Verotuksen muuttamisen verovelvollisen vahingoksi estää niin sanottu uudelleen harkinnan kielto. Verotusta ei yleensä voida viranomaisaloitteisesti muuttaa verovelvollisen vahingoksi, jos Verohallinto on jo aiemmin selvittänyt ja nimenomaisesti ratkaissut asian.

Jos asia on nimenomaisesti ratkaistu oikeiden ja riittävien tietojen perusteella, Verohallinto ei voi ottaa asiaa uuteen harkintaan edes silloin, kun ratkaisu on lain tai oikeuskäytännön vastainen. 

Asian selvittäminen ja nimenomainen ratkaiseminen ovat toimintoja, jotka tapahtuvat aina Verohallinnon aloitteesta. Verovelvollinen ei siten verotuksen yhteydessä voi velvoittaa Verohallintoa selvittämään ja nimenomaisesti ratkaisemaan tiettyä asiaa.

Uudelleen harkinnan kieltoa arvioidaan kuitenkin verolajikohtaisesti. Jos esimerkiksi tuloverotuksessa on tehty nimenomainen ratkaisu, se ei estä samaan taloudelliseen tapahtumaan perustuvaa veron määräämistä tai päätöksen oikaisua arvonlisäverotuksessa.

Uudelleen harkinnan kieltoa arvioidaan myös itsenäisesti verotuksen eri vaiheissa. Uudelleen harkinnan kielto ei estä esimerkiksi tuloverotuksen oikaisemista verovelvollisen vahingoksi, vaikka asiassa olisi tehty päätös saman verovuoden ennakkoperinnässä.

Luottamuksensuoja voi vaikuttaa kuitenkin asian ratkaisussa. Verotusta ei oikaista, jos ennakkoperintää koskeva päätös sisältää nimenomaisen kannanoton asiaan ja myös muut luottamuksensuojan edellytykset täyttyvät. 

Luottamuksensuojaa voi saada, kun asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja jos verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti. Asia on ratkaistava tältä osin verovelvollisen eduksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu. Tulkinnanvaraisuus tarkoittaa sitä, että asia on oikeudellisesti tulkinnanvarainen. Selvästi vastoin lakia toimitettu virheellinen verotus ei saa luottamuksensuojaa.

Verotuksessa käytetään tänä päivänä paljon automatisoituja prosesseja. Nimenomaisen ratkaisun ei voida katsoa syntyvän automaatioon perustuvassa verotuksen massamenettelyssä, vaan ratkaisun tekeminen edellyttää virkailijatyötä. 

Asian selvittämistä osoittaa esimerkiksi se, että Verohallinto on pyytänyt verovelvolliselta tai sivulliselta selvitystä, jonka virkailija on käsitellyt.