Mielenkiinto testamentin laatimiseen on kasvanut pandemian vuoksi. Monet ihmiset ovat halunneet varautua yllättävään vakavaan sairastumiseen tai jopa kuolemaan. Seuraavassa annamme vinkit verotuksellisesti tehokkaan testamentin laatimiseen.

Tehokas ja yleisesti paljon käytetty verosuunnittelukeino testamenteissa on elinikäisen hallintaoikeuden antaminen jälkeen elävälle puolisolle omistusoikeuden siirtyessä lapsille. Hallintaoikeus voidaan antaa esimerkiksi tiettyyn omaisuuteen tai koko jäämistöön. Testamentti voidaan rakentaa myös niin, että hallintaoikeus omaisuuteen annetaan lapselle ja omistusoikeus lapsenlapselle.

Hallintatestamentin perintöverotuksessa omaisuuden omistusoikeuden saaja maksaa perintöveroa, mutta perinnön arvosta vähennetään hallintaoikeuden arvo, joka lasketaan ikäkertoimen ja tuottoprosentin mukaan. Jos hallintaoikeus annetaan koko jäämistöön, tuottoprosenttina käytetään 5 prosenttia. Hallintaoikeuden saaja ei maksa perintöveroa, mutta esimerkiksi kiinteistövero määrätään sille, jolla on omaisuuteen elinikäinen hallintaoikeus.

Perintöverotuksen hallintavähennys lasketaan seuraavan taulukon mukaan:

page1image57206736

Jos esimerkiksi hallintaoikeuden saaja on 86 vuotias on Ikäkerroin taulukon mukaan 4.
Oletetaan, että perintöosuuden arvo on 300 000 €, josta hallintavähennys on siis 20 prosenttia (4 x 5 %). Hallintavähennyksen jälkeen omaisuuden arvoksi jää 240 000 €.

Hallintaoikeus tuo samalla oikeuden saada omaisuuden tuotto. Omaisuuden tuotosta maksetaan pääomatuloveroa ja pääomatulot voivat vaikuttaa esim. hoitolaitoksessa asuvan iäkkään ihmisen saamiin tukiin. Tämän tilanteen varalta voi olla hyvä laatia edunvalvontavaltakirja, jossa voidaan antaa määräys hallintaoikeudesta luopumisesta. Ilman edunvalvontavaltakirjan täsmällisiä määräyksiä edunvalvottavan oikeuksista ei voi luopua.

Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa kannattaa muistaa, että hallintaoikeuden pidättäminen estää perintö- ja lahjaverohuojennuksen. Kun perinnönjättäjän omaisuuteen kuuluu toimiva yritys, jolle perillispiiristä löytyy jatkaja, kannattaa tämäkin asia ottaa testamentissa huomioon. Yritystoiminnan jatkaja voi saada perintöverotuksessa huomattavan verohuojennuksen ja maksuaikaa perintöveroihin.

Tehokkaita verosuunnittelukeinoja testamentissa ovat myös sukupolven ylitys ja perinnön hajauttaminen

useammalle saajalle, esimerkiksi lasten lisäksi lastenlapsille tai jopa osaksi myös näiden puolisoille. Hyöty tulee siitä, että jokaisella perinnönsaajalla on perintöveroasteikossa verovapaata ensimmäiset 19.999 euroa. Sukupolven ylityksen merkitys kasvaa, jos perinnönjättäjä on hyvin iäkäs. Hänen omatkin lapsensa ovat todennäköisesti silloin iäkkäitä, jolloin varsin pian saattaisi tulla eteen tilanne, jossa samasta omaisuudesta joutuu maksamaan uudestaan perintöveroa.

Lakimääräisestä perinnöstä ei voi luopua osittain, mutta testamentista voi, jos testamentin suunnittelee oikein. Perinnöstä ja testamentista luopuminen ovat hyviä verosuunnittelukeinoja. Todettakoon, että aviopuolisolla on aina oikeus ottaa testamentti osittain vastaan. Seuraava tilanne koskee rintaperillisiä.

Ratkaisussa KHO:2009:104 oli käsiteltävänä tapaus, jossa testamenttimääräyksen mukaan testamentinsaajalla oli mahdollisuus valita, missä laajuudessa hän ottaa testamentin vastaan. Lisäksi testamentissa oli määrätty sijaan tulija, jolle luopujan osuus siirtyy. Tapauksessa testamentin tekstin mukaan ”Testamentinsaajalla oli oikeus ottaa testamentti vastaan joko kokonaan tai osittain käyttöoikeustestamenttina, jolloin omistusoikeus tältä osin menee saajan sijaan tuleville rintaperillisille.”

Kun testamentti oli muotoiltu edellä kuvatulla tavalla, perintöverot määrättiin lähimmälle rintaperilliselle vain sen omaisuuden osalta, jonka hän ilmoitti ottavansa vastaan. Jos suunnittelet tekeväsi edellä kuvatunlaista testamenttia tai olet harkitsemassa testamentista luopumista, kannattaa aina ottaa avuksi asiansa osaava lakimies.

Liikaa ei voi olla myöskään korostamatta avioehtolausekkeen käyttöä testamentissa. Valitettavan moni avioliitto päätyy tänä päivänä eroon. Testamentissa kannattaa siis määrätä, että testamentinsaajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta tällä testamentilla saatuun omaisuuteen, ei myöskään sen sijaan tulleeseen omaisuuteen eikä omaisuuden tuottoon.