Verohallinto voi suostua verovelvollisen kanssa verojen maksujärjestelyyn. Maksujärjestely tilapäisissä maksuvaikeuksissa oleville on hyvä vaihtoehto sen sijaan, että verot lähetettäisiin ulosottoperintään. 

Maksujärjestely tarkoittaa sitä, että Verohallinto laatii ja lähettää verovelvolliselle maksuaikataulun, jonka mukaisesti verot on suoritettava tasaerissä. On mahdollista, että verohallinto vaatii ennakkomaksun suorittamista verojen kertymisen turvaamiseksi.

Maksujärjestelyn esteenä on, jos verovelvollisella on esimerkiksi ulosotossa perittävänä veroja, verovastuisiin perustuvia verovelkoja tai muita Verohallinnon saatavia. 

Verohallinto ei myöskään ryhdy maksujärjestelyyn, jos verovelvollisella on voimassa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain tai yrityksen saneerauksesta annetun lain mukainen maksuohjelma, johon sisältyy Verohallinnon perittäväksi kuuluvia veroja.

Yleensä vakuutta ei vaadita, mutta Verohallinto voi vaatia maksujärjestelyyn kuuluvien verojen maksamisen turvaamiseksi vakuuden asettamista.

Maksujärjestelyn enimmäisaika on kaksi vuotta. Kuitenkin, jos maksujärjestelylle on asetettu vakuus, maksuaika voi olla pidempi. Maksuajan joustavuutta rajoittaa se, että verot eivät saa vanhentua maksujärjestelyn voimassaolon aikana.

Maksujärjestely voi olla koroton erittäin painavista syistä. Yleensä maksujärjestelyn ajalta peritään kuitenkin laissa säädetyt viive- tai viivästyskorot. Painava syy voi liittyä esimerkiksi
yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.

Veronpalautuksia voidaan käyttää maksujärjestelyyn sisältyvien verojen suoritukseksi maksujärjestelystä huolimatta.  

Maksujärjestely raukeaa, jos verovelvollinen ei suorita maksuja maksuaikataulun mukaisesti, verovelvolliselle syntyy uutta verovelkaa tai jos verovelvollinen laiminlyö verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden. Muukin painavasta syy riittää perusteeksi, jos verojen kertymisen voidaan olettaa vaarantuvan.

Maksujärjestelyn raukeaminen on verovelvollisen kannalta ikävä tilanne, koska maksujärjestely uusitaan tämän jälkeen vain, jos maksujärjestelyn raukeaminen on johtunut viranomaisen virheestä tai muusta erittäin painavasta perustellusta syystä.