By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Blogi / Uutiset

Sote-alan arvonlisäverotusta valvotaan

Verohallinto haluaa ottaa vuonna 2023 ohjaukseen ja valvontaan sote-alan arvonlisäverokäytännöt. Sosiaali- ja terveysalalla on muodostunut ongelmaksi, että alalle on tullut paljon uusia yrityksiä ja muita toimijoita, joilla tieto arvonlisäverotuksesta voi olla heikoilla kantimilla. Sote-alalla on samaa palvelua voitu myydä sekä verollisena että verottomana, kun ei…

Hyvä hallintotapa verotuksessa

Verohallinto on helmikuussa 2023 julkaissut ohjeet verotuksen menettelysäännöistä. Niihin kuuluu myös hyvän hallinnon perusteiden noudattaminen, kuten esimerkiksi hallinnon oikeusperiaate, palveluperiaate, palvelun asianmukaisuus, neuvonta ja hyvän kielenkäytön vaatimus. Näiden perusteiden tulisi ohjata Verohallinnon toimintaa, kun se käsittelee veroasiaa.  Hallinnon oikeusperiaatteita ovat yhdenvertaisuuden, tarkoitussidonnaisuuden, puolueettomuuden, suhteellisuuden ja…

Yritysjärjestelyitä valvotaan ETA alueella

Osakeyhtiölain muutosten seurauksena PRH tekee ennakollista valvontaa Euroopan talousalueella tapahtuvissa yritysjärjestelyissä. Muutokset tulivat voimaan 31.1.2023. Valvonnalla on vaikutusta ETA-alueen yritysjärjestelyiden lisäksi myös kotimaassa tapahtuviin sulautumisiin ja jakautumisiin. Jos suomalainen osakeyhtiö on sulautumassa, jakautumassa tai siirtämässä kotipaikkansa Euroopan talousalueella, PRH suorittaa ennakollisen valvonnan. Tällöin selvitetään, että…

Verotuksen kansainvälinen tietojenvaihto

Eri valtioiden veroviranomaiset antavat toisilleen virka-apua. Perimmäisenä tavoitteena tietojenvaihdossa on, että kahdessa tai useammassa maassa toimivan verovelvollisen tulot verotetaan kussakin maassa oikealla tavalla ja oikean suuruisina. Kansainvälinen viranomaisten keskenään tekemä tietojenvaihto ei poista Suomessa yleisesti verovelvollisen omaa velvollisuutta ilmoittaa veroilmoituksellaan ulkomaiset tulonsa ja varansa. Kansainvälisen…

Monia muutoksia eläkeverotuksessa vuonna 2023

Työtulovähennyksen korottaminen 60 vuotta täyttäneillä vuonna 2023 kannustaa monia eläkeläisiä jatkamaan töissä. Vuonna 2023 eläkeläisten toimeentuloon ja verotukseen vaikuttaa myös eläkkeiden indeksikorotukset sekä muun muassa perusvähennyksen ja eläketulovähennyksen muutokset. Perusvähennyksen saa jatkossa sekä kunnallis- että valtionverotuksessa ja eläketulovähennys on saman suuruinen kunnallis- ja valtionverotuksessa.  Perusvähennyksen…

Verotuksen huippuyksikkö perustettu

Verotuksen huippuyksikkö on perustettu vuoden 2022 lopulla. Verotuksen asiantuntijoista koostuvassa huippuyksikössä tutkitaan verotuksen ja tulonsiirtojen hyötyjä ja haittoja. Huippuyksikön tarkoituksena on tutkia, miten yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan vastata verotuksen avulla, ja toisaalta millaisia yhteiskunnallisia kustannuksia verotus ja sääntely aiheuttavat. Kustannusten ymmärtäminen ja mittaaminen on tärkeää, jotta…

Alustataloudelle tiedonantovelvollisuus

Verovalvontaa alustataloudesta kertyvistä tuloista tehostetaan. Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutokset koskien alustatalouden toimijoille eli alustaoperaattoreille tulevaa velvollisuutta ilmoittaa Verohallinnolle tietoja. Operaattoreiden tulee ilmoittaa alustan kautta toteutuneista myynneistä ja vuokrauksista sekä niistä tuloja saaneista henkilöistä ja yrityksistä. Tiedonantovelvollisuus alkoi 1.1.2023 ja tästä lähtien tiedot pitää antaa…

Korotetuille poistoille lisävuosia

Korotetun poiston uusien koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista voi tehdä verovuosien 2020–2023 lisäksi myös verovuosina 2024 ja 2025. Korotettu poisto tarkoittaa käytännössä sitä, että koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen enimmäispoisto on 25 prosentin sijasta 50 prosenttia. Korotetun poiston saa kaikesta lain voimassaoloaikana käyttöön otetusta uutena…

Peitellyn osingon verotus kiristyy

Peitellyn osingon verotus muuttui vuoden 2023 alusta. Peitelty osinko verotetaan nyt kokonaan osakkaan ansiotulona, kun peritellystä osingosta oli veronalaista vain 75 prosenttia vuosina 2014–2022. Peitelty osinko voi johtua esimerkiksi siitä, että osakeyhtiö on kirjannut kirjanpitoonsa sinne kuulumattomia eriä. Peitellyn osingon veroseuraamukset eivät aina aiheudu tarkoituksellisesta…

Huoneistojen osto- ja myyntitoiminnan verotus

Yksityishenkilön kiinteistöjen ja huoneistojen osto-, jalostus- ja myyntitoimintaa verotetaan lähtökohtaisesti tuloverolain myyntivoittoja ja -tappioita koskevien sääntöjen mukaan.  Jos kuitenkin toiminta sisältää elinkeinotoiminnalle tyypillisiä tunnusmerkkejä, sitä voidaan verottaa elinkeinotoimintana. Tällöin osa tuloista voidaan katsoa ansiotuloksi. Verohallinto on julkaissut joulukuussa 2022 yksityishenkilön kiinteistöjen ja huoneistojen osto-, jalostus-…

Verotietojen luovuttamista ei voi enää kieltää

KHO antoi verotuksen käytäntöjä huomattavasti muuttavan ratkaisun joulukuussa, kun se päätti, että omien verotietojen luovuttamista medialle ei voi estää. Verohallinto oli vuodesta 2018 alkaen mahdollistanut yli 100 000 euroa ansainneille vastustaa verotustietojen luovuttamisen medialle.  Verohallinto oli mahdollistanut tietojen luovuttamiskiellon, koska se tulkitsi EU:n yleistä tietosuoja asetusta…

Metsäveroilmoitusmenettely uudistuu

Metsän omistajan on syytä huomioida, että verohallinto ei enää lähetä tammikuussa 2023 paperisia metsätalouden veroilmoituslomakkeita postitse kotiin. Aivan ilman postia tilan omistajat eivät kuitenkaan jää, sillä maa- ja metsätalouden harjoittajat saavat kirjeen, jossa kerrotaan ilmoittamisen määräpäivistä ja ilmoittamisen tavoista. Maa- ja metsätalouden veroilmoitukset vuodelta 2022…

Yhtenäistämisohje vuodelle 2022 on julkaistu

Yhtenäistämisohje on julkaistu oikean ja yhdenmukaisen verotuksen edistämiseksi vuodelta 2022 toimitettavaa verotusta varten.  Ajoneuvokuluvähennys kasvoi 25 sentistä 30 senttiin kilometriltä. Tämän suuruista vähennystä käytetään esimerkiksi silloin, jos kodin ja työpaikan välisillä matkoilla halvimpana kulkuneuvona pidetään omaa autoa. Senttimäärää käytetään kuitenkin verotuksessa monissa sellaisissa tilanteissa, joissa…

Vertailutietotarkastusten tulee olla yksilöidympiä

Verohallinto sai marraskuussa 2022 huomautuksen tietosuojavaltuutetulta. Verohallinto oli pyytänyt pankeilta vertailutietotarkastuksella tietoja Suomen rajat ylittävistä tilisiirroista ilman yksityiskohtaisempaa rajausta. Huomautuksen lisäksi tietosuojavaltuutettu määräsi Verohallinnon poistamaan saamansa tiedot ja lopettamaan liian laajojen tietopyyntöjen esittämisen pankeille.  Verotusmenettelylain 21 pykälän mukaan verotarkastus voidaan toimittaa myös yksinomaan siinä tarkoituksessa,…

Kilometrikorvaus nousee 53 senttiin kilometriltä

Verovapaan kilometrikorvauksen määrä nousee seitsemällä sentillä vuonna 2023 eli 53 senttiin kilometriltä. Verovapaata kilometrikorvausta voidaan maksaa työntekijälle, kun tämä käyttää omistamaansa tai hallitsemaansa autoa työtehtäviin tilapäisellä työmatkalla. Yli 10 tuntia kestävästä tilapäisestä työmatkasta voi ensi vuonna maksaa 48 euron kokopäivärahan. Korotusta tulee siten 3 euroa…

Kiinteistöveroihin voi tulla merkittävä korotus

Kiinteistöliitto on arvioinut, että kiinteistöveroihin uhkaa tulla iso korotus kahden seuraavan vuoden aikana. Tämä johtuu rakennuskustannuksista, joissa on viime aikoina ollut jatkuvaa nousua. Rakennuskustannusten nousu korottaisi rakennusten verotusarvoja mikä puolestaan nostaisi kiinteistöveroa. Kiinteistöverotuksessa rakennusten verotusarvoja korotetaan rakennuskustannusideksin perusteella. Rakennuskustannusindeksin nousua seurataan Tilastokeskuksessa. Nopea silmäys heidän…

Verohallinnon valvonnan painopistealueet 2023

Verohallinto on kertonut mitä painopistealueita sisältyy ohjaus- ja valvontasuunnitelmaan vuodelle 2023. Elinkeinoverotuksessa valvotaan erityisesti yritystoiminnan muutostilanteita, kuten yritysjärjestelyitä ja osakeluovutuksia. Osakeluovutuksissa mielenkiinto kohdistuu siihen, mihin omaisuuslajiin luovutukset katsotaan kuuluvaksi. Lisäksi ohjausta ja valvontaa kohdistetaan niin sanottuihin ”lepäävä” -statuksen yhteisöihin sekä yrityksen ja osakkaan välisiin toimiin….

OmaVeroon tullut uusia toimintoja

OmaVeroon on tullut uusia toimintoja ja parannuksia.  Jatkossa maksujärjestelyn voi uusia OmaVerossa ja maksujärjestelyn tilannetta on helpompi seurata. Toinen merkittävä uudistus on tunnistautuminen OmaVerossa, kun asioit Verohallinnon puhelinpalvelussa. Puhelinpalveluun voi jatkossakin soittaa ilman tunnistautumista, mutta tunnistautumalla etukäteen puhelinpalvelu nopeutuu ja soittajan verotustiedot näkyvät heti virkailijalle….

Alkoholin verkkokauppaostoksia ulkomailta valvotaan tehostetusti

Tulli ja Verohallinto ovat tehostaneet marraskuussa 2022 ulkomaisten verkkokauppaostosten valvontaa, jotta valmisteveroja saataisiin kerättyä nykyistä enemmän. Laskelmien mukaan alkoholin verkkokaupassa jää vuosittain saamatta kymmeniä miljoonia euroja. Osa tilauksista aiotaan pysäyttää tulliin. Tehovalvonnan on tarkoitus jatkua vuoden 2023 loppuun. Alkoholin nettitilaaminen kuten muidenkin tuotteiden tilaaminen verkosta…

Maanmittauslaitos ohjeistaa pieniä taloyhtiöitä

Kaikkien asunto-osakeyhtiöiden tulisi siirtyä sähköiseen huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Maanmittauslaitos on lähestynyt pieniä korkeintaan neljän osakehuoneiston taloyhtiöitä syys-lokakuussa viranomaiskirjeellä, jossa opastetaan tarvittaviin toimiin. Viranomaiskirjeen taustalla on halu varmistaa, että myös sellaiset taloyhtiöt, jotka eivät käytä ammattimaista isännöitsijää, saisivat osakeluettelon siirtoon tarvittavan tiedon ja ohjeistuksen….

Taksialalla miljoonia euroja jäänyt ilmoittamatta

Taksialan tehovalvonnassa on paljastunut kaikkiaan 8,7 miljoonalla eurolla kirjanpidon ulkopuolelle jääneitä tuloja. Lisäksi syyskuun lopussa päättyneessä valvonnassa paljastui 4,3 miljoonalla eurolla muita virheellisyyksiä, jotka vaikuttivat verotettavan tulon määrään. Pimeitä palkkoja löytyi lähes 3 miljoonan euron edestä. Tehovalvonta eteni niin, että Verohallinto valikoi riskianalyysin perusteella valvottavaksi…

Kustannussäästö kirjanpidon laiminlyönnistä oli rikoshyötyä

Korkein oikeus on katsonut syyskuussa 2022 antamassaan päätöksessä, että kirjanpidon laiminlyönnistä syntynyt kustannussäästö oli rikoshyötyä, joka taloudellisena hyötynä voitiin tuomita valtiolle menetetyksi. Tapauksessa osakeyhtiön omistajan A:n syyksi oli luettu kirjanpitorikos. Hänen olisi tullut järjestää omistamansa osakeyhtiön edustajana tilitapahtumien kirjaaminen ja tilinpäätöksen laatiminen.  Kun samaan aikaan…

Kapitalisaatiosopimuksen arvosta hallintavähennys

Helsingin hallinto-oikeus on lokakuussa 2022 antamallaan päätöksellä palauttanut lahjaverotusta koskevan asian Verohallinnolle tuotto- ja hallintaoikeuden arvon määrittämiseksi. Lahjaverotuksessa tuli tehdä lahjoitetun omaisuuden arvosta niin sanottu hallintavähennys, kun rahalahjoitus oli lahjakirjan ehtojen mukaisesti sijoitettu kapitalisaatiosopimukseen, ja oikeus tuottoon oli määrätty määräajaksi kolmannelle. Tapauksessa Isoäiti oli lahjoittanut…

Valtion talousarvion verolinjaukset vuodelle 2023

Hallitus pyrkii parantamaan ihmisten ostovoimaa talousarvioesityksellä. Talouden näkymät ovat heikentyneet kevään jälkeen. Talouskehitykseen vaikuttaa erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä kiihtynyt inflaatio. Verotuksen saralla merkittävimmät hallituksen suunnitelmat liittyvät toimiin, joilla sähkön hinnan voimakasta nousua pyritään kompensoimaan ihmisille. Hallitus esittää erillistä sähkövähennystä ja määräaikaista sähkötukea. Sähkövähennys olisi…

Velkasaatavan menetys saneerausohjelmassa

KHO on katsonut, että elinkeinotulon verotuksessa velkasaatavan menetyksen sai vähentää saneerausohjelman vahvistamisvuonna (KHO 2022:108). Sen sijaan henkilöverotuksessa saneerausmenettelyyn perustuvan velkasaatavan leikkauksen perusteella ei syntynyt luovutustappiota vielä saneerausohjelman vahvistamisvuonna (KHO 2022:107). Elinkeinoverotusta koskevassa ratkaisussa A Oy oli sijoittanut varojaan B Oy:n velkakirjaohjelmaan. B Oy oli taloudellisten…

Kokonaispalkkasopimuksessa kustannusten korvaukset verovapaita

Kokonaispalkkasopimus tarkoittaa sitä, että palkka on sovittu samaksi riippumatta siitä korvaako työnantaja työntekijälle työstä aiheutuneita kustannuksia. Kokonaispalkkamallissa palkan yhteismäärästä vähennetään työntekijälle maksettavien päivärahojen ja kilometrikorvausten määrä. KHO:n antaman ennakkoratkaisun 2022:72 mukaan verohallinnon kustannuspäätöksen ja työsopimuksen mukaisesti maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset ovat työntekijälle verovapaata tuloa tällaisessa…

Osakaslainan ilmoittamatta jättäminen veropetos

Osakeyhtiön osakkaalle tuomittiin hovioikeudessa kuusi kuukautta vankeutta, kun hän jätti veroilmoituksella ilmoittamatta osakaslainansa. Ilmoittamatta jätetyn osakaslainan määrä oli noin 116 000 euroa. Koska osakaslaina on pääomatuloa, tuloveroa oli jäänyt tämän vuoksi määräämättä yhteensä 38.234 euroa. Verovelvollisen menettelyn katsottiin täyttävän törkeän veropetoksen tunnusmerkit.  Asiassa oli riidatonta,…

Tuloverotukseen kaavaillaan sähkövähennystä

Hallitus kaavaille määräaikaista sähkövähennystä kohtuuttomaksi nousseiden sähkön hintojen vuoksi. Kyse olisi kotitalousvähennyksen yhteydessä toteutettavasta neljän kuukauden määräaikaisesta vähennyksestä. Tavoitteena on kohdentaa vähennys muille kuin suurituloisille, mutta vähennyksen tarkemmat määräytymisperusteet selviävät vasta lakiesityksen jatkovalmistelussa. Vakituisen asunnon sähköenergiasta johtuvat kustannukset oikeuttaisivat kotitalousvähennykseen siltä osin kuin maksettu määrä…

Kehyskuntien korotettu kiinteistövero kaihertaa mieliä

Kiinteistöverotusta on käytetty viime vuosina myös asuntopolitiikan välineenä helpottamaan erityisesti pääkaupunkiseudun asuntopulaa. Kaavoittamista ja rakentamista on vauhditettu rakentamattoman rakennuspaikan korkeammalla kiinteistöverolla. Pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien on määrättävä kiinteistöveroprosentti vähintään 3,00 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeammaksi, kuitenkin enintään 6,00 prosenttia. Rakentamattoman rakennuspaikan vero ei siis ole vapaaehtoinen,…

Liikearvoon kirjattu tappio ei ollut vähennyskelpoinen

KHO on katsonut ennakkoratkaisussaan 2022:87, ettei liikearvoon kirjattu tappio ollut vähennyskelpoinen tuloverotuksessa. A Oyj oli maksanut sulautumisen yhteydessä B-yhtiön osakkeenomistajille kokonaisvastikkeen, joka oli 15,25 prosenttia korkeampi kuin B-yhtiön osakkeiden pörssikurssin mukainen kokonaisarvo. Tämä määrä oli kirjattu A Oyj:n taseeseen liikearvona. KHO:n mielestä tämä erä ei…

Ravintola-ala verotuksen tehovalvontaan

Verohallinto tehostaa ruokaravintoloiden verovalvontaa. Suunnitelmana on tarkastaa ensi vuoden alussa tehostuvassa valvonnassa satoja ruokaravintoloita. Ravintoloiden valvonnassa on löytynyt viimeisen viiden vuoden aikana 19,5 miljoonaa euroa maksamattomia veroja. Käytännössä tehovalvontaan sisältyy verotarkastuksia ja muita valvontatoimia ympäri Suomen. Yrityksen valikoituvat valvontaan muun muassa eri maksunvälittäjiltä saaduista tiedoista….

Arvonnousuvero eduskunnan käsittelyyn

Kiistellyn maastapoistumisveron käsittely on määrä alkaa tämän vuoden marraskuussa eduskunnassa. Veroa on kutsuttu myös exit-veroksi, sillä lain tarkoitus olisi puuttua tilanteisiin, joissa varakas henkilö muuttaa Suomesta matalan verotuksen maahan ja samalla välttyy maksamasta veroja omaisuutensa arvonnoususta. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Uusi…

Monella kiinteistövero maksamatta

Verohallinto tiedotti elokuussa, että yli 400 000 suomalaista oli jättänyt kiinteistöveron ensimmäisen erän maksamatta. Veron määrässä tämä tekee noin 71 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaava unohdus sattui 555 000 veronmaksajalle. Tuolloin myöhästyneistä veroista kertyi noin miljoona euroa korkoja. Unohdusten taustalla voi olla monia syitä. Yksi syy voi…

Yhteismetsän verotus

Yhteismetsä on useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen yhteismetsän osakkaidensa hyväksi. Yhteismetsän osakkaita ovat kiinteistöjen omistajat. Yhdessä he muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. Yhteismetsää koskevat erilaiset verosäädökset kuin itse suoraan omistettua metsää.   Osakkaaksi yhteismetsään voi tulla eri tavoin. Voit esimerkiksi…

Vakuutuskorvauksen vaikutus luovutusvoittoon

Verovapaa vakuutuskorvaus ei estä vähentämästä rakentamiskustannuksia luovutusvoitonverotuksessa, kun vakuutuskorvaus on kokonaisuudessaan käytetty tuhoutuneen rakennuksen rakentamiseen. Tällaiseen johtopäätökseen tuli KHO kesäkuussa antamassaan ratkaisussa KHO 2022:84.  Tapauksessa A:n omistamalla kiinteistöllä hankintahetkellä ollut rakennus oli tuhoutunut tulipalossa. A oli saanut tuhoutuneesta rakennuksesta verovapaan vakuutuskorvauksen, jonka hän oli kokonaisuudessaan…

Myös muutosverotustiedot julkisiksi

Muutosverotuksen tiedot eivät ole aiemmin olleet julkisia. Lainmuutoksen myötä myös verotuksen päättymisen jälkeen verotukseen tehdyt muutokset tulisivat julkisiksi tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa. Muutokset tulisivat lakiehdotuksen mukaan voimaan 1.9.2024. Muutosverotuksen tiedot olisivat julkisia tuloverotuksessa verovuodesta 2022 alkaen ja kiinteistöverotuksessa verovuodesta 2023 alkaen. Pääsääntöisesti muutosverotuksen tiedot tulisivat julkisiksi…

Omistajayrittäjän päivärahat tilapäisestä työmatkasta

Palkan maksaminen ei ole päivärahojen edellytyksenä. Osakeyhtiössään työskentelevä omistajayrittäjä voi maksaa itselleen päivärahaa, vaikka ei maksaisikaan työnteosta palkkaa. Päivärahan verovapaus edellyttää, että tekee matkan tilapäisesti erityiselle työntekemispaikalle ja että yleiset päivärahan maksun edellytykset täyttyvät.  Lisäksi tulee laatia matkalasku kirjanpitoon. Laissa ei tarkemmin määritellä erityisen työntekemispaikan…

Huijausviestejä liikkeellä Verohallinnon nimissä

Verohallinto on varoittanut heidän nimissään liikkuvista huijaustekstiviesteistä. Niissä kehotetaan “hyvityksen saamiseksi” klikkaamaan linkkiä verkkosivulle. Linkkiä ei tule klikata. Sen sijaan Verohallinto ohjeistaa tuhoamaan viestin ja muistuttaa samalla, että veronpalautusten maksua varten oma tilinumero kannattaa ilmoittaa OmaVerossa. Verohallinto on valitettavan yleinen kohde huijareille. Sähköpostilla ja tekstiviestillä…

Varainsiirtoverovapaus toiminimen muuttuessa osakeyhtiöksi

Vuodesta 2018 alkaen osakeyhtiön ei ole tarvinnut maksaa varainsiirtoveroa, jos toimintamuodon muutos toiminimestä osakeyhtiöksi tapahtuu tuloverolain 24 pykälässä säädetyllä tavalla. Kyseisessä lainkohdassa puhutaan luonnollisen henkilön omaisuuden siirtämisestä osakeyhtiöön. Onkin tärkeä huomata, että liikkeen- ja ammatinharjoittaja omistaa toimintaan kuuluvat varat aina henkilökohtaisesti. Tuloverolain mukaan liikkeen- tai…

Verohallinto ei määrää aina veronkorotusta

Veronkorotusten määräämisessä käytetään harkintaa. Niitä määrätään veroilmoituksen virheellisestä tiedosta, mutta aina niitä ei kuitenkaan määrätä. Talouselämä uutisoi huhtikuussa vähäisistä summista, joista ei vielä määrätä veronkorotusta. Toistuvat perusteeton vähennysvaatimus voi kuitenkin johtaa veronkorotuksiin. Lain mukaan veronkorotus määrätään, jos esimerkiksi veroilmoitus on annettu puutteellisena tai virheellisenä. Talouselämän…

Arvonlisäverohuojennuksia myynteihin sotaa pakeneville

Hallitus esittää väliaikaista huojennusta arvonlisäverolakiin. Esityksen mukaan Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettaviksi tarkoitettujen tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat sekä tällaisiin tavaroihin liittyvät palvelut säädettäisiin verottomiksi. Tämä verottomuus tulisi koskemaan myyntejä yleishyödyllisille yhteisöille ja uskonnollisille yhdyskunnille. Vähennykset näihin myynteihin liittyvistä…

Verohallinnolle virtuaalivaluuttapörsseistä tietoja

Verohallinto on kertonut saaneensa ulkomaisesta virtuaalivaluuttapörssistä paljon suomalaisia koskevia tietoja. Tämä tehostaa verovalvontaa. Taustalla on verohallinnon tietopyyntö ulkomaisesta virtuaalivaluuttapörssistä. Tietomäärää kuvataan merkittäväksi. Alustavien analyysien perusteella on ilmennyt, että vaihtotapahtumia virtuaalivaluuttapörssissä on ollut satojen miljoonien eurojen edestä. Näitä tietoja käytetään verovalvonnassa tänä keväänä, kun verohallinto tarkistaa,…

Ahlström-Munksjö Oyj:n myynti vuodelle 2021

Kaikki Ahlström-Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat eivät hyväksyneet vuonna 2020 tehtyä vähemmistöosakkeiden ostotarjousta. Vähemmistöosakkeet lunastettiin vuonna 2021 niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät hyväksyneet ostotarjousta. Osakkeiden myynti tulisi ilmoittaa vuoden 2021 verotuksessa, vaikka maaliskuussa 2022 annetusta välitystuomiosta on valitettu ja prosessi on edelleen kesken. Alun perin Spa Holdings 3…

Virtuaalivaluutat elinkeinotoiminnassa

Kuten henkilöverotuksessakin myös elinkeinotoiminnan verotuksessa virtuaalivaluuttojen arvonnousu realisoituu verotettavaksi missä tahansa vaihdantatilanteessa. Koska tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia, hankintameno on tulolähteestä riippumaton vähennyskelpoinen virtuaalivaluutan vaihdantatilanteessa. Virtuaalivaluutta voi esiintyä yrityksen liiketoiminnassa monella tavalla. Yritys voi esimerkiksi käydä kauppaa virtuaalivaluutalla tai louhia virtuaalivaluuttaa….

Osingon lähdevaltio perii monesti virheellisesti lähdeveroa

Verosopimuksen mukaan tulon lähdevaltiolla voi olla oikeus periä esimerkiksi Suomeen maksetusta osingosta enintään 15 prosentin suuruinen vero. Kuitenkin on tullut ilmi useampia tapauksia, joissa lähdevaltio on perinyt liikaa veroja. Tällaisessa tilanteessa sijoittaja voi hakea liikaa maksettuja veroja takaisin osingon lähdevaltiosta. Tämä voi olla vaivalloinen ja…

Kiinteistöverotuksen uudistus lausuntokierroksella

Kiinteistöverotus uudistuu. Tavoitteena on uudistaa kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä alueellisia hintaeroja ja siten parantaa kiinteistöverotuksen tasapuolisuutta ja neutraalisuutta. Kiinteistönverotuksen uudistamista koskeva hallituksen esitys on lausuntokierroksella 20. toukokuuta saakka. Rakennusten ja maapohjan verotusarvot ovat jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Lisäksi ongelmana on…

Verohallinto tehostaa ulkomaisten vakuutuskuorien valvontaa

Verohallinto on havainnut, että ulkomaalaisten vakuutusyhtiöiden tarjoamia palveluita käytetään veronkiertoon. Tämän johdosta niiden valvontaa tehostetaan. Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden avulla voidaan tehdä laillista verosuunnittelua, mutta osa sijoittajista käyttää niitä veronkiertoon. Haasteellista verohallinnon kannalta on, että tiedot tulevat heille viiveellä ulkomaisista sijoitusvakuutuksista. Verohallinnon antaman tiedon mukaan suomalaisten varoja…

Hallituksen kehysriihen veroratkaisut

Kehysriihen veroratkaisut näkyvät elinkeinoverotuksen puolella lisävähennyksenä, kun tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenoja 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämisen on tarkoitus vahvistaa tulevaisuuden kestävää kasvua. Tämän johdosta lisävähennykseen perustuva T&K-verokannustin otetaan käyttöön osana T&K-rahoituksen kokonaisuutta ensi vuodesta alkaen. Verokannustimen vaikutuksen valtion…

Virtuaalivaluutoista saadut tulot on ilmoitettava verottajalle

Verohallinto on muistutellut virtuaalivaluutoilla tienanneita ilmoittamaan vuonna 2021 saamansa tulot. Arvion mukaan jopa 150 000 suomalaista on saanut viime vuonna kryptovaluutoista tuloja. Louhinnasta saatuja tuloja lukuun ottamatta ne verotetaan pääomatuloina. Ilmoittaminen kannattaa, sillä ilmoittamatta jättämisestä seuraa veronkorotus ja pahimmissa tapauksessa laiminlyönti saattaa täyttää veropetoksen tunnusmerkistön. Jopa…

Kirjanpitovelvollisuus myös ulkomaiselle yritykselle

Kirjanpitolakiin on tehty muutos. Jatkossa ulkomainen yritys voi olla kirjanpitovelvollinen, mikäli ulkomaisella yrityksellä on liiketoimintaa Suomessa tai sen ulkomailla harjoittamaa toimintaa johdetaan tosiasiallisesti Suomesta. Kirjanpitovelvollisuus koskisi myös Euroopan talousalueen ulkopuolista oikeushenkilöä, jota tosiasiallisesti johdetaan Suomesta käsin. Niin ikään velvollisuus laatia täällä harjoitetusta liike- ja ammattitoiminnasta…

Ostosmahdollisuudet paranivat lentoasemalla

Ostosmahdollisuudet ovat parantuneet Helsinki-Vantaan lentoaseman myymälöissä. Suomen sisällä matkustavat ja Suomeen saapuvat matkustajat voivat jatkossa asioida kaikissa lentoaseman tax-free liikkeissä, vaikkakin heidän ostokset myydään verollisesti arvonlisäveron ja valmisteverojen kanssa.  Uudistus liittyy arvonlisäverolain ja valmisteverolain muutoksen, jonka perusteella arvonlisäverolakia ja valmisteverotuslakia muutettiin siten, että lentokentällä sijaitsevasta…

Matkakuluvähennyksiä korotetaan tilapäisesti vuodelle 2022

Hallitus esittää, että matkakuluvähennystä korotetaan tilapäisesti vuodelle 2022. Näin vastataan energian hintojen nousuun. Liikkumisen nousseita kustannuksia huojennetaan korottamalla määräajaksi verotuksen matkakuluvähennystä. Asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen enimmäismäärä nousee samoin kuin oman auton käytön mukaan myönnettävän matkakuluvähennyksen kilometrikohtainen euromäärä. Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärää korotetaan…

Esitäytetyt veroilmoitukset vuodelle 2021

Henkilöverotuksen esitäytetyt veroilmoitukset postitetaan maalis-huhtikuussa 2022. Jos veroilmoituksessa ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos korjaat ilmoitusta, määräpäivät ovat joko 10.5., 17.5. tai 24.5.2022. Korjaukset voit tehdä paperilla verohallinnon liitelomakkeilla tai Omaveroon. Kun olet saanut esitäytetyn veroilmoituksen, tarkista ovatko kaikki veroilmoituksessasi olevat tiedot…

Kiinteistöverotuksen viimeaikaiset KHO:n päätökset

Verohallinto on julkaissut kiinteistöjen arvostamisesta kiinteistöverotuksessa päivitetyn ohjeen. Päivityksen taustalla on tarve ottaa ohjeessa huomioon KHO:n viime aikoina ratkaisemat kiinteistöveroasiat. Ratkaisujen perusteina on ollut muun muassa verovelvollisen suosimisperiaate epäselvässä laintulkintatilanteessa. Tämä perustelu on hyvä muistaa muissakin verotusasioissa. Ratkaisussa KHO 2021:79 pohdittiin metroasemarakennuksen ikäalennusta. Kiinteistövero lasketaan…

Verohallinto sai moitteita apulaisoikeusasiamieheltä

Apulaisoikeusasiamiehen mielestä Verohallinto menetteli virheellisesti päätöksiä lähettäessään. Kuolinpesä ei ollut saanut kaikkea sille lähetettyä postia Verohallinnosta. Tämän seurauksen jäännösveroja oli päätynyt ulosottoon. Tämä rikkoi perustuslaissa jokaiselle turvattua oikeutta saada asiansa asianmukaisesti käsittelyksi. Kuolinpesän osoitetiedoista ei oltu epähuomiossa poistettu merkintää valtuutetusta asianhoitajasta, minkä vuoksi kuolinpesä ei…

Moitteenvaraisestikin pätemätön testamentti voi olla perintöverotuksen perusteena

Testamentti voi olla monella tapaa pätemätön. Se voidaan siitä huolimatta hyväksyä perintöverotuksen perusteeksi, jos kukaan ei moiti testamenttia. Kuitenkaan aivan mikä tahansa asia ei ole hyväksyttävissä testamenttina. Jos vainajan tahto perustuu vain esimerkiksi suulliseen kertomukseen eikä kyse ole niin sanotusta hätätilatestamentista, sen mukaan toimiminen perinnönjaossa…

Työntekijälle hankitut työvaatteet

Vaatetuskulut on lähtökohtaisesti verotuksessa elantomeno. Työnantaja saa kuitenkin korvata työvaatteet, kun työn luonne on sellainen, että henkilökunnan yhtenäinen vaatetus on tarpeen esimerkiksi siksi, että henkilökunnan erottaa asiakkaiden joukosta. Lisäksi, jos työ edellyttää erityistä suoja- tai turvavaatetusta, saa työnantaja ne hankkia. On selvää, että työnantajan järjestämistä…

Perintäkuluja rajoitetaan yrityssaatavissa

Muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja halutaan rajoittaa toukokuun 2022 alusta alkaen. Hallituksen esityksen tarkoituksena on edesauttaa sitä, ettei yrityksiltä peritä kohtuuttomia perintäkuluja. Säännökset koskisivat myös asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten saatavien perintää. Tällä hetkellä voimassa on väliaikainen säädös yrityksiltä perittävien perintäkulujen väliaikaisesta rajoittamisesta. Tarkoitus on ollut helpottaa koronavirusepidemian…

In natura jaetun osingon verotus

Osakeyhtiö voi maksaa osingon paitsi rahana myös muuna omaisuutena. Tätä kutsutaan niin sanotuksi in natura -osingoksi. Osinkona voidaan jakaa esimerkiksi arvopapereita, kiinteistöjä, huoneisto-osakkeita tai autoja. On myös mahdollista jakaa osinkoa yhtä aikaa sekä rahana että In natura.  In natura -osingon arvoksi katsotaan omaisuuden käypä arvo…

KHO otti kantaa toimitusjohtajan riskihenkivakuutukseen

Korkein hallinto-oikeus katsoi epätavanomaisen suuret toimitusjohtajan kuoleman varalta otetut riskihenkivakuutuksen maksut palkaksi tai, jos niitä ei käsitelty palkkana kirjanpidossa, peitellyksi osingoksi. Toimitusjohtaja A oli myös yhtiön ainoa omistaja, konsernijohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. B Oy:n tarkoitus oli ottaa A:n kuoleman varalta vuosimaksuiltaan ja korvausmääriltään epätavanomaisen suuret…

Vältä viivästyskorko, täydennä vuoden 2021 ennakoita tammikuun ajan

Henkilöverotuksessa sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajan verotuksessa jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa 1.2.2022 alkaen eräpäivään saakka. Huojennettu viivästyskorko on suuruudeltaan 2 prosenttia. Voit välttyä huojennetulta viivästyskorolta täydentämällä vuoden 2021 ennakoita tammikuun ajan.  Jos olet maksanut vuoden aikana liian vähän veroja, puuttuva osuus maksetaan jäännösverona eli kansan kielellä…

Geosentric Oyj:n osakkeen arvonmenetys vähennyskelpoinen

Geosentric Oyj:n (entinen Benefon Oyj) osakkeen lopullinen arvonmenetys on vähennettävissä luovutustappiona vuoden 2021 verotuksessa. Konkurssipesän julkisselvittäjä antoi tiedotteen, jonka mukaan jako-osuuksia ei tulla maksamaan konkurssivelkojille, joten osakkeenomistajatkaan eivät tule saamaan jako-osuuksia. Yhtiö on merkitty kaupparekisterissä lakanneeksi 14.12.2021. Luovutustappioon rinnastetaan sellainen arvopaperin arvonmenetys, jota voidaan konkurssin…

Maksujärjestelyn maksuajat pitenevät

Verohallinto on ilmoittanut voimassaolevien maksujärjestelyiden pidentämisestä. Pidennys koskee sekä yritys- että henkilöasiakkaita. Maksujärjestelyssä olevien asiakkaiden ei tarvitse maksaa maksujärjestelyn kuukausieriä tammi-, helmi- ja maaliskuussa, eikä maksujärjestely siitä huolimatta raukea. Verohallinto myöntää lisäkuukaudet automaattisesti eikä niitä tarvitse erikseen hakea.  Verohallinnon antaman tiedon mukaan maksujärjestelyjä on tällä…

Taksiliikenne valvontaiskujen kohteena

Luvanvaraisena ammattina taksiliikenteen harjoittaminen on monen viranomaisen mielenkiinnon kohteena. Viime syksynä viranomaiset tekivät useampia valvontaiskuja eri puolilla Suomea. Marraskuussa käytiin Lounais-Suomessa ja Helsingissä. Joulukuussa oli Tampereen vuoro. Mitä sitten valvontaiskuista jäi käteen? Valvonnat eri puolilla Suomea antoivat hyvin samansuuntaisen kuvan taksiliikenteen puutteista. Karkeasti ottaen kaikilla…

Luovutustappio osakeyhtiön konkurssista

Jos osakeyhtiön konkurssi raukeaa yhtiön varojen puutteeseen, saa osakkeiden lopullisen arvonmenetyksen vähentää luovutustappiona, kun patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa osakeyhtiön kaupparekisteristä.  Osakeyhtiö voidaan poistaa kaupparekisteristä muustakin syystä. Jos osakeyhtiön poisto rekisteristä johtuu muusta syystä kuin varojen puutteessa rauenneesta konkurssista, luovutustappiota ei vahvisteta verotuksessa välittömästi. Muissa…

Taloudelliset siteet eivät muodostaneet olennaista sidettä Suomeen


Korkein hallinto-oikeus on joulukuun alussa 2021 antamassaan ratkaisussa pohtinut taloudellisten siteiden merkitystä verovelvollisuusaseman kannalta.  Useampi osakkuus ja johtava asema suomalaisissa osakeyhtiöissä ei katsottu muodostavan olennaista sidettä Suomeen. Näin ollen taloudelliset siteet Suomeen eivät estäneet pitämästä verovelvollista rajoitetusti verovelvollisena Suomessa (KHO 2021:172).  Tapauksessa Suomen kansalainen F…

Yhtenäistämisohje vuodelle 2021 julkaistu – työhuonevähennys nousee 20 eurolla


Yhtenäistämisohje on julkaistu oikean ja yhdenmukaisen verotuksen edistämiseksi vuodelta 2021 toimitettavaa verotusta varten. Ohjeen mukaan täysi työhuonevähennyksen määrä on 920 eurossa. Näin ollen se kasvaa viime vuodesta 20 euroa.  Täyden työhuonevähennykseen saa, jos verovelvollinen käyttää asuntoaan jatkuvasti ja kokopäiväisesti tulojensa hankkimiseen. Täyden työhuonevähennyksen saa myös…

Vuoden 2022 verokortti tulee voimaan helmikuun alusta

Verohallinto on lähettänyt kaikille uuden verokortin OmaVeroon 14.12.2021 mennessä. Verokortin saapumisesta lähti sähköpostilla ilmoitus niille verovelvollisille, joilla on käytössä Suomi.fi-viestit. Paperinen verokortti saapuu kotiin postissa vasta sen jälkeen, kun verovelvollinen on saanut sähköisen verokortin. Paperisten verokorttien toimitusajaksi on luvattu viimeistään tammikuun puoliväli. Vuoden 2022 verokortti…

Veropetokset viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa

Rikoksista julkista taloutta vastaan voidaan tuomita lievästä veropetoksesta, veropetoksesta tai törkeästä veropetoksesta.  Lievässä veropetoksessa tavoitellun taloudellisen hyödyn määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat ovat kokonaisuutena arvostellen vähäisiä. Seuraamuksena rikoksentekijälle on sakkoa. Veropetoksen tunnusmerkistö täyttyy, jos antaa viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta,…

Verovapaa kilometrikorvaus nousee 46 senttiin

Verovapaan kilometrikorvauksen määrä nousee ensi vuonna 46 senttiin kilometriltä. Korotus vuoteen 2021 verrattuna on siis 2 senttiä kilometriltä. Verovapaata kilometrikorvausta voidaan maksaa työntekijälle, kun tämä käyttää omistamaansa tai hallitsemaansa autoa työtehtäviin.  Verohallinto määrää päätöksellään matkakustannusten korvauksen verovapaan enimmäismäärän. Jää työnantajan päätettäväksi maksavatko he korvauksen tämän…

Yritystoimintansa lahjoittanut oli oikeutettu työttömyysturvaan

Vakuutusoikeus on katsonut antamassaan ratkaisussa, että yritystoiminnan lopettanut yrittäjä, joka lahjoitti omistamansa osakeyhtiön tyttärelleen, oli oikeutettu työttömyysturvaan. Säännöstä ei voitu tulkita siten, että myös lahjaksi toiselle annettu yritysomaisuus voitaisiin jaksottaa myyntivoittona. Tapauksessa yrittäjä A oli lopettanut yritystoimintansa ja lahjoittanut omistamansa B Oy:n osakkeet tyttärelleen. A…

Verovapaa henkilökunnan joululahja

Työnantaja voi muistaa työntekijöitään jouluna kollektiivisesti. Merkkipäivälahjojen lisäksi verovapaita ovat niin sanotut vähäiset muut lahjat.  Vähäisellä muulla lahjalla tarkoitetaan lähinnä jouluna koko henkilökunnalle annettavia pieniä muistamisia. Vähäisen lahjan arvo saa olla enintään 100 euroa ja lahjan tulee olla työnantajan valitsema. Lahja ei saa olla rahaa…

Ajoneuvon autoveroton käyttö Suomessa

Ulkomailla rekisteröidyllä autolla voi ajaa tietyissä tilanteissa verottomasti Suomessa. Yritysajoneuvon ja työsuhdeajoneuvon käytöstä tulee aina ilmoittaa etukäteen ennen kuin autoa ryhtyy käyttämään Suomessa. Ilmoitus tehdään OmaVerossa.  Kaikista käyttötilanteista ei tehdä etukäteen ilmoitusta. Asia kannattaa selvittää etukäteen. Ajoneuvon käyttäjän kannalta tilanteen tekee haastavaksi se, että ilmoituksen…

Yksityisliikkeen lopettamisen ajoitus

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan toimintaa ei yleensä kannata lopettaa sellaisen tilikauden lopussa, jolloin koko tilikausi on harjoitettu aktiivisesti liiketoimintaa. Tällöin on vaarassa, että lopettamisesta aiheutuva lisätulo verotetaan kokonaan tai suurimmaksi osaksi ansiotulona. Toiminta voi olla verotuksellisesti edullisempaa lopettaa vasta seuraavan verovuoden ja tilikauden alussa. Lopettamisen yhteydessä…

Oikeusasiamies moitti verohallintoa

Useat henkilöt ovat kannelleet oikaisuvaatimusten pitkistä käsittelyajoista verohallinnossa. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan käsittely Verohallinnossa ei täyttänyt perustuslaissa turvattua oikeutta saada asiansa käsittelyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä muun muassa sellaisessa tapauksessa, kun käsittely verohallinnossa oli ollut vireillä yli kaksi vuotta ilman aktiivisia toimenpiteitä.  Eräässä toisessa kantelussa verohallinto…

Vuoden 2020 verotus päättyi

Viimeiset henkilöverotuksen verotuspäätökset vuodelta 2020 on toimitettu verovelvollisille. Vuoden 2020 verotus päättyi 31.10.2021. Vuoden 2022 alusta alkaa kulua kolmen vuoden muutoksenhakuaika. Verovuoden 2020 tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 1.1.2024 mennessä (31.12.2023 osuu sunnuntaille). Muutoksenhaun määräajat muuttuivat vuonna 2017. Verovuodesta 2017 alkaen tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen on tullut…

Viimeinen hetki tarkistaa verokortin tuloraja

Verohallinto arvioi aiemmin tänä vuonna, että 970 000 palkansaajalla verokortin tuloraja on ylittymässä myöhemmin tänä vuonna, jos heille kertyy palkkatuloja loppuvuonna samaan tahtiin kuin alkuvuodesta. Vielä ehdit tarkistamaan verokortin tulorajaa loppuvuodeksi. Jos ennakonpidätyksesi ei ole riittävä, voit hakea lisäennakkoa verovuoden päätyttyä. Lisäennakkoa maksamalla pienennät jäännösveroa ja…

Valtion talousarvion verolinjaukset vuodelle 2022

Budjettiriihen veroratkaisuista esitellään seuraavassa mielenkiintoisimmat.  Yritysverotuksen kannalta kiinnostavia veroratkaisuja ovat muun muassa kone- ja laiteinvestointien kaksinkertaisen poisto-oikeuden jatkaminen vuosille 2024–2025 ja lisävähennys tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista. Yritys voi tehdä vuosina 2022–2027 verotuksessa 150 prosentin lisävähennyksen sellaisista tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista, jotka perustuvat verovelvollisen ja tutkimusorganisaation…

Pelkän kiinteistön määräosan myynti katsottiin verovapaaksi

Korkein hallinto-oikeus antoi 15.9.2021 julkaisemattoman päätöksen, jonka mukaan pelkän tontin määräosaan myyntiin ilman rakennusta katsottiin soveltuvan oman asunnon luovutusvoiton verovapaus. Maa-alueella oli ollut laissa edellytetyn kahden vuoden ajan hänen ja ostajan vakituisena asuntonaan yhdessä omistama ja käyttämä pientalo. Tuloverolain mukaan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei…

Verohallinnossa monessa asiassa yli vuoden käsittelyaika

Verohallinto on julkaissut ennusteita odotettavissa olevista käsittelyajoista. Monen eri asian käsittely saattaa kestää verohallinnossa yli vuoden.  Esimerkiksi henkilöverotuksen oikaisuvaatimuksen käsittelyaikaennuste on 16-18 kuukautta. Monia kiinnostavaan perintö- ja lahjaverotuksen päätöksen tekemiseen kuluu aikaa 12-16 kuukautta. Yritysverotuspuolella arvonlisäverotuksen oikaisuvaatimuksen käsittelyaika on 12 kuukautta samoin kuin yhteisön tuloverotuksen…

Taksiyrittäjät Verohallinnon tehovalvonnassa

Verohallinto käynnisti keväällä 2021 taksialan tehovalvonnan. Vaikka valvonta on vielä kesken, on tähän mennessä lähes puolelle valvotuista yrittäjistä tullut lisää maksettavaa veroa. Valvonnassa tehdään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Muun muassa yhdistelemällä erilaisia vertailutietoja on tehovalvonnassa ilmennyt, että tuloja on jäänyt kirjaamatta noin 1,2 miljoonan euron…

Huomattavia veronkorotuksia osakesäästötileistä

Noin 200 henkilöä on saanut veronkorotuksen useamman kuin yhden osakesäästötilin avaamisesta. Veronkorotukset ovat olleet jopa tuhansia euroja. Lain sanamuoto on tiukka, joten veronkorotusta ei ole voitu jättää määräämättä.  Lain mukaan osakesäästötilejä saa olla henkilöllä vain yksi. Jos tilejä on syystä tai toisesta perustanut useampia, Verohallinto…

Osakaslainan käyttötarkoitus vaikuttaa koron vähennysoikeuteen

Osakaslainasta maksettu korko on vähennyskelpoinen, jos laina on käytetty verovähennyskelpoiseen tarkoitukseen. Jos osakaslaina käytetään esimerkiksi oman asunnon hankkimiseen, korko on vähennyskelpoinen asuntovelan korkona. Tulonhankkimisvelan korkoa syntyy taas osakaslainasta, jolla hankitaan vuokrattava asunto. Sen sijaan esimerkiksi kesäasunnon hankkimiseen käytetystä osakaslainasta maksetut korot ovat vähennyskelvottomia. Osakeyhtiöstä verovuonna…

Mitä ulkomaisen yrityksen tulee ottaa huomioon verotuksessa aloittaessaan toiminnan Suomessa?

Ulkomailla perustettu tai rekisteröity yritys on yleensä Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Tällainen ulkomainen yritys maksaa veroa Suomeen vain täällä saaduista tuloista. Jos rajoitetusti verovelvollisella ulkomaisella yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka, yritys on velvollinen suorittamaan veroa kaikesta kiinteään toimipaikkaan kuuluvasta tulosta. Esimerkiksi kiinteä liikepaikka, josta käsin yrityksen…

Yhtiön omaisuuden myynti ennen lahjoitusta vaikutti lahjoitettujen osakkeiden arvostamiseen sukupolvenvaihdoksessa

Korkein hallinto-oikeus on katsonut antamassaan päätöksessä, että Verohallinto on voinut poiketa varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain perusteiden nojalla määritetystä osakeyhtiön tilinpäätökseen perustuvasta vertailuarvosta siten, että nettovarallisuudesta oli poistettu myytyjen osakkeiden vertailuarvo ja lisätty niiden käypä arvo, jona pidettiin osakkeiden kauppahintaa. Osakkeet oli myyty edellisen tilikauden…

Invalidivähennys tulee poistumaan verotuksesta

Kunnallisverotuksen ja valtionverotuksen invalidivähennys on poistumassa tuloverotuksesta vuonna 2023. Invalidivähennyksen poistoon päädyttiin ns. Sote-uudistuksessa, jonka johdosta myös verolainsäädäntöön tehtiin muutoksia. Muutoksen taustalla oli se tosiasia, että Sote-uudistuksen rahoitusmallissa valtion verotuloja kasvatetaan ja kuntien verotuloja pienennetään. Erityisesti valtionverotuksen kohdalla invalidivähennyksen osalta fiskaaliset muutokset olisivat olleet merkittäviä,…

Katso –palvelu suljettiin elokuun lopussa

Syyskuun alusta alkaen Katso-tunniste ja Katso-valtuus eivät enää toimi missään valtionhallinnon asiointipalveluissa. Jatkossa toisen puolesta asiointi hoidetaan Suomi.fi-palveluiden avulla myös verotuksessa. Katson avulla pystyi hoitamaan veroasioita ja asioida tulorekisterissä vielä elokuun loppuun saakka. Tämä oli viimeinen siirtymäaika eikä lisää ole tulossa. Muissa kuin Verohallinnon asiointipalveluissa…

Älä vuokraa asuntoasi ennen kahden vuoden omaa asumista

Lyhytaikaisellakin asunnon vuokraamisella voi olla vaikutusta myyntivoiton verovapauteen, jos se tapahtuu ennen kuin asunnossa on yhtäjaksoisesti asuttu omistusaikana vähintään kaksi vuotta.  Korkein hallinto-oikeus antoi asiasta ratkaisun 2021:75. Tapauksessa verovelvollinen A suunnitteli vertaisvuokraavansa yhdessä puolisonsa kanssa omistamansa asunnon loma-aikanaan kerran enintään kahdeksi viikoksi ennen kuin puolisot…

Muutoksia rajat ylittävään sähköiseen kuluttajakauppaan

Rajat ylittävän sähköisen kuluttajakaupan arvonlisäverotus muuttui EU:ssa 1.7.2021. Muutos aiheuttaa uusia velvoitteita arvonlisäveron keräämisen, raportointiin sekä arvonlisäveron suorittamiseen. Säännökset tulevat sovellettavaksi, jos EU:n laajuinen 10 000 euron vuosittainen raja-arvo ylittyy.  Raja-arvon soveltaminen edellyttää, että raja-arvo ei ole ylittynyt kuluvana tai edellisenä kalenterivuonna Raja-arvon ylityttyä verkkokaupan…

Virheellisten tietojen antaminen aiheutti päätösten purkamisen

Verovelvollisen oikaisuvaatimus oli hyväksytty väärin perustein ja hänelle oli vahvistettu huomattava luovutustappio vuoden 2013 verotuksessa.  Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö haki korkeimmassa hallinto-oikeudessa verotuspäätösten purkamista ja luovutustappion lisäämistä A:n verotettavaan tuloon.  A oli oikaisuvaatimuksessaan esittänyt luovuttaneensa B Oyj:n osakkeet ulkomaalaiselle vakuutusyhtiölle säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksuna ja vakuutusyhtiön ilmoittaneen hänelle, että…

Osakevaihtoon katsottiin liittyvän veronkiertotarkoitus

Rakennusliiketoimintaa harjoittava emoyhtiö A Oy omisti B Oy:n koko osakekannan. B Oy:n tarkoituksena oli toteuttaa osakeanti, jossa A Oy merkitsisi kaikki osakkeet ja jossa A Oy luovuttaisi apporttiomaisuutena omistamansa, vaihto-omaisuuteen luettujen kuuden asunto-osakeyhtiön osakekannat. Hankintahinnan kasvattamista osakevaihdolla ei hyväksytty, kun kyse oli myytäväksi tarkoitetusta omaisuudesta….

Yritys voi maksaa omistajayrittäjän koulutusta

Veronalaista tuloa ei synny työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan intressissä. Säädöstä voidaan soveltaa myös yhtiön johtoon ja hallintoon kuuluviin henkilöihin sekä osakeyhtiön osakkaisiin ja henkilöyhtiön yhtiömiehiin, jos nämä työskentelevät yhtiössä. Verovapauden edellytyksenä ei ole, että osakkaalle maksettaisiin palkkaa hänen tekemästään työstä.  Osakas voi…

Kuinka vastustaa verotustietojen luovutusta tiedotusvälineille?

Verotustietojen luovuttamista tiedotusvälineille voi edelleen vastustaa, mutta hallinto-oikeuden tuoreen päätöksen myötä vastustamisen merkitys on tehty lähes tyhjäksi. Todettakoon aluksi, että verohallinto ei muutenkaan luovuta tietojasi tiedotusvälineille, jos yhteenlasketut ansio- ja pääomatulosi ovat alle 100 000 euroa. Tuloverotiedot luovutetaan journalistisiin tarkoituksiin vain niistä henkilöistä, joiden verotettavat ansio-…

Liikenteen verotuksen uudistamisryhmän loppuraportti julkaistu

Liikenteen verotuksen uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportti on julkaistu. Tavoitteena on turvata veropohja, sillä nykyisillä verotasoilla liikenteen verotulot olisivat vuonna 2030 nimellisesti noin 1,1 miljardia euroa alempana kuin vuonna 2019. Tämä tarkoittaisi reaalisesti noin 1,7 miljardin euron vähenemää verotuloissa. Ajoneuvovero tulee säilyttämään asemansa. Ajoneuvoveron tasakorotus olisi…

Paperilaskusta voi kieltäytyä

Laskun voi jättää maksamatta, jos lasku on sovittu verkkolaskuksi. Vuonna 2020 voimaan tulleen verkkolaskulain myötä yrityksellä on oikeus vaatia laskua verkkolaskuna. Jos näin on pyydetty ja lasku tulee paperisena, laskun vastaanottajalla on oikeus jättää se maksamatta. Verkkolaskulaki pohjautuu EU:n verkkolaskudirektiiviin.  Sähköinen laskutus yhdenmukaistaa kaupankäyntiä, automatisoi…

Rikosperusteinen verotuksen oikaisu

Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi on normaalisti tehtävä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Rikosperusteinen verotuksen oikaisu voidaan kuitenkin tehdä verovelvollisen vahingoksi kolmen vuoden oikaisuajan estämättä vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana syyttäjä on nostanut syytteen törkeästä veropetoksesta, veropetoksesta tai lievästä veropetoksesta. Rikosperusteinen…

Veronpalautukset ja jäännösverot vuodelle 2020

Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan tänä vuonna jo heinäkuussa. Veronpalautusten maksuun vaikuttaa kuitenkin se, milloin verotus päättyy. Suurimmalla osalla verovelvollisia verotus päättyi kesäkuussa, jolloin mahdollinen veronpalautus maksetaan pankkitilille elokuussa. Kaikki veronpalautukset maksetaan heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Tähän vaikuttaa se, milloin verotus päättyy. Viimeisimpien verovelvollisten verotus päättyy…

Verolinjauksia puoliväli- ja kehysriihestä

Hallitus ilmoitti puoliväli- ja kehysriihen tavoitteekseen veropohjan tiivistämisen, yritysten investointien edistämisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen.  Investointien edistämiseen pyritään kone- ja laiteinvestointien kaksinkertaisen poisto-oikeuden jatkamisella vuosille 2024–25. Myöhemmin asetettaisiin parlamentaarinen työryhmä arvioimaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta.    Yhteisö- ja osinkoverotuksen rakennemuutosta selvitetään. Pyrkimyksenä on eriyttää yhteisöverokannat…

Kulttuurietu virtuaalisiin tapahtumiin

Virtuaaliset tapahtumat ja tilaisuudet ovat tulossa verovapaan kulttuuriedun piiriin. Tulevaisuudessa kulttuuriedun käyttäminen ei edellyttäisi fyysistä käyntiä tilaisuuksissa tai tapahtumissa. Tuloverolain muutos mahdollistaisi kulttuuriedun saamisen myös livestriimattuihin tapahtumiin. Hallitus esityksen mukaan muutosta sovellettaisiin jo verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.   Niin sanottu kulttuurietu on osa työnantajan tarjoamaa…

Ulosoton väliaikaisille muutoksille jatkoaika

Ulosottomenettelyn joustavuutta jatketaan vuoden 2021 loppuu asti. Väliaikaisen lain perusteella ulosottomenettelyssä on joustoa, mikäli velallisen väliaikainen maksuvaikeus on johtunut Covid-19-epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista. Joustavuus ilmenee monella tapaa.  Velallisella on mahdollisuus hakea vapaakuukautta, vaikka ulosmittaus ei olisi kestänyt yhtäjaksoisesti vielä vuotta tai lähes vuotta. Vapaakuukausien…

Perintäkulujen enimmäismäärän rajoitusta jatketaan

Kesäkuun 2021 loppuun asti on voimassa perintäkulujen enimmäismäärää rajoittava väliaikainen laki. Hallitus on esittänyt, että yrityksiltä veloitettavien perintäkulujen enimmäismääriä koskevan sääntelyn voimassaoloa jatketaan. Perintälaissa on vuoden alusta asti ollut voimassa väliaikaisesti säännökset muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluista. Keskeisenä tavoitteena on ollut estää se, että koronavirustilanteen vuoksi…

Verohallinto alkaa ehdotella veroprosentteja

Osalle Verohallinnon asiakkaista aletaan ehdotella veroprosentin muuttamista. Alkuvaiheessa ehdotuksen veroprosentin muuttamisesta saa joukko verovelvollisia, joilla on käytössä Suomi.fi-viestit. Järjestelmä toimiin niin, ettäVerohallinto vertaa asiakkaan voimassa olevan verokortin tietoja tulorekisteristä saataviin palkkatietoihin. Tämän jälkeen ehdotetaan veroprosentin muuttamista, jos asiakkaan palkkatulot ovat olennaisesti muuttuneet tai jos verokortin…

Vuokratulot verottajan kiinnostuksen kohteena

Vuokratulojen määrä on kasvanut merkittävästi viiden viimeisen vuoden aikana, mikä on herättänyt verottajan mielenkiinnon. Vuokratuloja ja -tappioita ilmoittavien määrä on kasvanut viidessä vuodessa 22 prosenttia. Kun vuonna 2014 tuloja ja tappioita ilmoitti Verohallinnolle yhteensä 324 000 henkilöä, vuonna 2019 ilmoittajia oli 394 000. Vuokraamisesta saadut…

Verojen maksujärjestelylle tilapäistä helpotusta


Verohallinto helpottaa maksujärjestelyn ehtoja tilapäisesti koronatilanteesta johtuen. Helpotettua maksujärjestelyä voi hakea 31.8.2021 saakka. Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko esimerkiksi alenee 7 prosentista 2,5 prosenttiin. Alennettua korkoa sovellettaisiin kaikkiin maksujärjestelyssä mukana oleviin veroihin 1.5. alkaen. Helpotusten tarkoituksena on tukea erityisesti maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Helpotettujen ehtojen mukaista maksujärjestelyä voi…

Elinkeinotoiminnan tappion vähentäminen pääomatuloista

Jos toimit liikkeen- tai ammatinharjoittajana ja yrityksesi tuottaa tappiota, tappio voidaan joko vahvistaa elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioksi tai siirtää vähennettäväksi pääomatuloista.  Jos erikseen ei vaadita tappiota vähennettäväksi pääomatuloista, se vahvistetaan yrityksen elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioksi. Vahvistettu tappio vähennetään elinkeinotoiminnan tuloksesta seuraavien 10 verovuoden aikana.Verovuoden elinkeinotoiminnan tappio voidaan…

Muista ilmoittaa virtuaalivaluuttatulot

Virtuaalivaluuttojen arvonnousut tuottavat rahaa myös valtion kirstuun. Samalla, kun niiden arvot ovat nousseet, on myös niiden suosio sijoituskohteensa kasvanut. Virtuaalivaluutoista saadut tulot pitää muistaa ilmoittaa veroilmoituksessa. Virtuaalivaluutan käyttäminen missä tahansa tilanteessa on verotuksen realisoiva tapahtuma. Se on omaisuutta, jonka myymisestä tai vaihtamisesta oikeaan valuuttaan voi…

Yhteisöjen veroilmoituksille kuukauden lisäaika

Koronatilanteesta johtuen Verohallinto on pidentänyt kuukaudella yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten määräaikaa. Päätös koskee paitsi osakeyhtiöitä myös kaikkia muita yhteisöjä eli esimerkiksi yhdistyksiä, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöyhteisöjä, ulkomaisia yhteisöjä, osuuskuntia ja sijoitusrahastoja.  Verohallinnon päätös koskee niitä yhteisöjä ja yhteisetuuksia, joiden tilikausi on päättynyt joulukuussa 2020. Näiden yhteisöjen on…

Vinkkejä perukirjan laatimiseen

Perukirja on asiakirja, johon kirjataan tiedot kuolinpesän osakkaista, vainajan varoista ja veloista sekä muut perintöveron määräämisen kannalta oleelliset asiat. Perukirja on ensisijaisesti perintöveroilmoitus, mutta sen lisäksi se palvelee kuolinpesää ja perillisiä monissa muissakin tärkeissä asioissa ja on perusta myöhemmin toimitettavalle perinnönjaolle. Siksi sen informatiivisuuteen kannattaa…

Tulolähdejaon poistuminen ja vahvistetut TVL-tappiot

Tulolähdejaon poistuttua yhteisöjen verotuksesta vuoden 2020 alusta tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. Vähentämättä olevien aiemman henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappioiden vähentämistä on kuitenkin siirtymäsäännöksen perusteella rajoitettu. TVL-luovutustappiot ovat voineet muodostua esimerkiksi yhteisön harjoittamasta pienimuotoisesta arvopaperikaupasta, jota ei toiminnan luonteensa…

Uudelleen harkinnan kielto verotuksessa

Verotuksen muuttamisen verovelvollisen vahingoksi estää niin sanottu uudelleen harkinnan kielto. Verotusta ei yleensä voida viranomaisaloitteisesti muuttaa verovelvollisen vahingoksi, jos Verohallinto on jo aiemmin selvittänyt ja nimenomaisesti ratkaissut asian. Jos asia on nimenomaisesti ratkaistu oikeiden ja riittävien tietojen perusteella, Verohallinto ei voi ottaa asiaa uuteen harkintaan…

Työsuhdeosakeannista uutta verotuskäytäntöä

Korkein hallinto-oikeus on helmikuussa 2021 vahvistanut keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun koskien työsuhteeseen perustuvaa osakeantia. Kymmenen prosentin verovapaa alennus merkintähinnasta voi tulla sovellettavaksi paitsi uusia osakkeita annettaessa myös luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.   Tuloverolain 66 §:n mukaan ansiotuloa on etu työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta merkitä yhteisön osakkeita…

Koronatukien ilmoittamista valvotaan

Verohallinto muistuttaa, että se valvoo yrittäjien ja yritysten saamien koronatukien ilmoittamista veroilmoituksella. Yritystoimintaa varten saadut tuet ovat yritykselle veronalaista tuloa ja ne tulee kirjata yrityksen kirjanpitoon. Monet yrittäjät ja yritykset ovat saaneet koronavirustilanteen vuoksi esimerkiksi Business Finlandin ja ELY-keskusten maksamaa rahallista tukea tai avustuksia.  Yritystoimintaa…

Veroneuvot etätyöntekijän veroilmoitukseen

Vuoden 2020 veroilmoituksen täyttäminen tulee olemaan hieman tavanomaisesta poikkeavaa. Monet ovat työskennelleet pitkään kotona, mikä voi vaikuttaa muun muassa verovähennyksiin.  Korona-aika on myös saattanut muuttaa merkittävästikin verotettavan tulon määrään. Tulot saattoivat vähentyä esimerkiksi lomautuksen vuoksi. Jos verokortille ei tehnyt viime vuonna tulojen vähentyessä muutosta, on…

Osakehuoneiston yhtiölainat perintöverotuksessa

Asunto-osakeyhtiön huoneiston yhtiölainaosuutta ei vähennetä perinnönjättäjän velkoina. Yhtiölainaosuus otetaan huomioon perityn asunnon perintöverotusarvossa.  Perintöveron perusteeksi pannaan se käypä arvo, joka omaisudella on perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä myyntihintaa ilman yhtiölainaosuutta.  Esimerkiksi, jos perinnönjättäjän varoihin sisältyy asunto, jonka velaton hinta on 140 000 euroa…

Autoetu ja kilometrikorvaukset

Jos työmatkan tekee muulla autolla kuin työnantajalta saamallaan vapaalla luontoisetuautolla, työnantaja voi maksaa verovapaita kilometrikorvauksia.  Kustannusten korvauksia voidaan maksaa verovapaasti esimerkiksi silloin, kun matka on tehty omalla autolla, moottoripyörällä tai puolison autolla.  Vapaan autoetuauton olemassaolo, ei siis poikkeuksetta johda siihen, että palkansaajalle ei voitaisi maksaa…

Avioehtosopimuksen purkaminen avioehdolla

Avioehto on merkittävä varallisuusoikeudellinen sopimus. Avioehtosopimus on molempien puolisoiden yhteisen tahdon mukaan laadittu ja allekirjoitettu sopimus. Sitä ei voi siten laatia yksipuolisesti. Avioehto on mahdollista laatia ennen avioliittoa, mutta se voidaan rekisteröidä vasta avioliiton solmimisen jälkeen. Avioehto on rekisteröitävä viimeistään ennen avioeron vireille tulemista tai…

Kiinteistön ostaminen perustettavan yhtiön lukuun

Toiminnan alkuvaiheessa on mahdollista tehdä kiinteistökauppa perustettavan yhtiön lukuun. Jos yhtiön perustamisessa, kiinteistökaupan vastuun ottamisessa ja saannon kirjaamisessa tehdään virheitä, on mahdollista, että kiinteistöä ei katsota hankituksi suoraan perustetulle yhtiölle. Tällöin varainsiirtovero voidaan joutua suorittamaan kahteen kertaan kiinteistön kaupasta. Jos kiinteistökaupasta vastuun ottanut yhtiö on…

Brexitin verovaikutukset yrityksille

Briannian erolla EU:sta on monia vaikutuksia yritysverotukseen siirtymäkauden päätyttyä 31.12.2020. Seuraavassa on kerrottu tavaroiden ja palveluiden kauppaan liittyvistä keskeisistä vaikutuksista. Tavaroiden vapaa liikkuvuus jatkui Britannian ja EU:n välillä vain siirtymäkauden ajan. Siirtymäaikana kaupankäynti sujui vielä hyvin, kun sovellettiin aiemmin voimassa olleita arvonlisäverotuksen ja valmisteverotuksen EU:n…

Veroille maksuaikaa maksujärjestelyllä

Verohallinto voi suostua verovelvollisen kanssa verojen maksujärjestelyyn. Maksujärjestely tilapäisissä maksuvaikeuksissa oleville on hyvä vaihtoehto sen sijaan, että verot lähetettäisiin ulosottoperintään.  Maksujärjestely tarkoittaa sitä, että Verohallinto laatii ja lähettää verovelvolliselle maksuaikataulun, jonka mukaisesti verot on suoritettava tasaerissä. On mahdollista, että verohallinto vaatii ennakkomaksun suorittamista verojen kertymisen…


Maailmanlaajuinen verovelvollisuus

Tuloverolain mukaan Suomessa asuvat henkilöt ovat yleisesti verovelvollisia ja he ovat velvollisia maksamaan Suomeen veroa Suomesta ja muualta saamastaan tulosta. Tätä kutsutaan globaaliksi eli maailmanlaajuiseksi verovelvollisuudeksi.  Rajoitetusti verovelvollisia ovat puolestaan ulkomailla tuloverolain mukaan asuvat henkilöt. He ovat lähtökohtaisesti Suomessa verovelvollisia vain Suomesta saadusta tulosta. Suomen…

Brexitin vaikutukset henkilöverotuksessa

 Brexit, eli Iso-Britannian ero EU:sta, ei lähtökohtaisesti vaikuta luonnollisten henkilöiden verotukseen. Joissakin tilanteissa verotukseen vaikuttaa kuitenkin se, saadaanko tietty tulo EU- tai ETA-valtiosta vai sen ulkopuolelta tai liittyykö verovähennys EU- tai ETA-valtiossa vai sen ulkopuolella syntyneeseen kuluun. Suomen ja Britannian välillä on edelleen voimassa tuloverotusta…

Yrittäjien veroilmoitusten aikataulu

Keväällä 2021 metsätalouden harjoittajat ovat ensimmäisiä veroilmoituksen antavia yrittäjiä. Metsätalouden harjoittajat, joilla ei ole maatalous- tai elinkeinotoimintaa, tulee antaa veroilmoitus 1.3.2021 mennessä. Samaan aikaa veroilmoituksen antavat maatalousyhtymät. Toiminimiyrittäjien tulee antaa elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja esitäytetty veroilmoitus 1.4.2021 mennessä. Tuolloin antavat veroilmoituksensa myös elinkeinoyhtymät, maataloudenharjoittajat sekä ne…

Uutena hankitun irtaimen käyttöomaisuuden korotetut poistot

Koneista, kalustosta ja muusta niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta voi tehdä tietyin edellytyksin korotetun poiston verovuosina 2020-2023. Elinkeinoverolain (EVL) ja maatilatalouden tuloverolain (MVL) mukaan koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden verovuoden poiston suuruus saa olla normaalisti enintään 25 prosenttia menojäännöksestä. Korotettu poisto tarkoittaa käytännössä…

Perintöriidan jälkeen perintöverotusta voidaan oikaista perusteoikaisulla

Perintöriidat voi kestää vuosia. Jos perillisten oikeudet perintöön selviävät vasta perintöverotuksen toimittamisen jälkeen, toimitetaan perusteoikaisu. Perusteoikaisu voidaan tehdä 10 vuoden kuluessa perintöverovelvollisuuden alkamisesta eli perinnönjättäjän kuolinpäivästä. Normaali perintöverotuksen oikaisuaika on kolme vuotta. Yleensä perusteoikaisun aiheuttaa se, että pesään tai sen varoihin liittyy yksityisoikeudellinen riita. On…

Väliaikainen pidennys tilapäisen työskentelyn kolmen vuoden määräaikaan

Tuloverolakiin on kirjattu väliaikainen poikkeus koskien tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla.  Tilapäisenä työskentelynä pidetään enintään 3 vuoden ja 6 kuukauden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, jos 3 vuoden määräaika päättyy 1.1.–31.12.2021 välisenä aikana. Jos 3 vuoden ja 6 kuukauden määräaika jatkuu vuoden 2022 puolelle, säännöstä sovelletaan myös vuoden…

Verovähennys tietokoneesta ja tietoliikenneyhteydestä

Jos tietokone ja tietoliikenneyhteys ovat kotona pääasiallisesti työkäytössä, niiden hankintamenot voi vähentää henkilöverotuksessa kokonaisuudessaan. Jos tietokoneen ostohinta on enintään 1200 euroa, vähennys tehdään yhdellä kertaa.  Tavanomaisen yksityiskäytön perusteella vähennystä ei siis evätä, jos tietokone ja laajakaistayhteys ovat muuten pääasiallisesti työkäytössä. Vähennykseen oikeuttavina tietokoneen ja tietoliikenneyhteyden…

Valtio tukee uusien autojen hankintaa


Valtio maksaa 1000-2000 euron romutuspalkkion uuden auton ostavalle luonnolliselle henkilölle auton käyttövoimasta riippumatta. Palkkio ei koske vain uusia ensirekisteröimättömiä henkilöautoja, sillä sen voi käyttää myös uuden sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän liikkumispalvelun hankintaan. Tällöin palkkio on enintään 1000 euroa. Palkkion saaminen edellyttää…

Arvonlisäveron vähentämisoikeuden pelisäännöt

Arvonlisäveroja saa vähentää lähtökohtaisesti silloin, kun tapahtuu arvonlisäverollista myyntiä. Eräissä tilanteissa arvonlisäveron vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.  Nimenomaisesti vähennyskelvottomia ovat tiettyjen hankintojen arvonlisäverot. Lisäksi arvonlisäverottomaksi säädettyjen tavaroiden ja palvelujen myyntiin kohdistuvien hankintojen ja arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle jäävään toimintaan kohdistuvien hankintojen arvonlisäverot ovat vähennyskelvottomia. Arvonlisäveron vähennysoikeus koskee ainoastaan arvonlisäverovelvollisen omaa liiketoimintaa varten…

Verovapaan polkupyöräedun laskentamalli on varmistunut

Vuoden 2021 alusta henkilökunnan verovapaaksi eduksi katsotaan työsuhdepolkupyörä enintään 1200 euroon asti vuodessa.  Verohallinnon päätöksessä luontoisetujen laskentaperusteista vuodelle 2021 täsmennetään työsuhdepolkupyöräedun laskutapaa.  Luontoisetuarvon laskennassa pyörän oletettuina käyttövuosina pidetään viittä vuotta.  Polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo kuukaudessa on 1/12 polkupyörän vuotuisten pääomakustannusten eli hankintahinnan osan ja pääoman…

Kuolinpesän verovelvollisuuden päättyminen

Verohallinto lähettää kuolinpesälle esitäytetyn veroilmoituksen niin kauan, kunnes kuolinpesä lakkaa. Kuolinpesän olemassaolo lakkaa, kun kaikki pesän varat on jaettu perillisten kesken. Tällöin kopio lopullisesta perinnönjakosopimuksesta tulee toimittaa verohallintoon.  Osittaiset perinnönjaot eivät lakkauta kuolinpesää.  Vasta lopullisella perinnönjakosopimuksella on tämä vaikutus. Mikäli jaettavana on vain rahaa ja…

Osakeyhtiö – vuoden 2014 verotus vanhenee

Joulukuun viimeinen päivä 2020 on viimeinen hetki hakea muutosta osakeyhtiön vuoden 2014 verotukseen. Ennen vuotta 2017 tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä 5 vuoden kuluessa. Aika lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Osakeyhtiön verotus päättyy 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt…

Verovapaat virtuaalipikkujoulut

 Koronatilanteen vuoksi työnantaja saa järjestää perinteisten ravintolapikkujoulujen sijaan etäpikkujouluja ja muita etävirkistystilaisuuksia verovapaasti. Työnantaja voi tarjota etäosallistujille verovapaasti ohjelman, ruuat ja juomat.  Työnantaja voi järjestää ruokien ja juomien toimituksen kotiin tai työntekijä voi hakea työnantajan järjestämän ruoan ja juomat sovitusta paikasta. Ruoka- ja juomalahjakorttien jakaminen…

Oikeudenkäyntikulujen vähentäminen henkilöverotuksessa

Oikeudenkäynnillä voi olla verotuksellinen ulottuvuus, kun käsitellään itse tuloihin liittyviä kysymyksiä tai silloin, kun on kyse vero-oikeudellisesta prosessista.  Verotusprosessiin kuuluu mm. veroilmoitusten tekeminen. Veroilmoituksen täyttäminen on osa hallintoprosessia ja itse kunkin lakisääteinen velvollisuus. Tällaisen velvollisuuden täyttämisestä aiheutuvat kulut ovat henkilön omalle vastuulle kuuluvia vähennyskelvottomia elantomenoja….

Yleinen verovelvollisuus myös tosiasiallisen johtopaikan perusteella

Hallitus on antanut lakiesityksen (136/2020), joka laajentaa Suomen verotusoikeutta.  Lakiesityksen mukaan yhteisö olisi Suomessa yleisesti verovelvollinen myös sillä perusteella, että sillä on Suomessa tosiasiallinen johtopaikka. Säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran jo vuoden 2021 verotuksessa. Tosiasiallinen johtopaikka yhteisöllä sijaitsee paikassa, jossa sen päivittäin tärkeimmät ylintä johtamista koskevat…

Osakkaan palkkasaatavaa voidaan verottaa

Tilikauden päättyessä saatetaan päättää maksaa osakkaalle palkkaa, mutta jätetään palkka maksamatta ja merkitään se palkkavelkoina siirtovelkoihin. Palkkaa ei aina veroteta osakkaan tulona vielä sinä verovuonna, jonka aikana se on kirjattu yhtiön kirjanpidossa velaksi. Yhtiö voi kuitenkin joutua selvittämään, onko palkka jäänyt maksamatta yhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi….

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotetaan

Hallituksen antaman lakiesityksen mukaan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotettaisiin. Muutos on merkittävä kevennys pienyritysten hallinnollisiin velvoitteisiin. Arvonlisäverovelvollisuuden tilikauden liikevaihtoon perustuva alaraja korottuisi 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta. Lakia sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen. Lain voimaan tullessa kesken olevaan tilikauteen sovellettaisiin…

Sähköautoiluun määräaikaista verotukea

Vuosien 2021-2025 verotuksessa on sekä täyssähköautoille että ladattaville hybrideille tarjolla veroporkkanaa. Työsuhdeauton verotusarvo alenee 170 eurolla kuukaudessa, jos auto ei tuota ajon aikana hiilidioksidipäästöjä. Käytännössä tällaiseen päästöttömyyteen kykenee vain täyssähköauto.  Verotusarvon alennus koskee autoja, jotka on ensirekisteröity Suomeen vuoden 2019 jälkeen. Muutos koskisi sekä vapaana…

Veroasioiden hoitaminen edunvalvontavaltakirjalla

Edunvalvontavaltakirjassa voidaan määrätä nimetty henkilö hoitamaan valtuuttajan taloudellisia asioita. Edunvalvontavaltuutus vahvistetaan digi- ja väestötietovirastossa, kun valtuuttaja on sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi tullut pääasiallisesti kykenemättömäksi huolehtimaan niistä asioista, joita valtuutus koskee. Edunvalvontavaltakirjassa määrätään usein yleisluontoisesti valtuutettu hoitamaan päämiehen taloudellisia…

Perhe-eläketurvan uudistus suunnitteilla

Hallituksen esitys perhe-eläketurvan uudistamisesta on lausuntokierroksella. Tavoitteena on ottaa huomioon perherakenteissa yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset. Leskeneläkeoikeus tulisi myös yhteistaloudessa edunjättäjän kanssa asuneelle avopuolisolle, jolla on edunjättäjän kanssa yhteinen alaikäinen lapsi. Perhe-eläke voi olla leskeneläkettä tai lapseneläkettä. Jatkossa perhe-eläkejärjestelmän tarkoitus on turvata edunjättäjän kuolemaa seuranneen sopeutumisvaiheen toimeentuloa….

Työsuhdepolkupyörälle 1200 euron verovapaus

(BLOGIIN) Vuoden 2021 alusta henkilökunnan verovapaaksi eduksi katsottaisiin työsuhdepolkupyörä enintään 1200 euroon asti. Uudistus sisältyy hallituksen antamaan vuoden 2021 talousarvioesitykseen. Jotta etu olisi verovapaa, työnantajan tulee vastata hankinnasta. Etua ei siis voisi järjestää niin, että työntekijä ostaa polkupyörän ja pyytää rahaa työnantajalta kuittia vastaan. Työsuhdepyörä…

Metso Oyj:n osittaisjakautumisen jälkeiset osakkeiden hankintamenot selvillä 


Metso Oyj osittaisjakautui 30.6.2020 toimivaan yhtiöön Outotec Oyj:hin.   Osittaisjakautumisessa jakautuvaan yhtiöön jää vähintään yksi liiketoimintakokonaisuus ja siirrettävä varallisuus muodostaa liiketoimintakokonaisuuden. Osittaisjakautumisen jälkeen Metso Oyj:n nimeksi muutettiin Neles Oyj ja Outotec Oyj:n nimeksi Metso Outotec Oyj. Kun jakautuminen toteutetaan elinkeinoverolain mukaisesti, se ei aiheuta välittömiä…

Vuoden 2019 verotus on päättymässä

Henkilöverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä heti verotuksen päättymisen jälkeen. Oman verotuksen päättymispäivän näet verotuspäätöksestäsi tai OmaVerosta. Verotus voi päättyä toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Ennen verotuksen päättymistä veroilmoitusta voi korjata tai täydentää OmaVerossa tai antamalla tiedot erillisellä lomakkeella. Verovuodesta 2017 alkaen tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen on voinut tehdä…

Valtion talousarvion verolinjaukset vuodelle 2021

Valtiovarainministeriö ehdottaa talousarvioehdotuksen määrärahoiksi 61,6 miljardia euroa. Budjettiehdotus vuodelle 2021 on 7,0 miljardia euroa alijäämäinen. Lisätalousarviot mukaan lukien alijäämä on 18,9 miljardia euroa. Valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 132 miljardiin euroon. Valtiovarainministeri Matti Vanhasen ehdotuksen talousarvioksi on tarkoitus lisätä luottamusta ja tuoda kestävää kasvua koko…

Konserniavustus mahdollistaa tulojen tasaamisen

Konsernissa toimivien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien välinen tulojen tasaamisen on mahdollista konserniavustuksella tietyin edellytyksin. Konserniavustuksella voidaan pienentää konserniavustusta antavan voitollisen yhteisön verotettavaa elinkeinotoiminnan tuloa. Saajapuolella konserniavustus vastaavasti kasvattaa konserniavustusta saavan yhteisön elinkeinotoiminnan tuloa tai pienentää mahdollista elinkeinotoiminnan tappiota. Verohallinto on päivittänyt konserniavustusohjettaan ja ottanut siinä huomioon…

Sijoitusasunnon kulut ja huoneiston tyhjillään olo

Monet sijoitusasunnot ovat vaarassa jäädä tyhjilleen, jos opinahjot eivät avaa oviaan ja etätyö lisääntyy. Sijoitusasunnon menot ovat kuitenkin lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia myös siltä ajalta kuin asunto on tyhjillään esimerkiksi vuokralaisen vaihtuessa tai remontin ajan, kunhan asunto on vuokraustoiminnan käytössä.  Jos asunto otetaan omaan käyttöön tai annetaan…

Verohallinto sai moitteet apulaisoikeusasiamieheltä

Apulaisoikeusasiamies on moittinut Verohallinnon toteuttamaa esitäytetyn veroilmoituksen korjaus- ja täydennysmenettelyn muutosta. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Verohallinto ei kohdellut tasapuolisesti paperilla ilmoittajia. Uudessa menettelyssä korjauksia ja täydennyksiä ei tehdä enää esitäytetylle veroehdotuslomakkeelle, vaan erillisille veroilmoituslomakkeille, joita on runsaat 20 kappaletta. Aikaisemman veroilmoituksen täyttöoppaan sijasta asiakkaille lähetettiin saatekirje, jossa…

Työntekijöille kasvomaskit verovapaasti

Verohallinto on linjannut, että työnantaja voi antaa työntekijälle verovapaasti työtä varten kasvomaskeja, kun ne ehkäisevät yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä. Verohallinto katsoo, että tällaiset työnantajan antamat suojavälineet voidaan verotuksessa rinnastaa työnantajan järjestämään ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.  Verovapauden kannalta ei ole merkitystä sillä, käyttääkö työntekijä suojavälineitä myös muuna aikana, kuten…

Rajat ylittävien järjestelyiden uusi raportointimenettely

Verosuunnittelua tulonhankkimistarkoituksessa tarjoavan henkilön tai yrityksen on jatkossa raportoitava Verohallinnolle, jos tämä suunnittelee, markkinoi, organisoi tai tuo saataville toteuttamista varten raportointivelvollisuuden piiriin kuuluvan järjestelyn tai hallinnoi sen toteuttamista. Uusi menettely tulee luonnollisesti työllistämään monia verotuksen parissa työskenteleviä yrittäjiä.   Tarkemmin sanoen kyse on rajat ylittävien…

Varainsiirtovero osinkona maksetuista osakkeista

Osinko voidaan maksaa myös muuna kuin rahana. Jos osinko maksetaan yhtiön hallussa olevilla osakkeilla, yleisesti verovelvollinen osingonsaaja on velvollinen maksamaan varainsiirtoveron ja antamaan varainsiirtoveroilmoituksen. Jos osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, osingonmaksaja on velvollinen perimään ja tilittämään varainsiirtoveron rajoitetusti verovelvollisen osingonsaajan puolesta. Verohallinnon ohjeen mukaan, jos osinko…

Työhuonevähennys kotona työskentelystä

Monet yrittäjät ja palkansaajat työskentelevät kotona. Jos kotona työskennellään huomattavia määriä, saa työhuoneen kulut vähentää tulonhankkimiskuluina. Vähennys tehdään joko todellisten kustannusten perusteella tai vähentämällä kaavamainen työhuonevähennys.  Todellisten kulujen mukaan laskettuna vähennyskelpoisia menoja voivat olla esimerkiksi työhuoneesta aiheutuneet vuokra-, valaistus-, lämmitys-, korjaus- ja siivouskulut sekä rakennuksen…

Erityisalan verovapaat matkakorvaukset

Niin sanotulla erityisalalla työnantaja saa korvata verovapaasti asunnon ja työkohteen väliset matkat. Erityisaloilla tarkoitetaan toimialoja, joilla erityistä työntekemispaikkaa joudutaan vaihtamaan usein alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi. Verotus- ja oikeuskäytännössä erityisaloina on pidetty rakennus-, maanrakennus- ja metsäalaa. Vuonna 2020 verovapaa matkakustannusten korvaus on 43 senttiä kilometriltä. …

Osakkaan antama laina yhtiölle

Osakas voi antaa rahoitustarpeessa olevalle yhtiölleen lainaa ja saa periä vastaavan koron, joka jouduttaisiin suorittamaan rahalaitoksesta otetusta lainasta. Lainasta maksettava korko katsotaan osakkaan pääomatuloksi, jos koron määrä ja määräytymisperuste eivät ylitä verotusmenettelylain 29 pykälässä tarkoitettua käypää hintaa.  Jos korkoa on maksettu oleellisesti enemmän kuin käyvän…

Osakaskohtaiset oikaisut osinkoverotuksessa

Listaamattoman osakeyhtiön osingonjaon veroseuraamuksia laskettaessa on osattava ottaa huomioon niin sanotut osakaskohtaiset oikaisut. Toisin sanoen ennen osingon jakamista ansiotulo- ja pääomatulo-osingoksi osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta vähennetään tietyin edellytyksin yhtiön varoihin kuuluvan asunnon arvo ja osakaslainat. Osingonsaajan kannalta oikaisuilla on merkittävä vaikutus. Niin sanottua kevyemmin…

Auton lisävarusteet vaikuttavat luontoisedun arvoon

Autoedun arvoa laskettaessa lisävarusteiden hankintahinnat lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden yhteenlaskettu arvo ylittää 850 euroa. Myös lisävarusteiden asennuskustannukset otetaan huomioon osana hankintahintaa. Autoedun arvoon vaikuttaa vain erikseen ostettavat lisävarusteet. Autoon vakiovarusteena kuuluvat varusteet eivät vaikuta siihen, kuinka autoedun arvo lasketaan.  Erikseen ostettuina auton…

Verovelat ja yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen voi hankaloitua merkittävästi verotuksen laiminlyöntien johdosta.  Suomessa on yrittämisen vapaus eikä sitä voi estää kuin tuomioistuimen määräämä liiketoimintakielto. Käytännössä yritystoiminnan harjoittaminen on kuitenkin vaikeaa esimerkiksi maksamattomien verojen vuoksi.  Ennakkoperintälain mukaan hakija voidaan jättää merkitsemättä rekisteriin, jos hän on olennaisesti laiminlyönyt verotukseen tai kirjanpitoon…

Ravintoloille koronatukea

Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia. Tuen haku alkoi 5.6.2020. KEHA-keskus (TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) julkaisee nettisivuillaan ohjeet yrityksille.   Osa yrityksistä saa hyvitystä joukkomaksatuksella. Tällaisten yritysten ei tarvitse hakea tukea erikseen….

Tilinpäätöksen ilmoittaminen korona-aikana

Koronavirusepidemian takia on säädetty väliaikainen laki, jonka nojalla yritykset voivat tietyin edellytyksin siirtää tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kokouksen pitämistä syyskuun loppuun 2020 asti.  Osakeyhtiön tilinpäätös vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, jonka jälkeen osakeyhtiöllä on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin.  Tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kokouksen siirtämisestä säädetty laki tuli…

Listaamattoman yhtiön osinkoverotuksen erityistilanteita

Listaamattomasta yhtiöstä saatua osinkoa verotetaan pääomatulona tai ansiotulona. Osa osingosta on kuitenkin aina verotonta. Keskeinen asia listaamattoman yhtiön osingon verotuksen kannalta on osakkeen matemaattinen arvo, sillä siitä lasketaan prosenttiosuudet, jotka vaikuttavat osingonsaajan verotuksen lopputulokseen. Verohallinto laskee osakkeen matemaattisen arvon yhtiön edellisenä vuonna päättyneen tilikauden taseen…

Saamisten arvon alentuminen elinkeinotoiminnassa

Yrityksen elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvan saamisen arvon aleneminen on pääsääntöisesti vähennyskelpoinen. Verohallinto on julkaissut ohjeen saamisten arvon alenemisten vähennyskelpoisuudesta elinkeinotulon verotuksessa. Saamisilla tarkoitetaan ohjeessa lainasaamisia, myyntisaamisia sekä myyntisaamisiin rinnastuvia vuokra- ja muita saamisia.  Elinkeinotoiminnan tulolähteessä saamiset kuuluvat yleensä rahoitusomaisuuteen. Myyntisaamisen arvon aleneminen on verotuksessa vähennyskelpoinen, kun…

Henkivakuutuksen tappio on nykyään vähennyskelpoinen

Säästöhenkivakuutuksen tappion vähennyskelpoisuus muuttui vuoden 2020 alussa. Samalla säädettiin myös kapitalisaatiosopimuksen ja osakesäästötilin tappio vähennyskelpoiseksi, kun sopimus päättyy tai tili lopetetaan. Säästöhenkivakuutusten osalta vähennyskelpoisesta tappiosta on kyse silloin, jos maksettujen vakuutusmaksujen ja muiden vakuutuksenottajan tekemien maksusuoritusten määrä, vähennettynä niistä tuloksi luetulla määrällä, on vakuutuksenottajalle vakuutussuorituksina…

Alkuvuoden arvonlisäverot voi saada lainaksi

Osana Verohallinnon kanssa tehtäviä maksujärjestelyjä esitetään, että yritykset voivat saada palautuksena alkuvuonna 2020 suorittamansa arvonlisäveron. Yritys voi pyytää vuoden 2020 tammi-, helmi ja maaliskuussa maksamiaan arvonlisäveroja takaisin. Asiasta on tehtävä maksujärjestelypyyntö. Pyynnön on voinut tehdä OmaVeron kautta 26.5.2020 alkaen. Palautus ei kuitenkaan jää lopullisesti verovelvolliselle,…

Konkurssiin hakemista rajoitetaan väliaikaisesti

Koronavirustilanne on aiheuttanut yrityksille maksuvaikeuksia. Tämän johdosta konkurssilakia on muutettu väliaikaisesti siten, että konkurssiuhkaista maksukehotusta ei voitaisi käyttää keinona periä saatavia. Konkurssilakia on koronakriisin vuoksi muutettu väliaikaisesti siten, että rajoitetaan velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta. Väliaikaisen lain voimassaoloaikana ei sovelleta olettamaa, jonka mukaan velallista pidetään…

Neuvot verotehokkaaseen testamenttiin

Mielenkiinto testamentin laatimiseen on kasvanut pandemian vuoksi. Monet ihmiset ovat halunneet varautua yllättävään vakavaan sairastumiseen tai jopa kuolemaan. Seuraavassa annamme vinkit verotuksellisesti tehokkaan testamentin laatimiseen. Tehokas ja yleisesti paljon käytetty verosuunnittelukeino testamenteissa on elinikäisen hallintaoikeuden antaminen jälkeen elävälle puolisolle omistusoikeuden siirtyessä lapsille. Hallintaoikeus voidaan antaa…

Omistajan vaihdoksen vaikutus yrityksen tappioihin 

Osakeyhtiön ja elinkeinoyhtymän tappiota ei saa vähennetä, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet sen osakkeista tai osuuksista on muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa tai yli puolet sen jäsenistä vaihtunut. Verohallinto voi kuitenkin hakemuksen perusteella myöntää erityisistä syistä oikeuden tappion…

Määräaikainen alennus verojen maksujärjestelyn viivästyskorkoihin

Verojen maksujärjestelyistä ja maksulykkäyksistä maksettavia korkoja alennetaan koronaepidemian vuoksi väliaikaisesti kolmella prosenttiyksiköllä. Hallituksen antaman lakiesityksen (He 33/2020) tultua hyväksytyksi lain on tarkoitus olla määräaikainen ja se koskisi 1.3.2020 tai sen jälkeen erääntyneitä veroja. Viivekoron korkoprosentti on vuodesta 2017 alkaen ollut 7 prosenttia. Väliaikainen alempi korkoprosentti…

Yrittäjä voi hakea tukea heikentyneen taloustilanteen vuoksi

Koronavirustilanteen johdosta yrittäjille on tarjolla useampia tukivaihtoehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön antaman tiedotteen mukaan yksinyrittäjät voivat hakea toimintatukea kunnilta. Yrittäjän edellytyksiä hakea työttömyysturvaa on myös parannettu. ELY-keskus myöntää kehittämisavustusta markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finland myöntää puolestaan tukea Suomessa toimiville pk-yrityksille.   Yksinyrittäjän…

Osakeyhtiöille lisäaikaa veroilmoituksen antamiseen

Verohallinto on pidentänyt poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten antamisen määräaikaa. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt. Veroilmoituksen voi nyt antaa viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, kun se normaalisti tulisi antaa neljän kuukauden kuluessa. Lisäaika koskee vain osaa yrityksistä. Lisäaikaa ei tarvitse erikseen hakea, vaan Verohallinto…

Pörssikurssit laskee – kuinka hyödynnän osakkeiden luovutustappion?

Omaisuuden luovutuksesta syntyneen tappion vähennysoikeus muuttui vuoden 2016 alusta. Nyt meneillään olevan muun muassa koronaviruksesta johtuvan pörssikurssipudotuksen seurauksena muutosta päästään kunnolla soveltamaan käytäntöön ja nähdään sen merkitys sijoittajalle. Tuloverolain mukaan omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena…

Uutta verotuskäytäntöä: ei peiteltyä osinkoa alihintaisesta kaupasta osakkaan omaisten omistaman yhtiön kanssa

Korkeimman hallinto-oikeuden 5.3.2020 antaman vuosikirjapäätöksen mukaan peiteltyä osinkoa ei syntynyt, kun verovelvollisen omistama yhtiö myi alihintaan osakkeita hänen rintaperillistensä omistamalle yhtiölle. Tapauksessa verovelvollinen A omisti koko B Oy:n osakekannan. B Oy myi omistamansa C S.P.F:n osakkeet A:n rintaperillisten kokonaan omistamalle sijoitusyhtiö D Oy:lle ja peri…

Osakaslaina voi olla pääomatuloa

Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa. Senpä vuoksi yhtiön varojen vastikkeettomalle tai alihintaiselle luovuttamiselle osakkaalle tai hänen lähipiirilleen ei ole helposti löydettävissä liiketaloudellista perustetta. On vain harvoin yhtiön edun tai yhtiön toiminnan tarkoituksen mukaista lainata merkittäviä rahasummia omistajalle. Tuloverolaissa onkin säädetty, että osakaslaina on pääomatuloa,…

Korona toi verojen maksujärjestelyihin helpotusta

Koronavirus tulee aiheuttamaan monille yrityksille maksuvaikeuksia. Tämän poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto on tiedottanut helpotuksista maksujärjestelyn ehtoihin. Helpotukset ovat voimassa toistaiseksi. Helpotetun maksujärjestelyn hakeminen koronavirustilanteen takia on mahdollista OmaVerossa 25.3.2020 alkaen aina elokuun 2020 loppuun asti. Tätä aiemmin tehty pyyntö käsitellään normaalein maksujärjestelyn ehdoilla. Maksujärjestelyyn pääsyä…

Verohallinto joustaa koronavirus pandemian vuoksi

Verohallinto on tiedottanut erinäisistä verotuksen joustoista, joita verovelvollisessa on mahdollisuus vaatia veroilmoitusten antamisessa ja verojen maksamisessa. Syynä ovat poikkeukselliset olosuhteet, jotka ovat seurausta koronavirusepidemian aiheuttamista rajoituksista ihmisten ja yritysten normaaliin arkeen. Nämä aiheuttavat erityisen syyn, johon vedoten verottajakin suostuu joustamaan. Verohallinto muistuttaa, että sairaustapausten johdosta…

Osakesäästötili tuo piensijoittajalle vaihtoehtoja

Osakesäästötileille on saanut tallettaa varoja 1.1.2020 alkaen. Osakesäästötili on uusi piensijoittajalle pitkäaikaissäästämiseen tarkoitettu instrumentti, joka tarjoaa verotuksellista porkkanaa mahdollistamalla voittovarojen uudelleen sijoittamisen ilman veroseurauksia. Osakesäästötilillä on puolellaan siis verotuksen lykkääntymisetu. Pääomatuloveroa maksetaan vasta, kun osakesäästötililtä nostetaan varoja ulos.  Osakesäästötilille voi tallettaa pelkästään rahaa. Enimmäismäärä on…

Ulkomaankomennuksen keskeytyminen koronavirus-epidemian vuoksi

Ulkomaantyöskentelyn ei katsota keskeytyvän, jos Suomessa oleskelu aiheutuu pakottavasta, työnantajasta ja työntekijästä riippumattomasta ja odottamattomasta syystä. Syillä on merkitystä, koska pahimmassa tapauksessa niiden puuttuminen johtaa siihen, että verovapaaksi luultu ulkomaan työskentelystä maksettu palkka katsotaankin Suomessa veronalaiseksi. Verohallinto on antanut Koronavirus-epidemian johdosta kansainvälistä verotusta koskevan kannanoton….

Vältä tulorekisteri-ilmoituksen laiminlyöntimaksut

Palkoista, luontoiseduista, kustannusten korvauksista ja monista muista suorituksista on muistettava tehdä tulorekisteri-ilmoitus. Pääsääntöisesti ilmoitus on tehtävä viiden päivänä kuluessa suorituksen maksupäivästä. Tämä sääntö koskee esimerkiksi maksettuja rahapalkkoja. Jos ilmoitusta ei anneta tai se myöhästyy Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun. Kun tulorekisteri-ilmoitus on antamatta, Verohallinto lähettää selvityspyynnön….

Liikkeen luovutus ilman arvonlisäveroa

Tavarat ja palvelut voi myydä arvonlisäverotta liiketoiminnan jatkajalle.  Arvonlisäverotuksessa myyntinä ei pidetä liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden luovuttamista. Jatkajan on ryhdyttävä käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Keskeinen peruste arvonlisäverottomuudelle on, että kaupassa siirtyvä varallisuuskokonaisuus muodostaa yrityksen tai…

Tulolähdejako (EVL/TVL) poistui – uudistus pähkinänkuoressa

Elinkeinoverolaki muuttui vuoden 2020 alusta niin, että eräiden yhteisöjen verotettava tulo lasketaan elinkeinoverolain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. Vuoden 2019 tapahtunutta muutosta enne oli mahdollista, että yhteisöä (osakeyhtiö) verotettiin joko EVL-lain mukana tain TVL-lain mukana tai molempien lakien mukaan. Vuoden 2020 verotuksesta alkaen tulolähdejaon…

Korotettu poisto uudelle irtaimelle käyttöomaisuudelle

Tiesitkö, että kone- ja laiteinvestoinneille on säädetty korotettu poisto-oikeus vuoden 2020 alusta. Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavalla verovelvollisella on oikeus tehdä kalenterivuosina 2020—2023 käyttöön ottamiensa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertainen poisto. Laissa tarkoitettujen koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen enimmäispoisto…

Osakeyhtiö – näin vältyt jäännösveron korolta

Jäännösverolle lasketaan korkoa. Jos yhteisö on maksanut liian vähän veroa ennakkoon, verot on maksettava jälkikäteen jäännösverona. Jäännösverolle lasketaan niin sanottua huojennettua viivästyskorkoa, joka erääntyy maksettavaksi jäännösveron yhteydessä. Viivästyskoron laskeminen alkaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Jos osakeyhtiöllä tilikausi päättyy esimerkiksi 31.12., jäännösvero tulisi…

Vuokraaminen ei poista oman asunnon myynnin verovapautta

Tiesitkö, että oman kahden vuoden yhtäjaksoisen asumisen jälkeinen muu käyttö, esimerkiksi asunnon Airbnb:n kautta vuokraaminen ulkopuoliselle tai pitäminen tyhjillään ennen myyntiä, ei poista saavutettua oikeutta myydä asunto verovapaasti. Asunnon myynnistä syntyvää luovutusvoittoa ei veroteta, jos asunto on ollut myyjän omistusaikana hänen omana tai perheensä vakituisena…

Vuoden 2015 luovutustappion viimeinen käyttövuosi on vuosi 2020

Henkilöverotuksessa vuonna 2015 syntyneen omaisuuden luovutustappion voi vielä hyödyntää vuoden 2020 aikana. Vuodesta 2016 alkaen syntyneet luovutustappiot on saanut vähennettyä ensisijaisesti omaisuuden luovutuksesta saaduista voitoista ja loppu osan verovuoden puhtaan pääomatulon määrästä ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä. Vuonna 2015 syntyneen luovutustappion vähentämiseen sovelletaan rajoitetumpia vanhoja…

Henkilökunnan verovapaat joululahjat

Arvoltaan vähäinen enintään 100 euron arvoinen henkilökunnalle annettu joululahja on verovapaa. Henkilökuntaetujen on oltava koko henkilökunnalle eli kollektiiveja ollakseen verovapaita. Lisäksi niiden tulee olla sekä laadultaan että arvoltaan tavanomaisia ja kohtuullisia. Työnantajan henkilökuntaan kuuluvien lukumäärälle ei ole laissa nimenomaisia vaatimuksia. Jos yrityksessä on esimerkiksi vain…

Arvonlisäverojen tilitys maksuperusteisesti

Arvonlisäverojen tilitys maksuperusteisesti Tiesitkö, että pienyritykset voivat tilittää myyntien ja ostojen arvonlisäverot maksuperusteisesti. Tämä tuo yrittäjän talouteen joustoa, kun arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa vielä silloin, kun tavara tai palvelu on luovutettu. Voit maksaa arvonlisäveron vasta siinä vaiheessa, kun olet saanut maksun asiakkaalta tilillesi. Mahdollisuus tilittää…

Osakeyhtiö – vuoden 2013 verotus vanhenee

Joulukuun viimeinen päivä 2019 on viimeinen mahdollisuus hakea muutosta vuoden 2013 verotukseen. Verotuksen muutoksenhakuaika vuoden 2016 loppuun asti on 5 vuotta. Mikäli yritykselläsi on aihetta hakea muutosta verotukseen, kannattaa asiaan tarttua hetimiten. Ennen vuotta 2017 tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä 5 vuoden kuluessa. Aika lasketaan verotuksen…

Verotarkastuksen virhetyypit osa 1 – autoetu

Tässä Blogisarjassa tulemme käymään läpi tavallisimpia verotarkastuksissa havaittuja virhetilanteita ja keinojen niiden välttämiseksi. Ensimmäisenä tarkasteluun otetaan autoetu. Työhön liittyvien matkojen verovähennyskelpoisuus on läsnä useiden palkansaajien elämässä. Tilanteessa, jossa oman auton sijaan käytetään työpaikan ajoneuvoa palkansaajalle muodostuu tästä edusta veronalainen luontaisetu, autoetu. Verotarkastustilanteessa on monesti kysymys…

Verotarkastuksen maksuseuraamukset, osa 2

Verotarkastuksen perusteella maksuunpannaan yleensä varsinaisen veron lisäksi veronkorotusta, veronlisäystä ja korkoja kuten viive- ja viivästyskorkoja. Korot ja veronlisäys Verovelka on kuin mikä tahansa velka koron osalta. Velan pääomalle juoksee korkoa. Korko määräytyy korkolain mukaan. Viime vuosina vallinneen korkotason mukaan on voinut olla taloudellisesti mielekästä ottaa…

Verotarkastuksen maksuseuraamukset, osa 1

Verotarkastuksen perusteella maksuunpannaan yleensä varsinaisen veron lisäksi veronkorotusta, veronlisäystä ja korkoja kuten viive- ja viivästyskorkoja. Veronkorotus Veronkorotus on rangaistusluonteinen seuraamus muun muassa niissä tilanteissa, joissa veroilmoitus on myöhästynyt tai kun verotus on jäänyt kokonaan toimittamatta veroilmoituksen laiminlyönnin takia. Veronkorotus voidaan määrätä myös muun ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi…

Älä säästä paukkuja loppuun verotarkastuksessa – Toimi heti verotarkastuksen alkuvaiheessa

Kuten arkielämässäkin, asioihin on helpointa puuttua mahdollisimman pian niiden ilmaannuttua. Tahrat pyyhkiytyvät pois parhaiten tuoreeltaan. Sama pätee myös jälkiverotusmenettelyyn. Verotarkastuksen osuessa kohdalle vuoropuhelu on tärkeää: On sekä viranomaisen että verovelvollisen kannalta parempi, että kummallekaan osapuolelle ei jää epäselväksi toisen osapuolen näkökanta. Haaste tämän vuoropuhelun toteutumiselle…

Yrityksen edunsaajat merkitään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Yritysten täytyy ilmoittaa omistajansa eli ns. tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Ilmoitus täytyy tehdä viimeistään 1.7.2020 mennessä. Ilmoitus täytyy tehdä myös aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun perustetaan uusi yritys. Muutos perustuu uudistuneeseen rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka omistaa yli 25…

Osakeyhtiön osakepääomavaatimus poistuu 1.7.2019

Yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomavaatimus 2 500 euroa poistuu yhtiöiltä, jotka perustetaan 1.7.2019 alkaen. Lakimuutos koskee myös asunto-osakeyhtiöitä ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Muutos tarkoittaa sitä, että yksityinen osakeyhtiö on mahdollista perustaa heinäkuun alusta lähtien myös kokonaan ilman omaa pääomaa. Tällöin osakkeista ei makseta merkintähintaa ja yhtiön osakepääomaksi kaupparekisteritietoihin…

Kiristyvätkö verotuksen tulkinnat?

Uudessa hallitusohjelmassa verotusta on pidetty tärkeänä asiana. Useiden ”korvamerkittyjen” menonlisäysten johdosta varoja tulee hankkia joillakin keinoin. Nythän varojen hankkiminen on jätetty arvailujen varaan. On arvattavissa, että yritysten ja yrittäjäomistajien verotus kiristyy tiukentuneiden tulkintojen johdosta.  Rinteen hallituksen hallitusohjelma valmistui 6.6.2019, noin kuukausi sitten. Ohjelma on liitteineen…

Kuuleminen verotarkastuksessa

Verotarkastus on lain mukaan ohjattua viranomaistoimintaa, josta on säädetty verotusmenettelystä annetussa laissa (VML) ja laissa oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (OVML) sekä näiden lakien perusteella annetuissa asetuksissa. Verotarkastajilla on suhteellisen laajat valtuudet tarkastaa useita verotukseen vaikuttavia seikkoja. Toisinaan rajanveto sille, mikä vaikuttaa verotukseen, on kiistanlaista, eikä kaikki…

Verotarkastus – Kirjanpitäjän kokemus aineiston rajaamisessa

Asiakasyrityksen kohdalle osuva verotarkastus on erityistilanne kirjanpitäjälle. Verottajan suurennuslasin alle päätymisen taustalla ei yleensä ole mitään erityistä impulssia, vaan verotarkastus voi osua kohdalle mihin yritykseen tahansa, eikä verotarkastus läheskään aina johda jälkiverotustoimenpiteisiin. Seuraamuksiin voivat kuitenkin johtaa mitä moninaisimmat seikat tarkastettavassa aineistossa. Pohjimmiltaan verotarkastuksessa on kyse…

Näyttötaakan jakautuminen verotusasiassa

Verotarkastuksen ydinkysymykseksi muodostuu varsin usein näytön arviointi: mitä voidaan katsoa riittävän luotettavasti osoitetuksi? Merkitystä on tällöin sillä, kummalla osapuolella on kussakin tilanteessa todistustaakka tiettyjen oikeustosiseikkojen olemassaolosta ja miten menetellään epäselvissä tilanteissa. Tuleeko viranomaisen osoittaa verovelvollisen saaneen verottamatonta tuloa vai verovelvollisen osoittaa, ettei näin ole? Perussäännös…

Verotarkastus – mitä ihmettä

Yrittäjänä on paljon asioita, joihin ei haluaisi käyttää aikaansa. Verotarkastus lienee listan kärkipäässä. Siihen menee aikaa, ja lopputulos yleensä maksaa. Hyvää sanottavaa tai maksun palautusta tuskin tulee. Ja kun kyseessä on viranomainen, on saatu huomio aina kiusallisen tuntuista, vaikka suurin osa tehtävistä tarkastuksista on rutiiniluontoisia….