Korotetun poiston uusien koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista voi tehdä verovuosien 2020–2023 lisäksi myös verovuosina 2024 ja 2025. Korotettu poisto tarkoittaa käytännössä sitä, että koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen enimmäispoisto on 25 prosentin sijasta 50 prosenttia. Korotetun poiston saa kaikesta lain voimassaoloaikana käyttöön otetusta uutena hankitusta irtaimesta käyttöomaisuudesta.

Jos koneen tai laitteen käyttöönotto on tapahtunut ennen 1.1.2020, koneesta tai laitteesta ei voi tehdä korotettua poistoa.

Korotettujen poistojen tekemistä ei tarvitse aloittaa koneen tai laitteen hankintavuonna. Siten esimerkiksi verovuonna 2022 hankitusta ja käyttöönotetusta uudesta koneesta tai laitteesta voi halutessaan tehdä korotetun poiston ensimmäisen kerran vasta verovuonna 2023. Verovuonna 2025 käyttöönotetusta laitteesta tai laitteesta saa tehdä korotetun poiston ainoastaan verovuonna 2025. 

Korotetun poiston voi tehdä toimintamuodosta riippumatta kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat verovelvolliset. Näin ollen poistot voi tehdä korotettuna liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yhteisöt.

Muussa kuin elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa käytettävistä koneista ja laitteista ei voi tehdä korotettuja poistoja, vaikka niiden hankintamenon jaksotuksessa viitataan EVL 30 pykälään.

Koneen tai laitteen osittainen käyttäminen muussa kuin elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa ei estä korotetun poiston tekemistä, jos kone tai laite on kuitenkin pääasiallisesti elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä. Näin voi olla esimerkiksi henkilöyhtiön nimissä olevan auton käyttö osittain yksityisajoihin (alle puolet yksityisajoa). Yksityiskäyttöä vastaava osuus korotetusta poistosta tulee kuitenkin tulouttaa henkilöyhtiön veroilmoituksella.

Edellytyksenä korotetun poiston vähentämiselle elinkeinotoiminnan verotuksessa on, että poisto on vähennetty kuluna myös verovelvollisen kirjanpidossa. Maatalouden verotuksessa korotetun poiston tekeminen ei edellytä poiston vähentämistä kuluna kirjanpidossa. Kaikki maatalouden harjoittajat eivät nimittäin ole kirjanpitovelvollisia, minkä lisäksi maatalouden verotus on maksuperusteista.