Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa. Senpä vuoksi yhtiön varojen vastikkeettomalle tai alihintaiselle luovuttamiselle osakkaalle tai hänen lähipiirilleen ei ole helposti löydettävissä liiketaloudellista perustetta. On vain harvoin yhtiön edun tai yhtiön toiminnan tarkoituksen mukaista lainata merkittäviä rahasummia omistajalle. Tuloverolaissa onkin säädetty, että osakaslaina on pääomatuloa, kun laissa säädetty osakkeiden omistusosuus täyttyy.

Osakaslaina on luonnollisen henkilön veronalaista pääomatuloa, jos lainansaaja tai hänen perheenjäsenensä omistavat yhdessä tai erikseen vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Verovuoden lopun tilanne (31.12.) on ratkaiseva omistusosuutta laskettaessa. 

On huomattava, että pääomatuloksi luetaan ainoastaan verovuonna nostetut rahalainat siltä osin, kun niitä ei ole verovuoden päättyessä maksettu takaisin.  Osakaslainaa ei veroteta pääomatulona silloin, kun osakaslaina on maksettu takaisin ennen kuin se vuosi päättyy, jolloin se on nostettu. Pääomatulona verotettavasta osakaslainasta ei tarvitse periä korkoa.

Osakaslainasta tulee periä korko silloin, jos osakaslaina nostetaan ja maksetaan takaisin saman verovuoden aikana.  

Perittävän koron tulee olla vähintään valtiovarainministeriön vahvistaman peruskoron suuruinen. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron puolivuosittain. Jos peruskorko on negatiivinen tai nolla, osakaslainasta ei tarvitse periä korkoa.

Lainansaajalla on oikeus vähentää pääomatuloistaan tulonhankkimismenona se osuus pääomatulona verotetusta osakaslainasta, jonka hän on verovuoden aikana maksanut takaisin. Edellytyksenä on, että maksu on suoritettu viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen.