Verohallinto on muistutellut virtuaalivaluutoilla tienanneita ilmoittamaan vuonna 2021 saamansa tulot. Arvion mukaan jopa 150 000 suomalaista on saanut viime vuonna kryptovaluutoista tuloja. Louhinnasta saatuja tuloja lukuun ottamatta ne verotetaan pääomatuloina.

Ilmoittaminen kannattaa, sillä ilmoittamatta jättämisestä seuraa veronkorotus ja pahimmissa tapauksessa laiminlyönti saattaa täyttää veropetoksen tunnusmerkistön. Jopa jo noin 8.000 euron veron välttäminen voidaan katsoa veropetokseksi. Törkeän veropetoksen raja tulee vastaan, kun vältetty vero on noin 16.000-17.000 euroa.

Virtuaalivaluuttaa pidetään korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (KHO 2019:42) mukaisesti tuloverolaissa tarkoitettuna omaisuutena, johon sovelletaan luovutusvoittoverotuksen sääntöjä, mutta se ei kuitenkaan ole arvopaperi. Tämä vaikuttaa mm. siihen saako lopullisen arvonmenetykseen vähentää henkilöverotuksessa konkurssin tai siihen verrattavan syyn johdosta.

Koska virtuaalivaluutta on tuloverolaissa tarkoitettua omaisuutta, mutta ei virallinen maksuväline, sen käyttäminen missä tahansa tilanteissa on henkilöverotuksessa verotuksen realisoiva tapahtuma. Virtuaalivaluutan arvonmuutos realisoituu verotettavaksi pääomatuloksi esimerkiksi sillä hetkellä, kun virtuaalivaluutta vaihdetaan mihin tahansa viralliseen valuuttaan. Asiaan ei vaikuta se, jätetäänkö varat välittäjän hallinnoimalle tilille vai siirretäänkö ne verovelvollisen tilille.

Tulo realisoituu myös silloin, kun virtuaalivaluutasta luovutaan siirtämällä se toiselle osapuolelle hankkimalla joitakin hyödykkeitä tai palveluita tai, jos virtuaalivaluutta vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan.

Vastaavasti luovutustappio on vähennyskelpoinen, jos virtuaalivaluutan arvo on tulon realisoitumishetkellä pienempi kuin se oli silloin, kun verovelvollinen hankki virtuaalivaluutan. Virtuualivaluutan osto- ja myyntiarvojen seuraaminen on suuri työ ja valuutan arvojen selvittäminen on viime kädessä verovelvollisen itsensä vastuulla.

Vaivalloiseksi virtuaalivaluuttatulojen seuraamisen tekee se, että tuloverotuksessa jokaista verotuksen realisoivaa omaisuuden myynti- tai vaihtotapahtumaa käsitellään erillisenä tapahtumana. Virtuaalivaluuttojen tuloverotuksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta vastikkeellisesta luovutuksesta lasketaan luovutusvoitto tai -tappio samalla tavoin kuin esimerkiksi vastikkeellisten osakeluovutusten osalta lasketaan. Luovutusvoitto lasketaan jokaisen saannon (hankintaerän tai muun saannon) osalta erikseen fifo-periaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa sitä, että saman virtuaalivaluutan hankintamenot vähennetään vanhimmasta hankinnasta alkaen.

Virtuaalivaluutan realisoitunut arvonnousu on siis pääomatulona verotettavaa veronalaista luovutusvoittoa, joka lasketaan verovelvolliselle edullisemmalla tavalla. Toisin sanoen myös ns. hankintameno-olettama on käytettävissä.  Luovutusvoittoa laskettaessa luovutushinnasta voidaan vähentää joko todellinen hankintahinta kuluineen tai vaihtoehtoisesti niin sanottu hankintameno-olettama ilman mitään muita kuluja. Hankintameno-olettamaa käytettäessä vähennys on 20 % luovutushinnasta, jos virtuaalivaluutta on omistettu alle 10 vuotta ja 40 %, jos virtuaalivaluutta on omistettu vähintään 10 vuotta.

Jos verovelvollinen osallistuu uusien virtuaalivaluuttojen tai olemassa olevan virtuaalivaluutan yksiköiden luomiseen, hän louhii virtuaalivaluuttoja. Louhintatyöstä voi saada palkkioksi virtuaalivaluuttoja. Virtuaalivaluutan saanto realisoi tällöin louhijalle tulon verotuksen. Verotuksessa katsotaan, että louhimisesta vastineeksi virtuaalivaluuttana saatu tulo ei ole tuloverolaissa tarkoitettua varallisuuden kerryttämää tuloa vaan ansiotuloa.

Louhinnasta saatu tulo realisoituu sillä hetkellä, kun se saadaan vallintaan. Tämä on se hetki, jolloin virtuaalivaluutta tai muu vastike siirtyy louhijan hallinnoimalleen tilille, virtuaalilompakkoon tai muutoin hänen hallintaansa. Tulo arvostetaan saantokohtaisesti, joten louhintatyön arvo realisoituu aina, kun louhinnasta saadaan tuloa.

Louhinnasta aiheutuneet kulut saa luonnollisesti vähentää verotuksessa. Erityisesti monesti kyseeseen tulee sähkökulujen vähentäminen ja tietokoneesta aiheutuneiden kulujen vähentäminen.

Virtuaalivaluuttojen verotukseen elinkeinoverotuksessa palaamme seuraavassa toukokuun blogikirjoituksessa.