Tiesitkö, että kone- ja laiteinvestoinneille on säädetty korotettu poisto-oikeus vuoden 2020 alusta. Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavalla verovelvollisella on oikeus tehdä kalenterivuosina 2020—2023 käyttöön ottamiensa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertainen poisto.

Laissa tarkoitettujen koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen enimmäispoisto olisi siten 25 prosentin sijasta 50 prosenttia. Korotetun poiston voi tehdä vain lain soveltamisaikana neljän vuoden aikana vuosina 2020-2023. Siten vuonna 2023 käyttöönotetusta laitteesta ainoastaan korotettu poisto voidaan tehdä vain vuonna 2023. Ehdotettu veronhuojennus koskisi kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta. Korotettua poistoa ei näin ollen voisi tehdä käytettyinä hankittujen hyödykkeiden hankintamenoista.

Ammattimaisessa liikenteessä käytettävistä autoista voisi tehdä korotetun poiston, jos verovelvollinen valitsisi autojen poistamisen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 pykälän mukaisesti.

Kone tai laite, johon korotettua poistoa sovelletaan, muodostaisi erillisen poistokohteen. Se osa hankintamenosta, jota ei ole poistettu tämän määräaikaisen lain nojalla, siirtyy vähennettäväksi osana irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöstä.

Tämän määräaikaisen lain tarkoituksena on lisätä yksityisiä investointeja.

lisätietoja:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_85+2019.aspx