Osakeyhtiö voi maksaa osingon paitsi rahana myös muuna omaisuutena. Tätä kutsutaan niin sanotuksi in natura -osingoksi. Osinkona voidaan jakaa esimerkiksi arvopapereita, kiinteistöjä, huoneisto-osakkeita tai autoja. On myös mahdollista jakaa osinkoa yhtä aikaa sekä rahana että In natura. 

In natura -osingon arvoksi katsotaan omaisuuden käypä arvo sinä päivänä, kun osinko on nostettavissa. Osinko on nostettavissa samana päivänä kuin yhtiökokous on pidetty, ellei osingon nostoajankohdasta ole yhtiökokouksessa erikseen päätetty.

On huomattava, että arvopapereina tai kiinteistöinä saaduista osingoista on suoritettava varainsiirtovero. Varainsiirtoveron määrään, maksamiseen ja ilmoittamiseen vaikuttaa omaisuuden luonteen lisäksi se, onko osingonsaaja yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen. Pääsääntöisesti jokaisen ilmoittamisvelvollisen on annettava oma varainsiirtoveroilmoitus. Jos osinkoa jakava yhtiö maksaa osingonsaajan maksettavaksi tulevan varainsiirtoverosta, katsotaan myös tämä suoritus osingonsaajan osinkotuloksi (KHO 2020:127).

Osinkona saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan osingonsaajan tuloverotuksessa omaisuuden nostettavissa olopäivän mukainen käypä arvo. Näin siinäkin tapauksessa, että osinkotulo olisi osingonsaajalle osittain tai kokonaan verovapaata tuloa.
Jos saannosta on maksettava varainsiirtovero, se lisätään osinkona saadun omaisuuden hankintamenoon. Sillä seikalle ei ole väliä, onko osingonsaaja vai osingonmaksaja maksanut varainsiirtoveron.

Osinkona saadun omaisuuden laatu ei vaikuta osingon tuloverotukseen ja maksajan tulee antaa vuosi-ilmoitus maksamistaan osingoista. 

In natura -osinko on veronalaista tuloa saajalleen samalla tavalla kuin rahana saatu osinko. Siten luonnolliselle henkilölle julkisesti noteeratusta yhtiöstä jaetusta osingosta 15 prosenttia on verovapaata tuloa ja 85 prosenttia pääomatuloa. Julkisesti noteeraamattomasta yhtiöstä jaetusta osingosta on 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa (niin sanottu kevyesti verotettu 8% osinko osakkeen matemaattisesta arvosta). 

Jos in natura ‑osingon kanssa samaan aikaan ei ole jaettu rahaosinkoa, ennakonpidätystä ei voi tehdä ja osingonsaajan tulee tarvittaessa itse huolehtia veron maksamisesta. 

Jos julkisesti noteerattu yhtiö jakaa osinkoa luonnolliselle henkilölle, osingon nostettavissa olopäivä on osingonjakopäätöksessä määrättynä maksupäivänä. Jos osinkona jaetaan julkisesti noteeratun yhtiön osakkeita, osingon määrä on osakkeiden painotettu keskihinta osingon maksupäivänä.

Yrityksenkin verotuksessa in natura -osinkoa verotetaan samalla tavalla kuin rahana saatua osinkoa. Vastaavasti kuten luonnollisten henkilöiden kohdalla, jos osingonmaksajayritys on sitoutunut vastaamaan varainsiirtoverosta osingonsaajan puolesta, varainsiirtovero on osa osinkotuloa ja sen veronalaisuus määräytyy samalla tavalla kuin rahana saadun osingon veronalaisuus.

Yrityksen tulee muistaa itse ilmoittaa saatu osinko tuloveroilmoituksellaan.

In natura saadun omaisuuden omistusaika lasketaan siitä, kun osinko on ollut nostettavissa. Omistusaika voi vaikuttaa esimerkiksi luonnollisen henkilön verotuksessa luovutusvoiton laskentaan.

Osinkoa jakavan yhtiön näkökulmasta In natura –osingon jakaminen on omaisuuden vastikkeellinen luovutus käypään arvoon. Tämä on lähtökohtaisesti osinkoa jakavan yhtiön tuloverotuksessa veronalaista tuloa ja omaisuuden poistamaton hankintameno vähennetään kuluna.

On mahdollista, että elinkeinotoiminnan tulolähteessä osinkona jaettavan omaisuuden omaisuuslaji vaikuttaa luovutushinnan veronalaisuuteen ja hankintamenon vähennyskelpoisuuteen. Esimerkiksi jos osinkona jaetaan toisen yhtiön osakkeita, osakkeiden luovutushinta voi olla verovapaa ja hankintameno vähennyskelvoton EVL 6 b §:n perusteella. Omaisuuden hankintameno voi olla rajoitetusti vähennyskelpoinen myös silloin, kun omaisuus kuuluu muun omaisuuden omaisuuslajiin.

Jos osinkoa jakava yhtiö maksaa osingonsaajan varainsiirtoveron, se katsotaan osinkoa jakaneen yhtiön tuloverotuksessa voitonjaon luonteiseksi eräksi. Se ei siten ole osinkoa jakaneelle yhtiölle vähennyskelpoinen.