Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Omaisuuden luovutuksesta syntyneen tappion vähennysoikeus muuttui vuoden 2016
alusta. Nyt meneillään olevan muun muassa koronaviruksesta johtuvan
pörssikurssipudotuksen seurauksena muutosta päästään kunnolla soveltamaan
käytäntöön ja nähdään sen merkitys sijoittajalle.
Tuloverolain mukaan omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden
luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä
mukaan kuin voittoa kertyy. Näin toimittiin vuoden 2015 loppuun asti. Se mitä tämän
jälkeen sanotaan lainkohdassa, koskee vuonna 2016 tai sen jälkeen syntyneitä
luovutustappioita: ”Luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän verotuksessa
vähennyskelpoinen luovutustappio, joka jää vähentämättä omaisuuden luovutuksesta
saadusta voitosta, vähennetään puhtaasta pääomatulosta ennen muita pääomatuloista
tehtäviä vähennyksiä. Omaisuuden luovutuksesta syntynyttä tappiota ei oteta huomioon
pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa.”
Vuodesta 2016 alkaen luovutustappiot ovat siis vähennyskelpoisia luovutusvoittojen ohella
myös muista pääomatuloista. Muita pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot,
puunmyyntitulot, pörssiyhtiön osingot ja osakesäästötilin tuotto. Kun luovutustappio
vähennetään pääomatuloista, saavutettava verohyöty riippuu pääomatulojen määrästä
(pääomatulovero 30% 30.000 euroon asti ja ylimenevästä 34%).
Luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti omaisuuden luovutuksesta saaduista voitoista.
Eri vuosilta vähentämättä jääneitä luovutustappioita, vähennettäneen
syntymisjärjestyksessä vanhimman vuoden tappioista alkaen. Sen jälkeen mennään
muiden pääomatulojen puolelle. Tappion vähentäminen kohdennetaan pääomatuloon,
josta on jo vähennetty tulon hankinnasta ja säilyttämisestä aiheutuneet luonnolliset
vähennykset. Muut pääomatuloon kohdistuvat vähennykset tehdään vasta luovutustappion
vähentämisen jälkeen.
Luovutustappio realisoituu omaisuuden myynnissä. Myynnillä tarkoitetaan vastikkeellista
luovutusta. Näin ollen tappiota ei synny omaisuuden lahjoituksessa. Alihintaisessa
kaupassa tappio hyväksytään siltä osin kuin luovutustappio on todellinen. Ratkaisussa
KHO 2014:85 verovelvollinen oli myynyt lapsilleen pörssiosakkeita myyntipäivän mukaisia
pörssikursseja alhaisemmalla hinnalla. Luovutustappiota ei hyväksytty vähennettäväksi
siltä osin kuin tappio oli aiheutunut pörssikurssin alle jääneistä myyntihinnoista.
Realisointiperiaatteesta voidaan poiketa, jos verottajan mielestä tehdään keinotekoisesti
luovutustappio: ”Luovutustappiot, jotka on tehty muun omaisuuden luovutuksesta
syntyvästä voitosta menevän veron välttämiseksi, eivät ole vähennyskelpoisia.”
Käytännössä tällainen tilanne voi tulla vastaan silloin, jos verovelvollinen myy osakkeet
tappiolla ja ostaa saman lajisia osakkeita samana päivänä takaisin samaan tai lähes

samaan hintaan. Jos edestakaiselle osakekaupalle ei selvitetä muuta todellista syytä kuin
luovutustappion aikaansaaminen, luovutustappio ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Verotuskäytäntöä asiasta on jo tullut jonkin verran. Ratkaisujen KHO 2004:8, KHO
2009:53 ja KHO 2012:56 valossa näyttää sille, että hyväksytään samankin osake-erän
edestakainen kauppa, jos kauppaan sisältyy aito kurssiriski. Osto- ja myyntitoimeksianto
on toteutettava eri päivinä. Voidaankin puhua niin sanotusta ”yön yli” –säännöstä.
Verotuskäytännössä ns. lomahuoneiston viikko-osakkeen luovutustappiot on katsottu
vähennyskelpoiseksi, mutta golfosakkeen ei. Käytäntö perustuu siihen, että golfosakkeen
katsotaan olevan tuloverolain 50.2 §:ssä tarkoitettu ”koti-irtaimistoon rinnastettava
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu omaisuus”. Asiasta on olemassa Helsingin hallinto-
oikeuden päätös vuodelta 2018. Nykytulkinta on melko lailla kohtuuton, sillä sääntöä
sovelletaan myös niihin golfosakkeiden omistajiin, jotka eivät kuuna päivänä ole koskeneet
golfmailoihin.
Pieniä luovutusvoittoja ja -tappiota koskee omat säännöt. Luonnollisen henkilön tai
kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole verotettavaa tuloa, jos verovuonna
luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa.
Kannattaa muistaa, että vastaavasti omaisuuden luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen,
jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000
euroa ja lisäksi hankintamenot enintään 1 000 euroa. Jos siis myy vuoden aikana
vähäisen määrän osakkeita tappiolla, kannattaa varmistaa, että myytyjen osakkeiden
hankintamenot ovat yli 1000 euroa.
Todettakoon vielä, että luovutustappioita ei oteta huomioon pääomatulojen alijäämää
vahvistettaessa eli niistä ei voi saada niin sanottua alijäämähyvitystä ansiotulojen veroista.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.