Yrityksen elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvan saamisen arvon aleneminen on pääsääntöisesti vähennyskelpoinen. Verohallinto on julkaissut ohjeen saamisten arvon alenemisten vähennyskelpoisuudesta elinkeinotulon verotuksessa. Saamisilla tarkoitetaan ohjeessa lainasaamisia, myyntisaamisia sekä myyntisaamisiin rinnastuvia vuokra- ja muita saamisia. 

Elinkeinotoiminnan tulolähteessä saamiset kuuluvat yleensä rahoitusomaisuuteen. Myyntisaamisen arvon aleneminen on verotuksessa vähennyskelpoinen, kun saamisen osalta ei perustellusti enää odoteta kertyvän suoritusta. Muiden kuin myyntisaamisten arvon alenemisen vähentäminen edellyttää, että menetys on muodostunut lopulliseksi.

Elinkeinoverotuksessa on poistettu tulolähdejako ja luotiin uusi muun omaisuuden omaisuuslaji. Muuta omaisuutta ovat varat, joita ei ole luettava elinkeinotoiminnan rahoitus-, vaihto-, sijoitus- tai käyttöomaisuuteen. Muun omaisuuden omaisuuslajiin kuuluvat siten esimerkiksi osakaslainat sekä muut saamiset, jotka eivät liity yhteisön tulonhankintaan. Osakaslainojen ja muuhun kuin tulonhankkimiseen liittyvien saamisten arvonalenemiset ovat kokonaan vähennyskelvottomia. 

Muuhun omaisuuteen kuuluvien saamisten vähennyskelpoisuutta voi rajoittaa myös elinkeinoverolain konserniyhtiöiden konsernisaamisia koskeva kohta. Muuhun omaisuuteen voi kuulua myös tulonhankkimiseen liittyviä saamisia, joiden arvonaleneminen on vähennyskelpoinen vastaavalla tavalla kuin rahoitusomaisuuteen kuuluvien muiden kuin myyntisaamisten arvon aleneminen.