Luvanvaraisena ammattina taksiliikenteen harjoittaminen on monen viranomaisen mielenkiinnon kohteena. Viime syksynä viranomaiset tekivät useampia valvontaiskuja eri puolilla Suomea. Marraskuussa käytiin Lounais-Suomessa ja Helsingissä. Joulukuussa oli Tampereen vuoro. Mitä sitten valvontaiskuista jäi käteen?

Valvonnat eri puolilla Suomea antoivat hyvin samansuuntaisen kuvan taksiliikenteen puutteista. Karkeasti ottaen kaikilla paikkakunnilla puolet tarkastuksista johti liikennevirhemaksun määräämiseen. Yhteensä takseja tarkastettiin 214 ja liikennevirhemaksuja määrättiin 101 kappaletta. Ajoluvattomia taksinkuljettajia, eli niin sanottuja pimeitä takseja, ei sentään löytynyt kovin montaa. Vain kaksi luvatonta taksia tavoitettiin valvontaiskujen aikana. Selvästi eniten puutteita havaittiin Turun takseissa. Siellä tarkastetuista 27 taksista 24:lle määrättiin liikennevirhemaksu.

Vuonna 2021 toukokuussa voimaantulleet taksiliikenteen uudet täsmennykset velvoittavat, että ajoneuvossa on oltava mukana taksiliikennelupa tai sen jäljennös. Lisäksi on oltava selvitys siitä, että ilmoitus on merkitty liikenneasioiden rekisteriin. Tämä lupa tai sen jäljennös taikka selvitys on esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä.

Lisäksi nykyään vaaditaan, että ajoneuvossa on oltava asiakkaan nähtävillä taksiliikenneluvan haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi. Nämä tiedot on pyydettäessä esitettävä suullisesti matkustajalle.

Nämä edellä mainitut velvollisuudet taksin tietojen esittämisessä olivat yleisimpiä syitä liikennevirhemaksun määräämiseen valvontaiskuissa. Liikennevirhemaksu on kiinteämääräinen seuraamus. Liikennevirhemaksun suuruus on määritelty rikkomuskohtaisesti tieliikennelaissa ja sen suuruuteen vaikuttaa teon lisäksi se, kenelle liikennevirhemaksu määrätään. Liikennevirhemaksun suuruus on rikkomuksen laadusta riippuen enintään 200 euroa.

Viime vuonna tuli myös voimaan velvoite taksivalaisimen käytöstä takseissa, jos kyse ei ole sopimusajosta. Taksivalaisimelle on määritelty vähimmäiskoko- ja värivaatimukset. Valaisimen pitää olla minimissään 20 cm leveä ja 10 cm korkea. Valaisimen pitää olla musta-keltainen. Tämänkin määräyksen noudattamisessa oli puutteita. Esimerkiksi Helsingissä määrätyistä 25 liikennevirhemaksusta 3 määrättiin siitä, että taksivalaisin ei ollut määräysten mukainen. 

Syyskuussa 2021 tuli taksiliikenteeseen lisää velvoitteita myös hintatietojen esittämiseen. Niiden noudattamisessa havaittiin niin ikään paljon puutteita. Traficom on antanut määräyksen siitä, miten hintatiedot ja esimerkkimatkan hinta tulee taksiasiakkaille esittää.

Jos taksimatkasta ei ole sovittu kiinteää hintaa, henkilöliikennettä tarjoavan luvan haltijan on annettava matkustajalle ennen taksimatkan alkamista tieto esimerkkimatkan hinnasta. Esimerkkimatkan hinta on sellaisen matkan arvonlisäverollinen hinta, jonka pituus on 10 kilometriä, ja joka kestää 15 minuuttia.

Valvontaiskuissa oli mukana myös verohallinto. Heidän tarpeisiinsa kerättiin valvonnassa tietoja kuljettajista ja taksiyrityksistä, yritysten työntekijöiden määristä ja palkkauksesta sekä havainnoitiin mittareita ja muita sovelluksia. Verohallinto aikoo analysoida tietoa ja käyttää sitä taistelussa harmaata taloutta vastaan. 

Painetta taksialaa kohtaan tulee nyt monesta suunnasta, kun viime vuonna taksinkuljettajien tekemät epäillyt seksuaalirikokset nousivat myös otsikoihin. Verohallintokin neuvoo käyttämään vihjetietolomaketta, jos taksimatkustajana epäilet verovilppiä. Alan sisällä hermoja kiristää myös toimijoiden välinen kova hintakilpailu. 

Kaikkia asioita ei ole helppo korjata hetkessä, mutta valvontaiskuissa havaittuihin pieniin ja helposti korjattavissa oleviin puutteisiin keskittyminen olisi nopea tapa korottaa taksialan imagoa. Kun asiakkaan ja kuluttajan oikeudet toteutuvat, vaikuttaa tämä väistämättä asiakastyytyväisyyteen ja mitä luultavammin se näkyisi lisääntyneenä taksimatkustamisena.