Tilikauden päättyessä saatetaan päättää maksaa osakkaalle palkkaa, mutta jätetään palkka maksamatta ja merkitään se palkkavelkoina siirtovelkoihin. Palkkaa ei aina veroteta osakkaan tulona vielä sinä verovuonna, jonka aikana se on kirjattu yhtiön kirjanpidossa velaksi. Yhtiö voi kuitenkin joutua selvittämään, onko palkka jäänyt maksamatta yhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi. Tällöin palkka on vasta sen verovuoden tuloa, jona se on nostettavissa. Palkan katsotaan olevan nostettavissa sinä verovuonna, jona yhtiö ei ole enää ollut maksukyvytön.

Maksukyvyttömyys tulee osoittaa verovuosittain. Yhtiön maksukykyisyyttä osoittaa muun muassa se, että yhtiön osakkaat ovat nostaneet yhtiöstä varoja muutoin kuin palkkana. Tällaisia muita nostoja ovat esimerkiksi lainat ja osingot.

Palkkasaatava verotetaan myös, jos osakas on määrännyt palkkasaatavan käytöstä. Jos esimerkiksi palkkasaatava kirjataan siirtoveloista yhtiön omaan pääomaan tai pääomalainaksi, katsotaan osakkaan määränneen palkkasaatavansa käytöstä ja saaneen palkkasaatavat näin vallintaansa.

Jos yhtiö ei ole osoittanut olevansa maksukyvytön eikä palkkaa ole maksettu sen kuluksi kirjaamista seuraavanakaan vuonna, palkkasaatavat verotetaan osakkaan tulona sinä verovuonna, jona ne on kirjattu velaksi yhtiön kirjanpitoon.

Jos yhtiö pystyy osoittamaan, että palkkavelka on maksettu tai se maksetaan viimeistään kuluksi kirjaamista seuraavana verovuonna, palkka voidaan kuitenkin verottaa osakkaalla sen verovuoden tulona, jona palkka on maksettu. Jos tällaista menettelyä käytetään toistuvasti, on kuitenkin verohallinnon ohjeen mukaan vaarana, että palkkasaatava verotetaan osakkaan tulona jo sinä vuonna, kun palkka on kirjattu velaksi yhtiön kirjanpitoon.