Verohallinto on helmikuussa 2023 julkaissut ohjeet verotuksen menettelysäännöistä. Niihin kuuluu myös hyvän hallinnon perusteiden noudattaminen, kuten esimerkiksi hallinnon oikeusperiaate, palveluperiaate, palvelun asianmukaisuus, neuvonta ja hyvän kielenkäytön vaatimus. Näiden perusteiden tulisi ohjata Verohallinnon toimintaa, kun se käsittelee veroasiaa. 

Hallinnon oikeusperiaatteita ovat yhdenvertaisuuden, tarkoitussidonnaisuuden, puolueettomuuden, suhteellisuuden ja luottamuksensuojan periaatteet.

Yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että asianosaisia (verovelvollisia) on kohdeltava tasapuolisesti, johdonmukaisesti ja syrjimättömästi. Samanlaisissa tapauksissa noudatetaan yleensä samanlaista menettelyä ja yhdenmukaista ratkaisulinjaa.

Verotus ei saa olla mielivaltaista. Tarkoitussidonnaisuuden periaatteen mukaan Verohallinnon on käytettävä toimivaltaansa yksinomaan laissa määriteltyyn tai siinä tarkoitettuun tarkoitukseen.

Luonnollisesti verotuksen tulee olla myös puolueetonta. Puolueettomuusperiaate edellyttää viranomaiselta asiallista ja perusteltavissa olevaa toimintaa. Näin toimittaessa lisääntyy myös viranomaistoimintaan kohdistuva luottamus.

Verotarkastuksissa ja erilaisissa valvontatoimenpiteissä saattaa tulla pohdittavaksi suhteellisuusperiaate. Suhteellisuusperiaatteen mukaan viranomaisen toiminnan on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden.

Luottamuksensuojaperiaate tarkoittaa, että verovelvollinen voi luottaa tehdyn päätöksen sitovuuteen, kun myöhemmin tehdään uusi samanlaista asiaa koskeva verotusratkaisu. Tilanteessa, jossa asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja jossa verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti, asia on ratkaistava tältä osin verovelvollisen eduksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu.