Kunnallisverotuksen ja valtionverotuksen invalidivähennys on poistumassa tuloverotuksesta vuonna 2023. Invalidivähennyksen poistoon päädyttiin ns. Sote-uudistuksessa, jonka johdosta myös verolainsäädäntöön tehtiin muutoksia.

Muutoksen taustalla oli se tosiasia, että Sote-uudistuksen rahoitusmallissa valtion verotuloja kasvatetaan ja kuntien verotuloja pienennetään. Erityisesti valtionverotuksen kohdalla invalidivähennyksen osalta fiskaaliset muutokset olisivat olleet merkittäviä, jos vähennys olisi säilynyt. Verotuksen painopisteen siirtämisen johdosta vähennyksen verotuottoja alentavan vaikutuksen arviotiin kasvavan nykyisestä noin 12 miljoonasta eurosta 51 miljoonaan euroon.

Kun vielä Invalidivähennyksen ongelmana oli nähty yhteiskunnan tuen epätarkoituksenmukainen kohdentuminen ja verotuen läpinäkymättömyys, niin päädyttiin vähennyksen poistamiseen. Invalidivähennyksen verotuki kohdentui suurelle joukolle ihmisiä ja tasoltaan suhteellisen matalana saajaa kohti. Pienten tulojen tai muiden kuin eläketulojen puuttumisen takia läheskään kaikki vammaiset henkilöt eivät hyötyneet verovähennyksen kautta myönnetystä tuesta.

Invalidivähennyksen korvaamista suoralla tuella oli esitetty jo 1990-luvun puolivälistä alkaen.
Muun muassa Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa VAMPO 2010–2015 ehdotettiin valtion ja kunnallisverotuksen invalidivähennyksen poistamista ja näihin verotukiin käytettyjen varojen ohjaamista aktiiviseen vammaispolitiikkaan. Hallituksen esityksessä todetaan, että invalidivähennyksestä säästyvät varat kohdennetaan vammaispalveluiden kehittämiseen.