Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Korkein hallinto-oikeus on helmikuussa 2021 vahvistanut keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun koskien työsuhteeseen perustuvaa osakeantia. Kymmenen prosentin verovapaa alennus merkintähinnasta voi tulla sovellettavaksi paitsi uusia osakkeita annettaessa myös luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.  

Tuloverolain 66 §:n mukaan ansiotuloa on etu työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta merkitä yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää hintaa alempaan hintaan. Etu on veronalaista siltä osin kuin osakkeen tai osuuden hinnasta saatu alennus on enemmän kuin 10 prosenttia osakkeen tai osuuden käyvästä hinnasta.

Aiemman verotuskäytännön mukaan yhtiön luovuttaessa henkilökunnalle alennettuun hintaan lunastamiaan tai hankkimiaan omia osakkeita TVL 66 §:n työsuhdeantisäännöstä ei voitu soveltaa. 

Korkein hallinto-oikeus vahvisti päätöksellään (KHO 2021:25) että tuloverolain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua työsuhteeseen perustuvaa oikeutta merkitä yhteisön osakkeita tuli tulkita yhdenmukaisesti osakeyhtiölain 9 luvun 1 §:ssä tarkoitetun osakeannin käsitteen kanssa. Tuloverolain 66 §:n 1 momenttia tuli siten uusien osakkeiden merkinnän lisäksi soveltaa myös yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden merkintään. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, miten omat osakkeet olivat tulleet konsernin emoyhtiön haltuun.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.