Korkein hallinto-oikeus on katsonut antamassaan päätöksessä, että Verohallinto on voinut poiketa varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain perusteiden nojalla määritetystä osakeyhtiön tilinpäätökseen perustuvasta vertailuarvosta siten, että nettovarallisuudesta oli poistettu myytyjen osakkeiden vertailuarvo ja lisätty niiden käypä arvo, jona pidettiin osakkeiden kauppahintaa. Osakkeet oli myyty edellisen tilikauden päättymisen jälkeen ennen sukupolvenvaihdosta. 

Yhtiön omaisuuden myynti ennen lahjoitusta vaikutti siten korottavasti lahjoitettujen osakkeiden arvostamiseen sukupolvenvaihdoksessa. 

Tapauksessa äiti oli lahjoittanut huhtikuussa 2019 lapsilleen samalla luovutuksella kaikki yksin omistamansa X Oy:n osakkeet. Lahjoituksiin sovellettiin sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaa säännöstä ja lahjaveron maksuhuojennussäännöstä.

X Oy oli myynyt 70 prosenttia omistamistaan Z Oy:n osakkeista ulkopuoliselle ostajalle X Oy:n viimeisimmän tilikauden päättymisen jälkeen mutta ennen lahjoituksen toteuttamista. Myytyjen osakkeiden tasearvo vuoden 2018 tilinpäätöksessä oli noin 300 000 euroa ja vertailuarvo noin 10 miljoonaa euroa. Osakkeiden myyntihinta oli kuitenkin noin 31 miljoonaa euroa.

X Oy:n yritysvarallisuuden muutosta edellisen vuoden päättymisen ja lahjoituksen välillä oli pidettävä olennaisena (KHO:2021:92).