Peitellyn osingon verotus muuttui vuoden 2023 alusta. Peitelty osinko verotetaan nyt kokonaan osakkaan ansiotulona, kun peritellystä osingosta oli veronalaista vain 75 prosenttia vuosina 2014–2022. Peitelty osinko voi johtua esimerkiksi siitä, että osakeyhtiö on kirjannut kirjanpitoonsa sinne kuulumattomia eriä. Peitellyn osingon veroseuraamukset eivät aina aiheudu tarkoituksellisesta veron välttelystä. Ne voivat olla seurausta myös täysin tahattomasta toiminnasta.

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan rahanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osakasaseman perusteella tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta tai vastikkeetta.

Osakeyhtiö ja sen osakas saavat tehdä keskenään kauppoja ja muita oikeustoimia. Tärkeää on kuitenkin, että sovitut ehdot eivät saa poiketa siitä, mitä toisistaan riippumattomien osapuolten kesken sovittaisiin. Sopimusehtojen tulee siten olla tavanomaisen liiketavan mukaisia. Omaisuuden myyntitilanteessa kaupan kohde tulee arvostaa käypään arvoon. Jos esimerkiksi yhtiö myy omaisuuttaan osakkaalle alihintaan katsotaan käyvän hinnan ja maksetun vastikkeen välinen erotus peitellyksi osingoksi.

Peitellyn osingon seuraukset koituvat verotuksessa raskaiksi. Osakeyhtiön verotuksessa menetellään niin kuin olisi käytetty käypää hintaa. Tilanteesta riippuen yhtiölle tuloutetaan saamatta jäänyt tulo tai perusteetta vähennetty meno. Tuloon lisättävästä määrästä yhtiölle määrätään 20 prosentin yhteisövero. Seuraukset eivät kuitenkaan jää tähän. Lisäksi määrätään veronkorotuksia lähtökohtaisesti sekä peitellyn osingon maksajalle, että saajalle. Veronkorotus voi olla jopa 15 – 50 % lisääntyneestä verosta.

Kun peitelty osinko lisätään osakkaan verovuoden muihin ansiotuloihin, verotuksen taso riippuu osakkaan muista ansiotuloista saman verovuoden aikana. Tyypillisesti maksuunpannuille verolle määrätään lisäksi viivästyskorkoa, sillä peitellyn osingon verotus tapahtuu usein vasta jälkikäteen, kun kyseisen vuoden verotus on jo päättynyt.

Peitelty osinko verotetaan yleensä varsinaisella osakkaalla, vaikka edun saajana olisikin osakkaan omainen.   Laissa ei kuitenkaan tarkemmin määritellä ketä tarkoitetaan osakkaan omaisella. Selvää on, että omaisia ovat osakkaan puoliso, lapsi tai vanhempi, mutta verotuskäytännön mukaan myös esimerkiksi avopuolisoa, siskoa ja veljenpoikaa on voitu pitää osakkaan omaisena. Soveltamisala on haluttu tarkoituksellisesti jättää avoimeksi, jotta ratkaisuja voidaan tehdä tapauskohtaisesti.

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan myös omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla taikka osakepääomaa, vararahastoa tai ylikurssirahastoa alentamalla osingosta menevän veron välttämiseksi jaettuja varoja. Peiteltynä osinkona verottaminen omien osakkeiden lunastustilanteessa ei edes edellytä käyvästä poikkeavaa hinnoittelua. Aina kuitenkaan omien osakkeiden hankkimistilanteesta ei seuraa peitellyn osingon verotusta. Asiassa otetaan huomioon seikkoja, jotka voivat olla joko lieventäviä tai raskauttavia.

Jos esimerkiksi omien osakkeiden hankkimiselle esitetään riittävä liiketaloudellinen syy, ei kyseessä katsota olevan peitelty osinko. Esimerkiksi sukupolvenvaihdosjärjestelyä on voitu pitää sellaisena syynä.

Jos etukäteen haluaa varmistaa, hyväksyykö verottaja osakeyhtiön suunnitteleman menettelyn, voidaan hakea ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisuhakemuksen käsittely on maksullista ja sen käsittelyaika on tällä hetkellä arviolta 4-8 viikkoa.