By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

INTRESSI Asianajotoimisto

Toimintaperiaatteemme ovat asiakaslähtöinen ajattelutapa ja oikeudellisesti kestävien ratkaisujen löytäminen.

Visiomme on tuottaa yhä parempaa asiakastyytyväisyyttä, joka perustuu asiakkaan tarpeen kunnioittamiselle ja palvelun laadulle.

Toimimme joustavasti, ja palvelumme on helppo saavuttaa.

Palvelemme suomen ja englannin kielellä.

Palvelut

Veroasiat

Yksi erityisosaamisalueistamme on vero-oikeus sen monissa eri muodoissa. Veroasiat tulee ottaa huomioon esimerkiksi erilaisissa yritysjärjestelyissä ja yritysten sukupolvenvaihdoksissa. Verosuunnittelu on tärkeää riskien kartoittamiseksi ja väärien menettelytapojen välttämiseksi. Verovalituksen tekeminen on vaativaa työtä. Pitää olla tietoa oikeasta normista sekä siitä, miten normi kulloisessakin tilanteessa käyttäytyy. Hyvin usein oikean näytön hankkiminen vaatii erityisosaamista ja erilaisten laskelmien tekemistä. Avustamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä ammattitaitoisesti verotuksen muutoksenhaun eri vaiheissa … (Lue lisää)

Verotarkastus

Verotarkastuksessa verottaja tarkastaa Suomessa vero- tai ennakonpidätysvelvollisen taikka muun verosta vastuussa olevan kirjanpitoaineistoa ja muuta aineistoa sen varmistamiseksi, onko verolainsäädäntöä noudatettu. Verotus perustuu kirjanpitoon, ja verotarkastuksessa tutkitaan, vastaavatko kirjanpitomerkinnät tosiasioita ja onko kirjanpitoon perustuvat verotiedot ilmoitettu verottajalle oikein. Olemme avustaneet vuosikymmenten aikana eri kokoisia ja eri alalla toimivia yrityksiä ja omistajayrittäjiä verotarkastusten eri vaiheissa. Ammattilaisina olemme pystyneet analysoimaan tilanteen tehokkaasti sekä antamaan tarvittavia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tarkastuskohteena oleville yrityksille ja yrittäjille noudatettaviksi myös verotarkastuksen jälkeen. Apuumme on syytä turvautua jo ensimmäisessä keskustelussa verottajan kanssa. Mitä aiemmin, sitä parempi … (Lue lisää)

Omistajayrittäjän verotus

Omistajayrittäjän ja yrityksen välillä tehdään tavallisesti muun muassa erilaisia liiketoimia ja kauppoja. Näissä toimissa edellytetään erityistä huolellisuutta, jotta voidaan minimoida tai poistaa peitellyn osingon veroriski. Avustamme omistajayrittäjiä yrittäjän ja yrityksen välisissä transaktioissa sekä verotuksen suunnittelussa ja muutoksenhaussa.

Yritysjärjestelyt

Olemme olleet mukana avustamassa useissa yritysjärjestelyissä. Yritysjärjestelyt ovat ulottuneet useille toimialoille. Jokaisella tapauksella on omat erityispiirteensä, jotka tulee huomioida järjestelyn eri vaiheissa. Yritysjärjestelyitä ovat muun muassa sulautumiset, jakautumiset, osittaisjakautumiset, liiketoimintasiirrot, osakevaihdot ja muut järjestelyt. Myös lupa-asiat ja monet muut seikat vaikuttavat tapauskohtaisesti valittaviin ratkaisuihin. Lisäksi järjestelyyn käytettävä aika ja tähän liittyvät mahdollisuudet vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Sopimusasiat

Palvelemme kaikissa liiketoiminnan sopimusasioissa kuten kauppasopimuksissa, liikesopimuksissa, osakassopimuksissa, työsopimuksissa, vuokrasopimuksissa, lainasopimuksissa ja leasingsopimuksissa. Avustamme sopimusten neuvotteluvaiheessa, laatimisessa, tulkinnassa ja täytäntöönpanossa. Avustamme myös tilanteissa, joissa sovintoneuvotteluista huolimatta joudutaan turvautumaan erilaisiin riidanratkaisukeinoihin kuten sovitteluun, välimiesmenettelyyn tai oikeudenkäyntiin.

Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksessa on kysymys yrityksen omistussuhteiden muutoksesta. Kyse on omistajayrittäjän elämäntyön saattamisesta eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla niin lakiteknisten ratkaisujen kuin verotusratkaisujenkin osalta. Sukupolvenvaihdoksessa yritys siirretään omistajan elinaikana tai hänen kuoltuaan joko kokonaan tai osittain toiminnan jatkajalle. Toiminnan jatkaja voidaan löytää joko perhepiiristä tai sen ulkopuolelta. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelulle on leimallista kokonaistarkastelu, jossa etsitään kyseiseen tapaukseen optimaalisin ratkaisu luopujan, jatkajan ja kohdeyrityksen kannalta. Huomioon tulee ottaa muun muassa erilaiset lakitekniset toteuttamisvaihtoehdot, verotus, rahoitus ja vakuutukset.

Veroasiat
Verotarkastus
Omistajayrittäjän verotus
Yritysjärjestelyt
Sopimusasiat
Sukupolvenvaihdos

Ihmiset

Anssi Mäki
Asianajaja, varatuomari

INTRESSI lukuina
1383
Asiakasta
932
Veroasiaa
235
Verotarkastusta
426
Yhtiöasiaa