Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Uusimmat artikkelit

Kotitoimisto kiinteänä toimipaikkana

Jos työntekijällä on kotonaan työskentelyä varten tila eli niin sanottu kotitoimisto, josta käsin hän hoitaa pysyvästi yrityksen toimintaa, yrityksen työntekijän tai johtohenkilön kotiin voi muodostua yrityksen kiinteä toimipaikka.  Tällä seikalla voi olla iso merkitys kansainvälisissä tilanteissa. Kun rajoitetusti verovelvollisella ulkomaisella yhteisöllä on Suomessa kiinteä toimipaikka, Suomella on verotusoikeus kaikesta tähän kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi luettavasta tulosta.

Lue kirjoitus »

Sote-alan arvonlisäverotusta valvotaan

Verohallinto haluaa ottaa vuonna 2023 ohjaukseen ja valvontaan sote-alan arvonlisäverokäytännöt. Sosiaali- ja terveysalalla on muodostunut ongelmaksi, että alalle on tullut paljon uusia yrityksiä ja muita toimijoita, joilla tieto arvonlisäverotuksesta voi olla heikoilla kantimilla. Sote-alalla on samaa palvelua voitu myydä sekä verollisena että verottomana, kun ei tiedetä, onko palvelu arvonlisäverollista vaiko ei. Tämä vääristää kilpailua ja

Lue kirjoitus »

Hyvä hallintotapa verotuksessa

Verohallinto on helmikuussa 2023 julkaissut ohjeet verotuksen menettelysäännöistä. Niihin kuuluu myös hyvän hallinnon perusteiden noudattaminen, kuten esimerkiksi hallinnon oikeusperiaate, palveluperiaate, palvelun asianmukaisuus, neuvonta ja hyvän kielenkäytön vaatimus. Näiden perusteiden tulisi ohjata Verohallinnon toimintaa, kun se käsittelee veroasiaa.  Hallinnon oikeusperiaatteita ovat yhdenvertaisuuden, tarkoitussidonnaisuuden, puolueettomuuden, suhteellisuuden ja luottamuksensuojan periaatteet. Yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että asianosaisia (verovelvollisia) on kohdeltava

Lue kirjoitus »

Yritysjärjestelyitä valvotaan ETA alueella

Osakeyhtiölain muutosten seurauksena PRH tekee ennakollista valvontaa Euroopan talousalueella tapahtuvissa yritysjärjestelyissä. Muutokset tulivat voimaan 31.1.2023. Valvonnalla on vaikutusta ETA-alueen yritysjärjestelyiden lisäksi myös kotimaassa tapahtuviin sulautumisiin ja jakautumisiin. Jos suomalainen osakeyhtiö on sulautumassa, jakautumassa tai siirtämässä kotipaikkansa Euroopan talousalueella, PRH suorittaa ennakollisen valvonnan. Tällöin selvitetään, että kaikki menettelyt ja muodollisuudet Suomessa on järjestetty tai saatettu päätökseen

Lue kirjoitus »

Verotuksen kansainvälinen tietojenvaihto

Eri valtioiden veroviranomaiset antavat toisilleen virka-apua. Perimmäisenä tavoitteena tietojenvaihdossa on, että kahdessa tai useammassa maassa toimivan verovelvollisen tulot verotetaan kussakin maassa oikealla tavalla ja oikean suuruisina. Kansainvälinen viranomaisten keskenään tekemä tietojenvaihto ei poista Suomessa yleisesti verovelvollisen omaa velvollisuutta ilmoittaa veroilmoituksellaan ulkomaiset tulonsa ja varansa. Kansainvälisen tietojenvaihdon lisäksi on muitakin yhteistyötapoja kuten esimerkiksi virkamiesten läsnäolo toisen

Lue kirjoitus »

Monia muutoksia eläkeverotuksessa vuonna 2023

Työtulovähennyksen korottaminen 60 vuotta täyttäneillä vuonna 2023 kannustaa monia eläkeläisiä jatkamaan töissä. Vuonna 2023 eläkeläisten toimeentuloon ja verotukseen vaikuttaa myös eläkkeiden indeksikorotukset sekä muun muassa perusvähennyksen ja eläketulovähennyksen muutokset. Perusvähennyksen saa jatkossa sekä kunnallis- että valtionverotuksessa ja eläketulovähennys on saman suuruinen kunnallis- ja valtionverotuksessa.  Perusvähennyksen enimmäismäärää korotettiin 3 740 eurosta 3 870 euroon. Sekä perusvähennys

Lue kirjoitus »

Verotuksen huippuyksikkö perustettu

Verotuksen huippuyksikkö on perustettu vuoden 2022 lopulla. Verotuksen asiantuntijoista koostuvassa huippuyksikössä tutkitaan verotuksen ja tulonsiirtojen hyötyjä ja haittoja. Huippuyksikön tarkoituksena on tutkia, miten yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan vastata verotuksen avulla, ja toisaalta millaisia yhteiskunnallisia kustannuksia verotus ja sääntely aiheuttavat. Kustannusten ymmärtäminen ja mittaaminen on tärkeää, jotta julkisen sektorin tavoitteet saavutetaan mahdollisimman vähillä kustannuksilla. Yksikön tarkoituksena on

Lue kirjoitus »

Alustataloudelle tiedonantovelvollisuus

Verovalvontaa alustataloudesta kertyvistä tuloista tehostetaan. Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutokset koskien alustatalouden toimijoille eli alustaoperaattoreille tulevaa velvollisuutta ilmoittaa Verohallinnolle tietoja. Operaattoreiden tulee ilmoittaa alustan kautta toteutuneista myynneistä ja vuokrauksista sekä niistä tuloja saaneista henkilöistä ja yrityksistä. Tiedonantovelvollisuus alkoi 1.1.2023 ja tästä lähtien tiedot pitää antaa vuosittain. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat huoneistojen ja kiinteän omaisuuden sekä liikennevälineiden

Lue kirjoitus »

Peitellyn osingon verotus kiristyy

Peitellyn osingon verotus muuttui vuoden 2023 alusta. Peitelty osinko verotetaan nyt kokonaan osakkaan ansiotulona, kun peritellystä osingosta oli veronalaista vain 75 prosenttia vuosina 2014–2022. Peitelty osinko voi johtua esimerkiksi siitä, että osakeyhtiö on kirjannut kirjanpitoonsa sinne kuulumattomia eriä. Peitellyn osingon veroseuraamukset eivät aina aiheudu tarkoituksellisesta veron välttelystä. Ne voivat olla seurausta myös täysin tahattomasta toiminnasta.

Lue kirjoitus »

Huoneistojen osto- ja myyntitoiminnan verotus

Yksityishenkilön kiinteistöjen ja huoneistojen osto-, jalostus- ja myyntitoimintaa verotetaan lähtökohtaisesti tuloverolain myyntivoittoja ja -tappioita koskevien sääntöjen mukaan.  Jos kuitenkin toiminta sisältää elinkeinotoiminnalle tyypillisiä tunnusmerkkejä, sitä voidaan verottaa elinkeinotoimintana. Tällöin osa tuloista voidaan katsoa ansiotuloksi. Verohallinto on julkaissut joulukuussa 2022 yksityishenkilön kiinteistöjen ja huoneistojen osto-, jalostus- ja myyntitoiminnan verotusohjeen. Ohjeen tarkoituksena on antaa suuntaviivoja siihen, miten

Lue kirjoitus »

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.