Listaamattoman osakeyhtiön osingonjaon veroseuraamuksia laskettaessa on osattava ottaa huomioon niin sanotut osakaskohtaiset oikaisut. Toisin sanoen ennen osingon jakamista ansiotulo- ja pääomatulo-osingoksi osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta vähennetään tietyin edellytyksin yhtiön varoihin kuuluvan asunnon arvo ja osakaslainat.

Osingonsaajan kannalta oikaisuilla on merkittävä vaikutus. Niin sanottua kevyemmin verotettua osinkoa on osinko, joka on enintään 8 prosenttia osakkeiden matemaattisesta arvosta. Tällaista osinkoa voi luonnollinen henkilö saada enintään 150 000 euroa ja siitä 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia on verotonta tuloa. Jos matemaattinen arvo pienenee oikaisuiden johdosta, eikä tätä asiaa ole osattu ottaa huomioon osingonjakopäätöksessä, voi seurata yllättäviä veroseuraamuksia. Yli 8 prosentin osingosta osakkeiden matemaattisesta arvosta on 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia on verotonta tuloa. Vähennyksen siis pienentävät osakkaan yhtiöstä saaman pääomatulona verotettavan osingon osuutta.

Ensinnäkin yrittäjäosakkaan verovuonna omana tai perheensä asuntona käyttämän yhtiön varoihin kuuluvan asunnon arvo vähennetään hänen osakkeidensa matemaattisesta arvosta. Verovuodella tarkoitetaan tässä tapauksessa osingonsaajan verovuotta eli sitä vuotta, jolloin osinko on nostettavissa. Edellytyksenä asunnon arvon vähentämiselle on, että henkilö on ollut yrittäjäosakkaana sen tilikauden lopussa, joka on viimeksi päättynyt ennen osingonsaajan verovuotta. Lisäksi vähentämisen edellytyksenä on asunnon sisältyminen kyseisen tilinpäätöksen varoihin.

Yrittäjäosakkaalla tarkoitetaan osakasta, jota ei pidetä työeläkelain perusteella yhtiöön työsuhteessa olevana. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että vähennyksen piirissä ovat sellaiset omistajayrittäjät, jotka kuuluvat yrittäjäeläkejärjestelmän eli YEL:n piiriin.

Työntekijäin eläkelain mukaan yrittäjäosakkaana pidetään osakasta, joka on yhtiössä johtavassa asemassa ja jolla on yksin enemmän kuin 30 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai äänivallasta. Yrittäjäosakkaana pidetään myös johtavassa asemassa työskentelevää osakasta, joka yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli 50 prosenttia osakkeista, vaikka oma omistusosuus olisi enintään 30 prosenttia.

Perheenjäsenenä pidetään puolisoa ja iästä riippumatta samassa taloudessa asuvia omia tai puolison suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevia sukulaisia.

Säännös on erityisen tiukka, koska asunnon arvo vähennetään yrittäjäosakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta, vaikka asuntoa ei olisi käytetty koko verovuoden ajan. Merkitystä ei ole sillä, onko kyse vakituisesta vai esimerkiksi vapaa-ajan asunnosta. Oikaisu tehdään myös silloin, kun osakas on maksanut yhtiölle käypää vuokraa asunnosta tai se on osakkaan käytössä asuntoetuna. Kuitenkin, jos vain osa asunnosta on ollut osakkaan käytössä, vähennetään vain käyttöä vastaava osuus.

Asunnon ei tarvitse välittömästi kuulua osakeyhtiön elinkeinotoiminnan varoihin, vaan myös yhtiön välillisesti kiinteistöosakeyhtiön kautta omistaman asunnon arvo vähennetään osakkeiden matemaattisesta arvosta, jos yrittäjäosakas käyttää asuntoa (KHO 2003:55).

Toiseksi osakkaan velat yhtiölle voivat vaikuttaa osingon verotukseen. Elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkaan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta vähennetään osakkaan ja hänen perheenjäsenensä ottama, yhtiön varoihin kuuluva rahalaina, jos osakas yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa suoraan vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Se lainan määrä vähennetään, joka sisältyy yhtiön osakkeen matemaattisen arvon pohjana olevaan edellisen vuoden nettovarallisuuteen ja siten myös osakkeen matemaattiseen arvoon. Vähennys tehdään silloinkin, kun laina on luettu verotuksessa osakkaan veronalaiseksi pääomatuloksi. Laina vähennetään ensisijaisesti lainanottajan omien osakkeiden matemaattisesta arvosta. Jos arvo ei riitä, se vähennetään ylittävältä osalta perheenjäsenten osakkeiden matemaattisesta arvosta osakeomistuksen suhteessa.

Perheenjäsenenä pidetään puolisoa ja alaikäisiä lapsia. Alaikäisellä lapsella tarkoitetaan tuloverolain mukaisesti lasta, joka ennen verovuoden alkua ei ole täyttänyt 17 vuotta.

Omistusosuus ja äänimäärävaatimus tulee täyttyä viimeksi ennen osingon nostettavissaolovuotta päättyneen tilikauden lopussa. Muussa tapauksessa osakaslainaa ei vähennetä matemaattisesta arvosta.

Lopuksi on vielä syytä korostaa sitä, että osakastason vähennykset osakkeiden matemaattisesta arvosta voivat olla erilaisia eri osakkaille.