Korkein hallinto-oikeus antoi 15.9.2021 julkaisemattoman päätöksen, jonka mukaan pelkän tontin määräosaan myyntiin ilman rakennusta katsottiin soveltuvan oman asunnon luovutusvoiton verovapaus. Maa-alueella oli ollut laissa edellytetyn kahden vuoden ajan hänen ja ostajan vakituisena asuntonaan yhdessä omistama ja käyttämä pientalo.

Tuloverolain mukaan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollinen luovuttaa vähintään kahden vuoden ajan omistamansa sellaisen huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet tai sellaisen rakennuksen tai sen osan, jota hän on omistusaikanaan yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ennen luovutusta käyttänyt omana tai perheensä vakituisena asuntona.

Oman asunnon luovutusvoittoa laskettaessa rakennukseen rinnastetaan myös sen rakennuspaikka siltä osin kuin se on pinta-alaltaan enintään 10 000 neliömetriä tai kaavoitetulla alueella enintään kaavan mukaisen tontin tai rakennuspaikan suuruinen.

Vallitsevan tulkinnan mukaan oman asunnon verovapaussääntö on soveltunut vain, jos samalla luovutetaan maapohjan kanssa omassa asuinkäytössä ollutta rakennusta. 

Voidaankin sanoa, että Korkeimman hallinto-oikeuden tuore päätös muuttaa verotuskäytäntöä, kun myynnin kohteena on pelkkä maapohja. Päätöksestä ilmenevä oikeusohje tulee kuitenkin sovellettavaksi vain tapauksiin, jossa olosuhteet ovat samankaltaiset. Tässä julkaisemattomassa ratkaisussaan KHO katsoi, että verovelvollinen on hallinnut maa-aluetta kiinteistön määräosan omistusoikeuden ja hallinnanjakosopimuksen perusteella. Maa-alueella oli ollut laissa edellytetyn ajan hänen ja ostajan vakituisena asuntonaan käyttämä pientalo. Kyseinen maa-alue oli siten vakituisena asuntona käytetyn pientalon rakennuspaikka ja tuloverolakia oli tällaisessa tilanteessa tulkittava siten, että verovapauden edellytykset täyttyivät.