Vuodesta 2018 alkaen osakeyhtiön ei ole tarvinnut maksaa varainsiirtoveroa, jos toimintamuodon muutos toiminimestä osakeyhtiöksi tapahtuu tuloverolain 24 pykälässä säädetyllä tavalla.

Kyseisessä lainkohdassa puhutaan luonnollisen henkilön omaisuuden siirtämisestä osakeyhtiöön. Onkin tärkeä huomata, että liikkeen- ja ammatinharjoittaja omistaa toimintaan kuuluvat varat aina henkilökohtaisesti.

Tuloverolain mukaan liikkeen- tai ammatinharjoittajan ei katsota lopettavan toimintaansa, kun toimintamuodon muutoksessa aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät samoista arvoista toimintaa jatkavaan osakeyhtiöön, jonka kaikki osakkeet liikkeen- tai ammatinharjoittaja merkitsee.

Kun tuloverotuksessa sovelletaan edellä kuvattua niin sanottua jatkuvuusperiaatetta, ei varainsiirtoveroa tule maksaa elinkeinotoimintaan kuuluvan kiinteistö tai arvopaperin luovutuksesta toimintaa jatkavaan osakeyhtiöön.

Kiinteistö tai arvopaperi kuuluu elinkeinotoiminnan varoihin, jos sitä pääasiallisesti käytetään elinkeinotoiminnan. On huomattava, että liikkeen- ja ammatinharjoittajan omassa tai hänen perheensä käytössä oleva asunto- tai vapaa-ajan asunto ei kuulu elinkeinotoiminnan varoihin. Näiden luovutuksesta perustettavalle osakeyhtiölle sovelletaan siten tuloverolain luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä ja luovutuksesta on myös suoritettava varainsiirtovero.

Osakeyhtiön on haettava lainhuutoa rekisteröidäkseen kiinteistön omistusoikeuden. Varainsiirtoverolain  mukaan riittävänä kirjaamisviranomaiselle annettavana selvityksenä siitä, että veroa ei ole suoritettava, pidetään yhtiön perustamissopimuksen yhteydessä laadittua apporttiomaisuuden luovutuskirjaa, jossa on yksilöity mainitussa momentissa tarkoitettu omaisuus, ja verovelvollisen vakuutusta siitä, että kyse on tuloverolaissa säädetystä omaisuuden siirrosta toiminta muodon muutoksen yhteydessä.

Varainsiirtoverovapaus kuitenkin loppuviimeksi edellyttää, että tuloverolain 24 pykälässä säädetyt edellytykset toimintamuodon muuttamiselle osakeyhtiöksi täyttyvät.

Jos verovelvollinen ei ole hakenut ennakkoratkaisua, edellytysten täyttyminen tutkitaan vasta toimitettaessa tuloverotusta toimintamuodon muutosvuodelta.

Tällaisessa tilanteessa on mahdollista, että kiinteistön luovutus osakeyhtiölle ei ollutkaan varainsiirtoverosta vapaa ja vero joudutaan suorittamaan jälkikäteen viivästysseuramuksineen. Tämän johdosta toimintamuodon muutos kannattaa valmistella huolellisesti asiantuntija-apua käyttäen.