Koneista, kalustosta ja muusta niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta voi tehdä tietyin edellytyksin korotetun poiston verovuosina 2020-2023.

Elinkeinoverolain (EVL) ja maatilatalouden tuloverolain (MVL) mukaan koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden verovuoden poiston suuruus saa olla normaalisti enintään 25 prosenttia menojäännöksestä. Korotettu poisto tarkoittaa käytännössä sitä, että poisto saa olla hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna enintään kaksinkertainen (50 prosenttia).

Koneesta tai laitteesta voi tehdä korotetun poiston, jos sen käyttöönotto on tapahtunut aikaisintaan 1.1.2020 tai sen jälkeen viimeistään verovelvollisen verovuonna 2023. Jos koneen tai laitteen käyttöönotto on tapahtunut ennen 1.1.2020, koneesta tai laitteesta ei voi tehdä korotettua poistoa. Koneen tai laitteen tilaaminen tai toimittaminen ennen 1.1.2020 ei estä korotetun poiston tekemistä, jos koneen tai laitteen tosiasiallinen käyttö elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa alkaa vasta 1.1.2020 tai sen jälkeen.

Korotettujen poistojen tekemistä ei tarvitse aloittaa koneen tai laitteen hankintavuonna. Siten esimerkiksi verovuonna 2020 hankitusta uudesta koneesta tai laitteesta voi halutessaan tehdä korotetun poiston ensimmäisen kerran vasta verovuonna 2021 tai myöhemmin. Verovuonna 2023 käyttöönotetusta laitteesta tai laitteesta saa tehdä korotetun poiston ainoastaan verovuonna 2023.  Lisäksi on huomioitava, että kalenterivuodesta poikkeava tilikausi voi vaikuttaa verovelvollisen mahdollisuuteen tehdä korotetut poistot tietyltä verovuodelta.

Korotetun poiston voi tehdä toimintamuodosta riippumatta kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat verovelvolliset. Näin ollen poistot voi tehdä korotettuna liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yhteisöt. 

Korotetun poiston kohteena oleva kone tai laite on oltava verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä. Elinkeinotoiminnan käyttö tarkoittaa konkreettisesti sitä, että koneen tai laitteen pitää kuulua elinkeinoverolain 30 §:n tai 31 §:n perusteella poistettavaan irtaimeen käyttöomaisuuteen tai rakennuksen ainesosaksi luettaviin koneisiin ja laitteisiin (esimerkiksi hissit, lämpökeskuksen koneet ja laitteet, liedet, jää- ja pakastekaapit, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet sekä keskusantennit). Maatalouden tulolähteessä vastaavasti koneen tai laitteen tulee kuulua MVL:n 8 §:n mukaiseen käyttöomaisuuteen. 

Muun muassa taksiautoilijoita miellyttää se tieto, että myös ammattimaisessa liikenteessä käytettävistä autoista voi tehdä korotetun poiston, jos verovelvollinen valitsee autojen poistamisen EVL 30 §:n mukaisesti. Jos poistotavaksi valitaan EVL 33 §:n 3 momentti, korotettua poistoa ei voi tehdä.

Muussa kuin elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa käytettävistä koneista ja laitteista ei voi tehdä korotettuja poistoja, vaikka niiden hankintamenon jaksotuksessa viitataan EVL 30 pykälään.

Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi asuntojen vuokraustoiminnassa. Viittaussäännös on tuloverolain osalta sen 114 §:ssä. Vuokraustoiminta ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, joten se ei ole elinkeinotoimintaa. Vuokraustoimintaan liittyvät koneet ja laitteet kuuluvat osakeyhtiöllä EVL 12 a §:ssä tarkoitettuun muun omaisuuden omaisuuslajiin eikä niistä saa tehdä korotettuja poistoja.

Myös asunto-osakeyhtiössä tulee ongelmaksi se, ettei asunto-osakeyhtiö harjoita elinkeinotoimintaa eikä maataloutta.  Korotetut poistot ei tule kyseeseen, sillä sitä verotetaan TVL:n mukaan sen toiminnan luonteen perusteella.

Koneen tai laitteen osittainen käyttäminen muussa kuin elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa ei estä korotetun poiston tekemistä, jos kone tai laite on kuitenkin pääasiallisesti elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä. Näin voi olla esimerkiksi henkilöyhtiön nimissä olevan auton käyttö osittain yksityisajoihin (alle puolet yksityisajoa). Yksityiskäyttöä vastaava osuus korotetusta poistosta tulee kuitenkin tulouttaa henkilöyhtiön veroilmoituksella. 

Korotetun poiston tekeminen edellyttää, että kone tai laite on verovelvollisen uutena käyttöön ottama.  Käytettynä hankitusta koneesta tai laitteesta ei voi tehdä korotettua poistoa. Hienoista tulkintaongelmaa voi liittyä siihen, onko kone tai laite lain tarkoittamalla tavalla uusi. Korotetun poiston voi tehdä esimerkiksi myös silloin, kun uusi kone tai laite liittyy ennen lain voimaantuloa käyttöönotetun koneen, laitteen, näiden muodostaman kokonaisuuden tai tuotantoprosessin osan uusimiseen. Yksittäisistä varaosista ei saa kuitenkaan korotettua poistoa. 

Edellytyksenä korotetun poiston vähentämiselle elinkeinotoiminnan verotuksessa on, että poisto on vähennetty kuluna myös verovelvollisen kirjanpidossa. Maatalouden verotuksessa korotetun poiston tekeminen ei edellytä poiston vähentämistä kuluna kirjanpidossa. Kaikki maatalouden harjoittajat eivät nimittäin ole kirjanpitovelvollisia, minkä lisäksi maatalouden verotus on maksuperusteista.