Vakuutusoikeus on katsonut antamassaan ratkaisussa, että yritystoiminnan lopettanut yrittäjä, joka lahjoitti omistamansa osakeyhtiön tyttärelleen, oli oikeutettu työttömyysturvaan. Säännöstä ei voitu tulkita siten, että myös lahjaksi toiselle annettu yritysomaisuus voitaisiin jaksottaa myyntivoittona.

Tapauksessa yrittäjä A oli lopettanut yritystoimintansa ja lahjoittanut omistamansa B Oy:n osakkeet tyttärelleen. A oli tämän johdosta jäänyt työttömäksi. Hän oli ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja haki ansiopäivärahaa. 

Työttömyyskassa hylkäsi A:n hakemuksen ajalta 16.10.2018 – 7.4.2020 katsoen, että yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto estää ansiopäivärahan maksamisen määräajaksi. Työttömyyskassa katsoi, että A:n tyttärelleen lahjoittamat osakkeet kuuluvat työttömyysturvassa tarkoitetun myyntivoittojaksotuksen piiriin, vaikka A ei ole myynyt osakkeitaan.

A haki muutosta päätökseen ja kertoi oikaisupyynnössään, että hän oli pakotettu luopumaan omistamistaan B Oy:n osakkeista avioerosta johtuvan osituksen seurauksena. Hän oli suostunut luovuttamaan osakkeet tyttärelleen.

Työttömyysturvalain mukaan työttömyysetuuteen ei ole oikeutta ajalta, jolle yrittäjän yritysomaisuuden myyntivoitto, joka liittyy yritystoiminnan lopettamiseen, jaksotetaan ansiopäivärahassa hänen työtulonsa perusteella. Yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan enintään 24 kuukauden ajalle. Myyntivoittoa ei kuitenkaan jaksoteta, jos yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta tai jos yrityksen viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on enintään 20 000 euroa. Taseen puuttuessa käytetään omaisuusluetteloa.

Vakuutusoikeus kuitenkin katsoi syyskuussa 2021 antamassaan ratkaisussa, että A ei ollut saanut yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä myyntivoittoa tai muuta vastaavaa konkreettista taloudellista etua. Työttömyysturvalain 3 luvun 7 §:ää ei voitu tulkita siten, että myös lahjaksi toiselle annettu yritysomaisuus voitaisiin jaksottaa myyntivoittona.