Tulolähdejaon poistuttua yhteisöjen verotuksesta vuoden 2020 alusta tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. Vähentämättä olevien aiemman henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappioiden vähentämistä on kuitenkin siirtymäsäännöksen perusteella rajoitettu.

TVL-luovutustappiot ovat voineet muodostua esimerkiksi yhteisön harjoittamasta pienimuotoisesta arvopaperikaupasta, jota ei toiminnan luonteensa vuoksi pidetty elinkeinotoimintana.  

Tällaisten henkilökohtaisen tulolähteen eli TVL-luovutustappioiden hyödyntäminen edellyttää 1.1.2020 alkaen joko niin sanotun muun omaisuuden luovutuksesta syntyneitä voittoja tai käyttöomaisuuskiinteistöjen tai käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutuksesta syntyneitä voittoja. TVL-luovutustappion vähentämisaika on viisi vuotta alkuperäisen tappion vahvistamisvuodesta.

Muun omaisuuden omaisuuslaji muodostuu tyypillisesti hyödykkeistä, jotka eivät palvele yhteisön harjoittamaa elinkeinotoimintaa, ja joiden ei tämän vuoksi tai muutoin voida katsoa kuuluvan elinkeinoverolain muihin omaisuuslajeihin. Tällaisia hyödykkeitä voivat olla esimerkiksi hyödykkeet, jotka ovat ennen verovuotta 2020 kuuluneet yhteisön henkilökohtaiseen tulolähteeseen, kuten luonnollisen henkilön omistaman, osakesijoituksia passiivisesti hallinnoivan holdingyhtiön osakeomistukset sekä sijoitustarkoituksessa hankitut kiinteistöt ja osakehuoneistot, jotka ovat vuokrattu ulkopuoliselle.  

TVL-luovutustappiot ovat huonommassa asemassa kuin osakeyhtiön aiemmat TVL‐tulolähteen tappiot, sillä 1.1.2020 vähentämättä olleet TVL‐tulolähteen tappiot vähennetään elinkeinotulolähteen tulosta tappiovuotta seuraavan 10 verovuoden aikana.