Yhtenäistämisohje on julkaistu oikean ja yhdenmukaisen verotuksen edistämiseksi vuodelta 2022 toimitettavaa verotusta varten.  Ajoneuvokuluvähennys kasvoi 25 sentistä 30 senttiin kilometriltä. Tämän suuruista vähennystä käytetään esimerkiksi silloin, jos kodin ja työpaikan välisillä matkoilla halvimpana kulkuneuvona pidetään omaa autoa. Senttimäärää käytetään kuitenkin verotuksessa monissa sellaisissa tilanteissa, joissa verotuksessa vähennetään todelliset ajoneuvokulut.

Tilapäisestä työmatkasta tehtävä ns. palkansaajan päivärahavähennys on 30 euroa, kun matka kestää yli 10 tuntia. Vähennyksen suuruus nousee siten eurolla edellisestä vuodesta. Kyse on kaavamaisesta vähennyksestä, jota voi vaatia ansiotuloista vähennettäväksi, mikäli työnantajan ei ole maksanut matkasta päivärahaa.

Kaavamaisen vähennyksen perusteena on tilanne, jossa verovelvolliselle on aiheutunut työmatkasta lisääntyneitä elantomenoja, mutta hän ei pysty selvittämään niiden todellista määrää. Tällöin vähennyksen määrä voidaan arvioida. Yhtenäistämisohjeen mukaan verovelvollisen on pystyttävä selvittämään työmatkakohtaisesti, mistä lisääntyneet elantomenot ovat aiheutuneet ja että työmatkalla syntyneet menot poikkeavat hänelle tavallisesti syntyvistä elantomenoista.

Ohjeen mukaan täyden työhuonevähennyksen määrä on 920 euroa. Näin ollen se säilyy samana kuin vuonna 2021.  

Täyden työhuonevähennykseen saa, jos verovelvollinen käyttää asuntoaan jatkuvasti ja kokopäiväisesti tulojensa hankkimiseen. Täyden työhuonevähennyksen saa myös etätyöstä, jos   yli 50 % verovuoden työpäivien kokonaismäärästä työskennellään kotona.