Hallitus ilmoitti puoliväli- ja kehysriihen tavoitteekseen veropohjan tiivistämisen, yritysten investointien edistämisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen. 

Investointien edistämiseen pyritään kone- ja laiteinvestointien kaksinkertaisen poisto-oikeuden jatkamisella vuosille 2024–25. Myöhemmin asetettaisiin parlamentaarinen työryhmä arvioimaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta.   

Yhteisö- ja osinkoverotuksen rakennemuutosta selvitetään. Pyrkimyksenä on eriyttää yhteisöverokannat yhtiöön jätetyn voiton ja yhtiöstä ulosmaksetun voiton osalta.  Aikataulu tälle on vuoden 2022 toukokuun loppuun mennessä. 

Veropohjan tiivistämistä tavoitellaan ulkomaisten rahastojen verovelvollisuuden laajentamisella. Keinona tähän on ulkomaisten rahastojen kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verottaminen Suomessa mahdollisimman laajasti. Tarkoituksena on estää verotettavan tulon siirtäminen Suomen verotusvallan ulkopuolelle kiinteistösijoituksia hallinnoivissa pääomasijoitusrakenteissa. 

Eläkkeen- ja palkansaajan verotukseen vaikuttaa se, että verotuksen perusteisiin tehdään vuosittain indeksitarkistukset, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotason nousun myötä. 

Henkilöverotuksen merkittävin linjaus on kotitalousvähennyksen nosto kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Näiden töiden osalta kotitalousvähennyksen enimmäismäärää nostettaisiin 2250 eurosta 3500 euroon. Samalla vähennysprosenttia työn osuudesta nostetaan 40:stä 60:een. Muutos olisi kokeiluluontoisesti voimassa kaksi vuotta.

Samoilla kotitalousvähennyskannustimilla halutaan vauhdittaa lämmitystapamuutoksia tukemalla öljylämmityksestä luopumista. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää nostettaisiin siis tämän työn osalta 2250 eurosta 3500 euroon. Samalla vähennysprosenttia työn osuudesta nostetaan 40:stä 60:een. Tarkoitus olisi, että muutos on kuitenkin väliaikainen ja se olisi voimassa vuosina 2022–2027.

Myöhemmin tänä vuonna selvitetään, miten kotitalousvähennystä voitaisi laajentaa muihinkin energiaremontteihin sekä taloyhtiön teettämiin remontteihin. Selvitys valmistuu helmikuun 2022 loppuun mennessä. 

Lisäksi hallitus päätti tarkistaa hybridi- ja kaasuautojen verotusarvoja luontoisetujen arvostamisperusteissa. Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosiksi 2022-2025.

Veronmaksajain Keskusliitto on tehnyt laskelmia siitä, kuinka paljon vähäpäästöisen auton verotusarvon alennuksen vaikutus on eri vuosituloilla (sisältäen autoedun). Jos vuositulot ovat 40 000 euroa on alennus esimerkiksi 492 euroa vuodessa.

Tupakoitsijoiden harmiksi tupakan verotusta kiristetään yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosina 2022—2023.