Arvonlisäveroja saa vähentää lähtökohtaisesti silloin, kun tapahtuu arvonlisäverollista myyntiä. 
Eräissä tilanteissa arvonlisäveron vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu. 

Nimenomaisesti vähennyskelvottomia ovat tiettyjen hankintojen arvonlisäverot. Lisäksi arvonlisäverottomaksi säädettyjen tavaroiden ja palvelujen myyntiin kohdistuvien hankintojen ja arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle jäävään toimintaan kohdistuvien hankintojen arvonlisäverot ovat vähennyskelvottomia.

Arvonlisäveron vähennysoikeus koskee ainoastaan arvonlisäverovelvollisen omaa liiketoimintaa varten tehtyjen hankintojen arvonlisäveroa. Lähtökohtana konserniyhtiöissäkin on, että vähennysoikeus on sillä konserniyhtiöllä, jonka arvonlisäverollista liiketoimintaa varten hankinta on tehty. 

Yritys voi harjoittaa sekä arvonlisäverollista toimintaa että arvonlisäveron vähennykseen oikeuttamatonta toimintaa. Arvonlisäverovelvollisen tulisi aina tietää mihin toimintaan hänen tekemänsä hankinnat kohdistuvat. Arvonlisäverovelvollisella on oikeus vähentää niiden hankintojen arvonlisävero, jotka kohdistuvat suoraan ja välittömästi hänen harjoittamaansa arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaan toimintaan. 

Jos hankinta kohdistuu sekä arvonlisäverolliseen että arvonlisäveron vähennykseen oikeuttamattomaan toimintaan, hankinnan arvonlisävero on vähennyskelpoinen ainoastaan siltä osin kuin hankinta kohdistuu arvonlisäverolliseen toimintaan.

Kiinteistön myynti, kiinteistön vuokraus ja muu kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen ovat pääsääntöisesti arvonlisäverotonta. Siksi kiinteistön myyntiin, vuokraukseen tai muuhun kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamiseen suoraan ja välittömästi kohdistuvien hankintojen arvonlisävero ei ole lähtökohtaisesti vähennyskelpoinen.Oikeuskäytännöstä löytyy kuitenkin ratkaisuja, joissa esimerkiksi kiinteistön myyntiin liittyviä arvonlisäveroja on saanut vähentää. Tapaukset löytyvät Verohallinnon ohjeesta ”Arvonlisäveron vähennysoikeus”. 

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta voi tiettyjen edellytysten täyttyessä hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisäverolliseen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamiseen suoraan ja välittömästi kohdistuvien hankintojen arvonlisävero on vähennyskelpoinen.

Arvonlisäverotonta on myös rahoituspalvelun myynti ja muun muassa arvopaperikauppa. Arvopapereiden myynti voi olla sekä aktiivisesti että passiivisesti harjoitettuna arvonlisäverotonta toimintaa. Arvopaperikaupasta ja sijoitustoiminnasta ei suoriteta arvonlisäveroa. Tällöin arvopapereiden myyntiin suoraan ja välittömästi kohdistuvien hankintojen arvonlisävero ei ole myöskään vähennyskelpoinen. 

Suoraan ja välittömästi kohdistettavien kulujen lisäksi arvonlisäverovelvollisella on yleensä myös yleiskuluja. Jos arvonlisäverovelvollinen harjoittaa yksinomaan arvonlisäverollista toimintaa, hänellä on oikeus vähentää kokonaan yleiskulujen arvonlisäverot. 

Silloin kun arvonlisäverovelvollinen harjoittaa sekä arvonlisäverollista että arvonlisäveron vähennykseen oikeuttamatonta toimintaa, vähennysoikeus määräytyy sen perusteella, missä suhteessa yleiskuluina pidettäviä hankintoja voidaan katsoa käytettävän.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä KHO 2017:36 katsottiin, että yleiskuluja ei saa vähentää siltä osin kuin kyse oli arvonlisäverottomasta rahoitus- ja vakuutussopimusten myynnistä ja osuus määräytyi sen perusteella, kuinka paljon tämä toiminta oli kokonaisliikevaihdosta. 

Jako voidaan kuitenkin tehdä eri tavoin. Lähtökohtana on, että yleiskulujen vähennysoikeuden jakoperuste tulee määrittää menetelmällä, joka johtaa täsmällisimpään lopputulokseen. Tilanteen mukaan käytössä voi olla myös useampia menetelmiä samanaikaisesti, jos sillä tavalla päästään täsmällisimpään lopputulokseen. Liikevaihdon perusteella tehty laskelma ei aina johda täsmällisimpään lopputulokseen. 

Yleiskulujen arvonlisäveron vähennysoikeuden jakoperusteena käytetään verotuskäytännön mukaan kahden desimaalin tarkkuudella laskettua yleiskuluprosenttia. 

Arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, josta ei säädetä arvonlisäverolaissa. Arvonlisäverolain ulkopuoliseen toimintaan kohdistuvien hankintojen arvonlisäverot eivät ole vähennyskelpoisia. Tällainen toiminta otetaan huomioon myös määritettäessä yleiskulujen vähennysoikeuden laajuutta.