Verotustietojen luovuttamista tiedotusvälineille voi edelleen vastustaa, mutta hallinto-oikeuden tuoreen päätöksen myötä vastustamisen merkitys on tehty lähes tyhjäksi.

Todettakoon aluksi, että verohallinto ei muutenkaan luovuta tietojasi tiedotusvälineille, jos yhteenlasketut ansio- ja pääomatulosi ovat alle 100 000 euroa. Tuloverotiedot luovutetaan journalistisiin tarkoituksiin vain niistä henkilöistä, joiden verotettavat ansio- ja pääomatulot ovat vähintään 100 000 euroa. 

Verovuotta 2020 koskeva vastustamispyynnön voi jo tehdä. Pyynnön tulee olla perillä viimeistään 1.10.2021. Pyynnön voi tehdä joko OmaVerossa tai paperilomakkeella.  

Tietojen luovuttamisen vastustamispyynnön tulee perustua henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen.

Monia verovelvollisia harmittaa omien tulotietojen käsittely julkisuudessa. Se ei kuitenkaan riitä perusteeksi, että suhtautuu kielteisesti tietojen luovuttamiseen medialle. Myöskään pelkkä lakiviittaus hakemuksen perusteluna ei ole riittävä. Täytyy siis tuoda tarkemmin esille ne syyt, joilla vastustaa tietojen luovuttamista. 

Peruste voi liittyä esimerkiksi verovelvollisen omaan terveydentilaan, omaan tai läheistesi turvallisuuteen tai omassa ammatissasi tai työtehtävässäsi toimimiseen. 

Helsingin hallinto-oikeus antoi huhtikuussa 2021 ratkaisun, joka tekee tietojen luovuttamisen vastustamisen käytännössä lähes tyhjäksi. 

Hallinto-oikeuden päätös on seurausta siitä, että Verohallinto oli hylännyt useiden tiedotusvälineiden pyynnöt saada tieto vastustamisoikeutta käyttäneiden henkilöllisyydestä. Tietoja oli pyydetty nimilistoina ja diaariotteina. Verohallinto oli perustellut päätöksiään sillä, että tieto vastustamisoikeuden käyttämisestä oli salassa pidettävä ja sillä, että Verohallinnon aiemmilla päätöksillään hyväksymä henkilötietojen käsittelyn vastustaminen esti tietopyyntöjen kohteena olevien tietojen luovuttamisen. 

Hallinto-oikeus katsoi, että vaikka henkilötietojen käsittelyn vastustamista koskeviin asiakirjoihin voi sisältyä salassa pidettäviä tietoja, pelkkä tieto vastustamisoikeuden käyttämisestä ei ollut tässä yhteydessä salassa pidettävä tieto, eikä tieto vastustamisoikeuden käyttämisestä itsessään ollut sellainen tieto, jonka luovuttamista Verohallinnon aiemmat, vastustamispyyntöjen johdosta antamat lainvoimaiset päätökset rajoittivat.

Näin ollen vastustamisoikeutta käyttäneiden henkilöiden henkilöllisyyttä koskevien tietojen luovuttamiselle ei ollut Verohallinnon päätöksissä mainittuja esteitä.

Samalla käsiteltiin kysymystä siitä, onko Verohallinnolla velvollisuus tuottaa luetteloita tiedotusvälineiden käyttöön. Esimerkiksi luetteloa eniten ansainneista henkilöistä. Hallinto-oikeus katsoi, ettei tällaista velvollisuutta ollut. 

Hallinto-oikeuden päätös merkitsee toisin sanoen sitä, että Verohallinnon on annettava pyydettäessä myös listoilta aiempina vuosina poistettujen henkilöiden nimet. 

Verohallinnon tiedotteessa viestintäjohtaja Kati Kalliomäki kuvasti tilannetta osuvasti: ”Tuloverotiedothan ovat ja ovat kaiken aikaa olleet julkisia, kun osaa vain nimellä hakea. Nyt kun joudumme lisäksi kertomaan vastustaneiden nimet, menee vastustamisoikeudelta käytännössä pohja pois”.