Osakaslainasta maksettu korko on vähennyskelpoinen, jos laina on käytetty verovähennyskelpoiseen tarkoitukseen. Jos osakaslaina käytetään esimerkiksi oman asunnon hankkimiseen, korko on vähennyskelpoinen asuntovelan korkona. Tulonhankkimisvelan korkoa syntyy taas osakaslainasta, jolla hankitaan vuokrattava asunto. Sen sijaan esimerkiksi kesäasunnon hankkimiseen käytetystä osakaslainasta maksetut korot ovat vähennyskelvottomia.

Osakeyhtiöstä verovuonna saadusta rahalainasta verovuoden päättyessä maksamatta oleva määrä on pääomatuloa, jos verovelvollinen, hänen perheenjäsenensä tai he yhdessä omistavat suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista. Pääomatulona verotusta osakaslainasta ei tarvitse maksaa korkoa. 

Jos kyse ei ole pääomatuloksi luettavasta osakaslainasta, siitä on perittävä korkoa. Perimättä jätetty korko voidaan näissä tilanteissa verottaa osakkeenomistajalla peiteltynä osinkona. Osakaslainasta tulee periä korko, jos osakaslaina nostetaan ja maksetaan takaisin saman verovuoden aikana, tai kyseessä on ennen 3.4.1998 annettu osakaslaina, tai lainansaajan omistusosuus yhtiön osakkeista ja osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa alle 10 %.

Vaikka osakaslaina luettaisiin pääomatuloksi, siitä maksettua korkoa ei pidetä pelkästään tällä perusteella tulonhankkimisvelan korkona.

Verotuksen näkökulmasta perittävän koron tulee olla vähintään valtiovarainministeriön vahvistaman peruskoron suuruinen. Jos peruskorko on nolla tai negatiivinen, niin kuin tällä hetkellä, osakaslainasta ei tarvitse periä korkoa yksin verotuksen vuoksi edellä mainituissakaan tilanteissa.

On mahdollista, että vaatimus koron perimisestä tulee kuitenkin yhtiön muiden osakkaiden taholta. Nollakorko ei ole linjassa osakeyhtiölain voitontuottamistarkoitusperiaatteen kanssa.